Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
500 Özlen 1 Akşehir Devlet Hastanesi’nde Stres Üriner İnkontinans Nedeniyle Yapılan Operasyonların Karşılaştırılması İzle
501 Ali Cenk Özay 2 Akşehir Devlet Hastanesi’nde Yapılan Histerektomi Olgularının Endikasyonlara Göre Dağılımı İzle
540 Arslan Öcal 3 Yavaş koroner akım olan hastalarda NT-proBNP düzeylerinin değerlendirilmesi İzle
637 Edip Güvenç ÇEKİÇ 4 Gebelik Döneminde Maternal İlaç Maruziyetlerinin Avustralya Gebelik Kategorizasyon Sistemine Göre Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Örneği İzle
529 Selim Sözen 5 Laparoskopik Sleeve Gastrektomi sırasında Gastrik Aksesuar Dalak kanaması İzle
526 Yasin Kara 6 Akut Komplike Kolon Divertikülitinde Tanı ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi İzle
560 Harun Erdal 7 Non Alkolik Steatohepatitte Karaciğer Patolojik Evreleri ile Albumin-Bilirubin Skoru (ALBI) Arasındaki İlişki İzle
730 Şener Gezer 9 Rat Overinde İskemi-Reperfüzyon Hasarında Letrozol’ün Koruyucu Etkisi İzle
498 MEHMET BOZ 10 El Bileğinde Ganglion Kisti olan Hastalarda Perkütan Drenaj ile Açık Cerrahinin Rekürrens Oranının Karşılaştırılması İzle
657 Deniz CANKAYA 11 THE EPIDEMIOLOGY OF RADIUS DISTAL FRACTURE IN A CENTRAL TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL BY SELECTED CHARACTERISTICS İzle
551 Zelal Adıbelli 13 Hemodiyaliz Hastalarında Fosfor Bilgi Düzeyi ve Fosfor Kısıtlı Diyete Uyumunun Değerlendirilmesi İzle
519 BİROL ÖZKAL 14 LOMBER VE LUMBOSAKRAL SPİNAL FÜZYON OPERASYONLARINDAN SONRA GELİŞEN SAKROİLEİTİN SAKROİLİAK EKLEM YÜZEYİ VE TİPİ İLE İLİŞKİSİ İzle
520 Yaşar Mahsut Dinçel 16 Türk populasyonunda korakoid morfolojisi ve korakohumeral mesafenin değerlendirilmesi İzle
521 Yaşar Mahsut Dinçel 17 Türk Populasyonunda Fabella Sıklıgı ve Osteartritle Birlikteliği İzle
643 Yaşar Mahsut Dinçel 18 RATLARDA AŞiL TENDONU iYiLEŞMESi ÜZERINE TRANEKSEMIK ASiTiN LOCAL VE SiSTEMiK ETKiLERiNiN HiSTOPATOLOJiK VE iMNUNOHiSTOKiMYASAL iNCELENMESi. İzle
617 ADEM DOĞAN 20 Odontoid Fraktürlerine Yaklaşım: Klinik Deneyimimiz İzle
618 ADEM DOĞAN 22 Hidrosefalili Pediatrik yaş grubunda Ommaya Rezervuar kullanımı: Klinik Deneyimimiz İzle
511 Anıl Taşkesen 23 ÖN KOL KIRIĞI ENFEKTE KAYNAMAMALARINDA AKILDA BULUNDURULMASI GEREKEN TEKNİK: MASQUELET, VAKA SUNUMU İzle
729 LEYLA BAHAR 24 DİABETTE α-TOKOFEROL’ÜN KALP DOKUSUNDAKİ ANTİOKSİDAN ETKİLERİ İzle
1188 LEYLA BAHAR 24 DİABETTE α-TOKOFEROL’ÜN KALP DOKUSUNDAKİ ANTİOKSİDAN ETKİLERİ İzle
567 Mustafa DURMUŞ 25 Covıd-19 Sürecinde Yaşlı Bireylerin Manevi iyi Oluşu ile Koronavirüs Korkuları Arasındaki İlişki İzle
620 ADEM DOĞAN 26 Çocukluk çağı kafa travmalarına Yaklaşım: Klinik Deneyimimiz İzle
562 Osman Yılmaz 27 TEK SAĞLIK VE COVİD 19 İzle
539 Canan Soyer caliskan 29 LETAL FETAL AKİNEZİ DEFORMASYON SEKANSI : BİR OLGU SUNUMU İzle
538 Canan Soyer caliskan 30 MYOKARDİYAL ENFARKTÜS SONRASI SAĞLIKLI BİR DOĞUM: OLGU SUNUMU İzle
635 Emin Can Ata 31 ASEMPTOMATİK FARKLI ETNİK KÖKENLİ BİREYLERDE KAROTİS ARTER TARAMASI İzle
545 Ertan Altaylı 32 Regülatör Kodlamayan RNA'lar: miRNA, siRNA, piRNA, lncRNA, circRNA İzle
535 İpek Aytaç 34 Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Kanunun İş Kazaları ve Ölümlerin Üzerindeki Etkileri İzle
512 Ömer Acer 36 Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Oranları İzle
