Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
4840 gulsen Filazoglu cokluk 1 Öğrencilerinin Algıladıkları Uyku Kalitesi İle Yaşam Doyumu Ve Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
4733 Devran Bengü 6 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA DEMOKRASİ ÖNCELiKLİ MİMARİ YAKLAŞIM İzle
4720 Onur yağış 7 YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TİCARİ AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: G-7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İzle
4755 nicel yıldız silahlı 8 EBEVEYN AŞI KARARSIZLIĞI; NİTELİKSEL BİR BAKIŞ İzle
4735 Kadir Caner DOĞAN 9 John Rawls'ta Toplum Sözleşmesi, Adalet ve Hakkaniyet Kavramları: Ombudsman Modeli Kurmak İzle
4907 Lokman Koçak 10 Okul Öncesi Çağında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Öz Yeterlilik ile Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
4858 Sevinç TAY 12 BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN MİKROENKAPSÜLASYONUNDA ETKİLİ YÖNTEM: ELEKTROSTATİK EKSTRÜZYON İzle
4756 BETÜL ORHAN KILIÇ 13 OBEZ ve NORMAL KİLOLU ÇOCUKLARDAKİ VİTAMİN B12 DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TEK MERKEZ DENEYİMİ İzle
4736 Huri Kiriş Büyükgüner 16 19. ve 20. Yüzyıllarda Zihinsel Bozukluklar ile Yaratıcılık İlişkilerine Bakış İzle
4779 Enes YALÇIN 17 KENTKIRIM OLGUSUNUN DÜNYA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ İzle
4777 Özgül SU ÖZENİR 18 Geometri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: Bir TÜBİTAK 4004 Projesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi İzle
4814 Ümmügülsüm Dohman 19 RUSÇANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI İzle
4734 Esra Yücesan 20 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitsel Amaçlı Çalgı Yapımı Becerilerinin incelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması İzle
4738 Fevzi Akbulut 22 MENA (Middle East North Africa) Ülkelerinin Covid-19 Dönemi Sağlık Harcamaları Etkinliğinin VZA Yöntemiyle İncelenmesi İzle
4750 Dilara Gökçen PAÇ 23 Mimarlıkta Mekânın Metafizik Uzantıları Üzerine Bir İnceleme: Tadao Ando Epistemolojisi İzle
4728 İsmail Raci Bayer 24 Deprem Atıkları Yönetimi, Ayrıştırma Teknolojileri ve Geri Dönüştürme Teknikleri İzle
4747 Asliye KARAASLAN 25 Mikrodalga Uygulamasının Bezelye Protein İzolatının Teknofonksiyonel Özelliklerine Etkisi İzle
4848 RUKİYE ÇİFTÇİ 26 Kuru kemiklerde acetabulum morfometrisi ve tiplerinin incelenmesi İzle
4906 Eray Önler 29 Yaprak Hastalıkları Sınıflandırması için Transfer Öğrenme ve Hibrit Klasik Kuantum Ağının Karşılaştırmalı Analizi İzle
4928 Mustafa Bingöl 31 Yüksek Performans ve Sağlıklı Omurga: Spor Tırmanışçılarında Postür Bozuklukları ve Önlenmesi İzle
4748 Ömer Erbasan 32 İlkokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları İzle
4762 Esra Ozkaya Marangoz 34 Nurturing Expertise: A Study of Professional Development and Lifelong Learning among Interpreters İzle