671 Süleyman Akocak 37 Synthesis and cytotoxic activities of 1,3,5-triazine substituted compounds against several cancer cell lines İzle
516 Muhammet Sayan 42 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle opere edilen hastalarda pnömonektominin prognostik önemi. İzle
648 Nurullah YÜCEL 44 PSİKOZ SEMPTOMLARI OLAN ALZHİEMER HASTALARINDA İNTRAKRANİAL YAPILARIN MORFOMETRİK ANALİZİ İzle
499 Hasan Turgut 45 Perkütan Nefrolitotomi Operasyonunda Kullanılan Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması İzle
494 FUNDA ÇİTİL CANBAY 49 İNFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN DENEYİMLERİ VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI İzle
504 Mutlu Sahin 51 Nekrotizan Fasiit Enfeksiyonlarında Prognoza Etki Eden Faktörler İzle
549 Ayça Türer Cabbar 52 Radyokontrast Maddenin Santral Kan Basıncı, Vasküler Yatak, Kalp Ritmi ve Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi İzle
595 Elif Onat 53 Gebelikte Radyoaktif İyot Alımı: Vaka Raporu İzle
625 Bahar Yılmaz Çankaya 54 PANKREAS KİTLELERİNDE RADYOLOJİK KANI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İzle
490 Ayfer Bakır 55 ANKARA’DA BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE GEBELERDE HEPATİT B VİRUS SEROPREVALANSI İzle
574 Nilden ARSLAN 57 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID 19 SALGINIYLA İLGİLİ ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1461 Rıfat PEKSÖZ 59 PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAMAZAN AYI İLE İLİŞKİSİ İzle
530 Özlem 60 Sütten Kesilmemiş Holstein Irkı Buzağılarda Çörekotu Yağı Kullanımının Performans Üzerine Etkisi İzle
641 Serdar Ercan 61 SPONTAN İNTRAKRANİAL HEMORAJİDE DEKOMPRESİF KRANİEKTOMİ CERRAHİSİ: HASTA SEÇİMİ VE ZAMANLAMA İzle
639 Fatih AYDIN 68 YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN İLAÇLARIN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ İzle
577 HALİL İBRAHİM KOÇ 69 ATOMOKSETİN TEDAVİSİ GÖREN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA CYP2D6 GEN POLİMORFİZMLERİNİN TEDAVİ YANITINA ETKİSİ İzle
534 Serçin Taşar 73 Çocuklarda Görülen Labial Yapışıklıklar ve Genital Muayenenin Önemi İzle
569 Uğur Topal 74 Tümör çapı mide kanserli hastalarda postoperatif komplikasyonlar ve prognoz için beliryeci olabilir mi? İzle
514 Caner EREN 75 DENEYSEL GENTAMİSİN NEFROTOKSİSİTESİ OLUŞTURULAN RATLARDA TARANTULA CUBENSİS EKSTRATININ (THERANEKRON®) KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
489 Ruhi KABAKÇI 77 Tebukonazolün testis hücreleri üzerindeki in vitro etkisinin değerlendirilmesi İzle
596 ABDULKADİR ÇAT 78 Çocuk Polikliniğine Başvuran Hastaların Demir Eksikliği Ve Vitamin B12 Eksikliği Oranlarının Araştırılması İzle
604 Huri Güvey 79 International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Adneksiyal Kitlelerin Kriterleri, Malignite Risk İndeksi, Morfolojik İndeks Ve Sadece Ultrasonografide Tümör Boyutu İle Değerlendirilmesi Ve Bulguların Malignite İle İlişkisinin Karşılaştırılması İzle
602 Ercan Akşit 80 KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSU KALINLIĞI VE PLAZMA ATEROJENİK İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
613 Ercan Akşit 80 KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSU KALINLIĞI VE PLAZMA ATEROJENİK İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
571 HAKAN KARTAL 81 ACUTE KIDNEY FAILURE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING SURGERY İzle