4837 FURKAN CAN BAHADIR 35 Simetrik gözeneklik dağılımına sahip basit mesnetli kirişlerin yanal burulmalı burkulma davranışı İzle
4772 Oğuz Gürkan 36 Elit Kadın Futbolcularda Bağıl Yaş Etkisinin İncelenmesi: 2023 Kadınlar Dünya Kupası Örneği İzle
4732 Merve Soycan 37 Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersi ve Batı Müziği Teori ve Uygulaması Dersi İçeriklerinin Karşılaştırılması İzle
4934 Seda Şirin 38 In silico drug repurposing of FDA-approved drugs used in brain tumour for Alzheimer’s disease İzle
4841 Mustafa Arık 40 Modern Fide Seraları İçin Raylı Sulama Sistemi Tasarımı Ve Ray Hızına Bağlı Olarak Sulama Oranı, Sulama Alanı ve Ray Titreşim Şiddetinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma İzle
4737 Mustafa Yalçın 41 Stratejik Halkla İlişkiler Kavramına Genel Bir Bakış: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Bir Analiz İzle
4923 Müjde Ekin 42 AR-GE HARCAMALARININ FİRMALARIN FİNANSAL YAPISI ÜZERİNDEKİ: EKONOMETRİK ANALİZ İzle
4827 Cemre Eda ERKILIÇ 43 Sağlık Kurumlarının Etkinlik Analizi: Sağlık Göstergeleri İle Veri Zarflama Analizine Dayalı Bölgesel Bir Değerlendirme İzle
4796 MELİS YALÇIN 44 Sosyal Bilimlerde Sürdürülebilir İletişim Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği İzle
4773 Dolunay KUMLU 45 Turizm Alanındaki Bilgilendirici Kitaplarda Turistlere Yönelik İşaret ve Sembollerin Çevirisinde Göstergelerarası Çeviri Kuramı İzle
4780 Seval Cömertler 46 YAŞAYAN LABORATUVARLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞMEYE KATKISI, MEZOPOTAMYA YAŞAYAN LABORATUVARI ÖRNEĞİ İzle
4899 Hakan Yurten 47 RADİUS ALT UÇ KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE RADYOLOJİK BELİRTEÇLER, 5 YILLIK TAKİP İzle
4902 Betül Kavaklı 48 Beton Kumaş (Concrete Canvas) Malzemesinin Özellikleri Ve Kullanım Alanları Üzerine İnceleme İzle
4761 Beril Baykal 49 ESNEK BİR İSTİHDAM BİÇİMİ OLARAK SIFIR SÜRELİ SÖZLEŞMELER İzle
4949 ADEM ARSLAN 50 Çocukların Gelişimine Yönelik Bazı Kavramların İncelenmesi İzle
4826 Can Burak Ozkal 52 Yerel Yönetimlerin Çevre Sorunlarını Yönetme Yaklaşımları ve Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Niteliksel Araştırma: CBS Bütünleşik Veri Yönetiminin Önemi İzle
4792 dilek konuksever 53 YENİ TANI ALAN TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLARDA POZİTİF OTOANTİKOR SIKLIĞI İzle
4740 Mücahit 54 Memlükler Dönemi Arap Şiirinde İlmî Istılahların Kullanımı: İbn Hacer el-Askalânî Divanı Örneği İzle
4771 Çağlar Macit 55 DİYABETİK VE NON-DİYABETİK GEBELERİN BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4741 NİHAT AKBULUT 56 5018 SAYILI YASA İLE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE MALİ KONTROL ve DENETİM ALANINDA GETİRİLEN YENİLİKLER İzle
4802 Ülkü ÖZER 57 PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN AĞRIYA YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI İzle
4746 Samet YAVUZ 58 Al2O3 Matrise Ti takviyesinin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi İzle