536 Aykut BAŞER 82 HEMODİYALİZ SIRASINDA SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS NEFRİTİ NEDENİ İLE OLUŞAN SPONTAN RENAL RÜPTÜRÜNE (WUNDERLICH SENDROMU) KONSERVATİF YAKLAŞIM İzle
735 Rabia Deniz 89 FAKTÖR V A4070G, METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ A1298C VE PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖRÜ-1 4G/5G MUTASYONLARININ, SEBEBİ AÇIKLANAMAYAN GEBELİK KOMPLİKASYONLARINDAKİ SIKLIĞININ SAPTANMASI VE YORUMLANMASI İzle
553 Mehtap Ilgar 90 Hepatosteatozun Abdominal Ciltaltı Yağlı Doku Kalınlığı ile İlişkisi İzle
491 Nil Atakul 91 Hirsutizm Hastalarında B12 ve Folat seviyelerinin değerlendirilmesi İzle
559 Esra Bihter GÜRLER 92 İntestinal İskemi / Reperfüzyon Sıçan Modelinde Astaksantin’in Etkisi: Histolojik Değerlendirme İzle
510 Mehmet Akçiçek 93 KONDROMALAZİ PATELLA VE MENİSKOPATİ İLİŞKİSİ İzle
594 Mehmet Saydam 95 SOMALİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN EAH BATINA NAFİZ ATEŞLİ SİLAH VE ŞARAPNEL YARALANMALARI DENEYİMLERİMİZ SON 3 YILIN ANALİZİ İzle
582 NESLİHAN ALTUNTAŞ YILMAZ 98 Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik Uygulamaları İzle
1529 Fatma Nazlı Durmaz Çelik 99 Gıdaların gerilim tipi baş ağrısı klinik karakterstikleri ile ilişkisi İzle
1527 Fatma Nazlı Durmaz Çelik 99 Gıdaların gerilim tipi baş ağrısı klinik karakterstikleri ile ilişkisi İzle
660 Fatma Nazlı Durmaz Çelik 99 Gıdaların gerilim tipi baş ağrısı klinik karakterstikleri ile ilişkisi İzle
546 Kerem Poyraz 100 RADYASYON ONKOLOJİSİNE BAŞVURAN HASTALARDA KAN PARAMETRELERİ VE ANEMİ SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
531 İbrahim Kartal 101 SUBSTİTÜSYON BULBAR ÜRETROPLASTİDE ONLAY BUKKAL MUKOZAL GREFTİN KULLANILDIĞI YERİN ETKİLERİ İzle
564 Osman Yılmaz 102 COVİD 19 DENEYSEL HAYVAN ÇALIŞMALARINDA UYGUN HAYVAN MODELİ İzle
563 Edip Unal 103 Kısa Boylu Çocuklarda Ailevi Boy Kısalığı Sıklığı İzle
652 Ali Güvey 104 TİROİD NODÜLER HASTALIKLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ İLE POSTOPERATİF HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İzle
603 Emine Sumru Savaş 105 İZMİR'DE COVİD-19 SALGINI EVDE KALMA DÖNEMİNDE YAŞLI KİŞİLERDE SOSYAL DESTEK, SOSYAL VE FİZİKSEL AKTİVİTE İzle
533 emre bozkurt 106 Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Tiroit Fonksiyonları ve Tiroit Hormon Replasman Tedavisi Üzerine Etkisi İzle
598 MÜNİRE BABAYİĞİT 108 Anesteziyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığı İzle
570 Neslihan Altunsoy 110 COVID-19 VE RUH SAĞLIĞI İzle
650 Selcuk Gulmez 111 Prognostic Risk Factors Affecting Overall Survival in Patients with Locally Advanced Gastric Cancer Undergoing Curative Resection İzle
656 özlem aykaç 112 PARKİNSON HASTALIĞINDA AKATİZİ İzle
600 murat 114 Tip- 2 Diyabette Medeni Durumun Glisemik Kontrol ve Vücut Kitle İndeksine Etkisi İzle
554 Atilla Bulur 116 KARACİĞER NAKİLLİ HASTALARIMIZDA YAPTIĞIMIZ ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ SONUÇLARIMIZ İzle
614 orhan uzun 117 T3 mide kanserinde AJCC 7.edisyon ve AJCC 8. edisyona göre yaşam sürelerinin karşılaştırılması İzle
674 ŞENEL ÇAVUŞOĞLU 118 Gingival Bakteri Plağı Gelişiminde Farklı Köprü Gövde Tiplerinin Etkileri İzle
630 Akile Zengin 119 Laparoskopik Total Gastrektomide Özefagojejunostomi Anastomozunun İntrakorporeal elle ve Staplerle Yapılmasının Sonuçlarının Karşılaştırılması İzle
532 Erman Yıldız 120 Tip-2 Diyabeti Olan Bireylerin Öz Yeterlilikleri İle Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki İzle
1240 BÜŞRA KARAYILAN 122 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ NE HİSSEDİYOR? İzle
578 BÜŞRA KARAYILAN 122 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ NE HİSSEDİYOR? İzle
579 İLKNUR BİNGÜL 123 DİMETİL FUMARATIN LİPOPOLİSAKKARİT UYGULAMASI İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER HASARI, OKSİDATİF STRES VE İNFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
543 Büşra BİLİR YILDIZ 124 DÜŞÜK YOĞUNLUKLU DARBELİ ULTRASESİN SİSPLATİN İLE İNDÜKLENEN PERİFERAL NÖROPATİDEKİ SİNİR DİSFONKSİYONUNU İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ İzle
507 Ayşenur Sümer Coşkun 125 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ALTI AYLIK DÖNEMDE GÖZLENEN KANDİDA ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
727 ALPARSLAN KIRIK 126 KARPAL TÜNEL SENDROMU OLAN HASTALARA CERRAHİ YAKLAŞIMLAR: KLİNİK TECRÜBELERİMİZ İzle
672 Cem Horozoğlu 127 FABP1 (Yağ Asidi Bağlayıcı Protein-1)’in Gen Anlatım Düzeylerinin Kolorektal Kanserli Olgularda İncelenmesi İzle
518 Derya Altay 131 Disfajili çocuk olgularımızın endoskopik bulguları İzle
599 TUBA KÖROĞLU 132 AÇIK KALP CERRAHİSİNDE KULLANILAN İKİ FARKLI KARDİYOPLEJİ YÖNTEMİNİN (SICAK KAN KARDİYOPLEJİSİ VE DEL-NİDO SOLÜSYONU) AKCİĞER VE BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
565 ahmet elbeyli 133 Ranibizumaba dirençli diabetik makular ödemde Aflibercept etkinliği, gerçek yaşam verileri. İzle
608 Duygu DURNA ÇORUM 134 KOYUNLARDA SEFAZOLİNİN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE KETOPROFENİN ETKİSİ İzle
669 Nebih LOLAK 135 Yeni Sülfisoksazol ve Sülfaguanidin türevi bis-ürelerin sentezi ve bu moleküllerin çeşitli metabolic enzimlere karşı enzim inhibisyon çalışmaları İzle
556 Hasan Aykut Tuncer 143 65 yaş üstü kadınlarda serviks kanseri taraması: serviks kanseri ve premalign lezyonlar için risk faktörlerinin değerlendirilmesi İzle
552 Ebru Bellioğlu Yaka 144 Gallik asidin C6 glioma hücrelerinde matris metaloproteinaz-2/9 ekspresyonları ve oksidatif stres üzerindeki etkileri İzle
644 Özgür Merhametsiz 147 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU ŞİDDETİ İLE METABOLİK SENDROM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
647 Mehmet Emin Demir 148 MARJİNAL DONÖR VE GECİKMİŞ GREFT FONKSİYONUNUN BÖBREK NAKLİ SONRASI GREFT VE HASTA SONUÇLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
542 Serap Fırtına Tuncer 149 İleri Anne Yaşı Gebeliklerinde Sezaryen Doğum Sıklığı ve Nedenleri İzle
636 Sinan Ömeroğlu 151 Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrasında helicobacter pylori prevalansı: tek merkez deneyimi İzle
646 Zehra Kaya 153 Association of intron 1 polymorphism (VS1 +606 C>A) in cytochrome P450 1A1 gene with esophageal cancer İzle
524 Mehmet Türe 155 Pulmoner hipertansiyon tanılı çocuklarda anemi sıklığının klinik ve laboratuvar bulguları ile ilişkisi İzle
607 semra salimoğlu 156 OPERE MEME KANSERLİ HASTADA ONBİR YIL SONRA ÇIKAN İZOLE FEMURBAŞI METAZTAZI VE TEDAVİ YÖNETİMİ İzle
606 Abdülkadir BİLİR 157 GLANDULA SUPRARENALIS HACMİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
640 Tolga Ölmez 159 Apendiks Low-Grade Müsinöz Neoplazinin Preoperatif Değerlendirilmesi İzle
651 Ferda Bacaksızlar Sarı 160 Acil Servise Başvuran Orbital Travmalı Hastaların Orbita Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Ameliyat Notlarının Karşılaştırılması İzle
541 Berna Şermin Kılıç 161 OLGUNLAŞMAMIŞ GRANÜLOSIT (% IG) DEĞERLERININ İZOLE İNTRAUTERIN GELIŞME GERILIĞI’NIN (IUGG) TAHMININDEKI ROLÜ İzle
585 Hatice Sonay Yalçın Cömert 162 Nadir Bir Olgu: Tip IV Laringotrakeoözofageal Kleft İzle
575 Ergün Sevil 164 Tekrarlayan oral afta yaklaşım ve tetikleyici faktörlerin değerlendirilmesi İzle
623 EYUP KEBABÇI 165 Kolonik Submukozal Dev Lipoma Bağlı Intussepsiyon İzle
611 Fatma Ayvat 167 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA SPASTİK GASTROKNEMİUSA UYGULANAN LOKAL VİBRASYONUN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İzle
523 mehmet koca 168 Mikrodalga ışınlaması altında N- (4-klorobenzil) -4-floro-N- (4-florofenil) benzamid sentezi ve in vitro kolinesteraz inhibisyon potansiyelinin değerlendirilmesi İzle
622 Basri Çakiroglu 169 Yenidoğan sünnet tekniği meatal darlığın oluşmasını etkiler mi? İzle
1713 Suna Selbuz 170 Gastrointestinal yakınmalar ile başvuran bebeklerde tekli ve çoklu besin alerjileri İzle
632 SEBAHAT NACAR DOĞAN 171 İZOLE UNİLATERAL TALAMİK ENFARKTLARIN FETAL POSTERİOR KOMMUNİKAN ARTER VARYASYONU İLE İLİŞKİSİ İzle
586 Şebnem kader 172 MANİSA YÖRESİNDE BETA-TALASEMİ MUTASYON DAĞILIMI İzle
682 Ali Ahmet Arıkan 174 Kardiovasküler Travmada Monitörizasyon ve Aritmiler İzle
654 Gül Öznur Karabıçak 177 Sağlık bilimleri Öğrencilerinde Temporomandibular Disfonksiyonun Prevelansı ve Oral Parafonksiyon, Boyun Ağrısı ile İlişkisinin İncelenmesi İzle
701 Selim Yalçın 178 Kanser Hastalarında Febril Nötropenide Presepsin Duyarlılığı İzle
588 Seda Gün 183 LAPOROSKOPiK SLEEVE GASTREKTOMi SPESMENLERiNDE HiSTOPATOLOJiK BULGULAR İzle
638 Ahmet Gökhan SARITAŞ 184 ZOR KOLESİSTEKTOMİ VAKALARINDA PARSİYEL KOLESİSTEKTOMİ İzle
629 Kamil Taha Uçar 186 Kan gazı numune ret oranları üzerinde kan alım araçlarının etkileri İzle
658 Haluk Tümer 188 PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞINDA KARYDAKİS FLEB PROSEDÜRÜ :TEK MERKEZLİ DENEYİMİMİZ İzle
619 Okan GÜRKAN 191 MERKEZİMİZE BAŞVURAN BEZOAR VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
555 Erkan 192 Mide Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Tedavide FLOT ve FOLFOX Rejimlerinin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi İzle
687 Ender Cem Bulut 194 Primer İnfertilitesi Olan Erkeklerde Tek ve Çift Taraflı Varikoselektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması İzle
655 Özgür Merhametsiz 196 KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA ANTİTİMOSİT GLOBULİN VE BASİLİKSİMAB İNDÜKSİYON TEDAVİLERİNİN SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ İzle
615 Murat KİRAZ 197 Alt Lomber Kırıklarında Tedavi İzle
673 Nuri Havan 202 Kronik Venöz Yetmezlikte Reflü Değerlendirmesi Nasıl Yapılmalı? İzle
580 Seyit EROL 204 TİNNİTUSUN NADİR BİR NEDENİ: MİKROVASKÜLER KOMPRESYON SENDROMU, 2 OLGU SUNUMU İzle
581 Seyit EROL 205 VESTiBÜLER SCHWANNOM VE OLGU SUNUMLARI İzle
642 Sultan Çalışkan 208 MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMUNDA PD-L1 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ İzle
659 Çiğdem CERİT 213 KIRKLARELİ İLİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA BAŞVURAN ROMAN VATANDAŞLARIN VE ONLARA HİZMET SUNAN PERSONELİNİN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI İzle
610 Basri Çakiroglu 214 Çocuk hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları İzle
690 Merih Altıok 215 TİROİD FOLİKÜLER NEOPLAZİ ŞÜPHELİ HASTALARDA NÖTROFİL LENFOSİT VE TROMBOSİT LENFOSİT ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
609 Sonay Oğuz 217 BÜYÜK SAFEN VEN YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE UYGULADIĞIMIZ ENDOVENÖZ RADYOFREKANS ABLASYON YÖNTEMİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI İzle
616 metin onur beyaz 219 PERİFERİK ARTERYEL ATEROSKLEROZUN KORONER ARTERYEL ATEROSKLEROZ İLE İLİŞKİSİ İzle
1555 metin onur beyaz 219 PERİFERİK ARTERYEL ATEROSKLEROZUN KORONER ARTERYEL ATEROSKLEROZ İLE İLİŞKİSİ İzle
612 Aziz Serkan Senger 222 Abdominal kanser cerrahisi geçiren kardiak hastalarda intraoperatif parametrelerin postoperatif sonuçlara etkisi İzle
645 Mert Tanal 223 Total Gastrektomi Sonrası Duodenal Güdük Kontrolü İzle
677 Ahu SOYOCAK 224 Niaouli Uçucu Yağının Sitotoksisitesi ve PA01’de Virülans Faktörleri Üzerine İnhibisyon Etkisi İzle
649 İrem Yıldırım 226 İskemik serebrovasküler olay hastalarında nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranının prognoz tahminindeki yeri İzle
628 YÜCEL 230 KORONER ARTER HASTALIĞINDA DİABETES MELLİTUSUN TİYOL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ İzle
683 NAZLI GAMZE BÜLBÜL 233 İSKEMİK İNME HASTALARINDA HASTANEYE BAŞVURU ANINDAKİ KAN BASINCI DEĞERLERİ İLE BAĞIMLILIK VE FONKSİYONEL İYİLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
601 Tayfun KAYA 235 KOLONİK GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR İzle
708 Sibel Özdoğan 236 Eksternal Dakriosistorinostomi Sonuçları İzle
547 Hüseyin Büyükgöl 237 Multiple Skleroz tedavisinde Teriflunomid kullanan hastaların retrospektif analizi İzle
548 Hüseyin Büyükgöl 238 Karbamazepin kullanımın metabolik ve lipid profiline etkisi: Retrospektif çalışma İzle
707 Berika Kavaz Kuru 240 ACİL SERVİSTE COVİD19 ŞÜPHELİ HASTANIN RESÜSİTASYONUNDA MEKANİK KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON CİHAZININ KULLANIMIYLA SPONTAN GERİ DÖNÜŞÜN SAĞLANMASI İzle
714 Büşra Yaprak Bayrak 244 Mesanenin Nöroendokrin Karsinomlarının Klinikopatolojik Özellikleri ve Prognostik Analizi İzle
709 Attila 245 Üst Gastrointestinal Kanamada Hot Forceps ile Hemoklipsin Karşılaştırması İzle
721 Deniz Özarslan Özcan 247 Incidence, risk factors and short term outcomes of retinopathy of prematurity in our neonatal intensive care unit İzle
681 Tülin Akarsu Ayazoğlu 248 Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonları Sırasında PEEP Uygulanmasının Hemodinami, ETCO2 ve Dakika Ventilasyon Gereksinimi Üzerine Etkileri. İzle
685 Funda cavcav 249 Sağlık Çalışanları İçin Merhamet Yorgunluğu- Kısa Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması İzle
668 Funda cavcav 249 Sağlık Çalışanları İçin Merhamet Yorgunluğu- Kısa Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması İzle
675 Hasan AYDIN 250 SIĞIR YEMİNDEN SÜTE GEÇEN AFLATOKSİN ÜZERİNE SÜT ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA SÜREÇLERİ VE İN-VİTRO MİDE ORTAMININ ETKİSİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI İzle
718 Onur Yılmaz 255 Geriatrik Malleolar Kırıklar için Cerrahi Tedavinin Fonksiyonel Sonuçları İzle