4742 Mehmet Taylan Peköz 59 EPİLEPSİ CERRAHİSİ ÖNCESİ NÖBET SEMİYOLOJİSİNİN, SEREBRAL MRG VE İNTERİKTAL PET/BT İLE KORELASYONU İzle
4809 Abdullah Mehmet AVUNDUK 60 RUMELİHİSARI KALESİ’NİN DUVARLARINDAKİ HAYVAN VE İNSAN FİGÜRLÜ DEVŞİRME TAŞLAR İzle
4768 Namık Kemal HASPOLAT 61 ERGENLERDE UYKU GÜÇLÜĞÜNÜN AKADEMİK YORDAYICILARI İzle
4810 büşra usta 62 ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL ASTRONOMİ KAVRAMLARINDAKİ KAVRAYIŞLARININ MODELLER KULLANILARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ İzle
4878 İrep KIROĞLU BAYAT 63 Dünyada ve Türkiye'de Çocukların Ekonomik Faaliyetlere Katılımının Nedenleri Ve Boyutları İzle
4754 Ali Eminoğlu 64 Ali b. Osman el-İrbilî’nin Kasîde-i Lâmiyyesi’nin Bedî‘iyye Edebiyatı Çerçevesinde Kritiği İzle
4787 Teoman Berkay Ayaz 65 Hiper-Parametre Ayarlamasının Kampanya Başarı Tahmini Üzerindeki Etkisi İzle
4788 Muhammet Furkan Özara 66 Öngörücü Müşteri Memnuniyeti için Derin Öğrenme ve Öğrenme Aktarımına Dayalı Modelleme İzle
4832 Mustafa Oğuz Nalbant 67 Investigation of Vibrations of Slightly Curved Circular Microbeam Embedded in Elastic Foundation İzle
4745 ilyas tuğ 68 Sabahattin Ali Hikâyeciliğinde Temsil ve Mekân İzle
4915 Nuri Sezer 69 KARİKATÜRİST VE İLÜSTRATÖR FARUK ÇAĞLA ESERLERİ İNCELENMESİ İzle
5110 Nuri Sezer 69 KARİKATÜRİST VE İLÜSTRATÖR FARUK ÇAĞLA ESERLERİ İNCELENMESİ İzle
4861 Derya Demir Sarıdaş 70 Sosyal Reklam Etkililiğinin Arttırılmasında Ünlü Kullanım Stratejisinin Sosyal Pazarlama Ekseninde Değerlendirilmesi İzle
4868 Cihat Çelik 71 Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryasının Yazma Alt Testinin Normlarının Geliştirilmesi İzle
4781 Öznur BAĞ 72 ANSYS Workbench Yazılımı Kullanılarak Titreşim Sönümleme Elemanı Seçimi İzle
4769 İLKER YILDIRIM 73 Santral Venöz Kataterin Sol Aksiller Vene Malpozisyonu : Olgu Sunumu İzle
4813 HAVVA GÜLTEKİN 74 JEOPOLİTİK RİSK VE EKONOMİK BELİRSİZLİĞİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
4852 Esma Gökmen 75 TÜRK SİNEMASINDA BİYOGRAFİK TÜR: BERGEN FİLMİNİN ANALİZİ İzle
4776 Osman ŞENOL 76 İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: EN DÜŞÜK ÖZGÜRLÜK ENDEKS DEĞERİNE SAHİP ÜLKELER ÜZERİNDE PANEL VERİ UYGULAMASI İzle
4830 Serhat Korkmaz 77 Dandy-Walker Sendromu Araştırmalarının Bibliometrik Analizi İzle
4758 Fadile Aydın 78 Türkiye’de Arapçanın Öğretimi ve İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme İzle
4815 Ramazan 79 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Teknoloji Tutumu ile Uzaktan Eğitim Memnuniyetlerinin İncelenmesi İzle
4763 ZEYNEP ÖZCAN 80 Fe3O4 Nanopartiküllerin Solvotermal Sentezi: Sıcaklık ve Süre Etkileri İzle
4867 Esra Gemici 81 Çevrimiçi Bilgisayar Oyun Bağımlılığının 18-25 Yaş Arası Bireylere Etkilerinin Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi İzle
4855 Murat Kaan DURGUT 82 FELİNE ENFEKSİYOZ PERİTONİTİS’Lİ KEDİLERDE BÖBREK İLE İLİŞKİLİ SERUM BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4812 sümeyye özkan 83 Düşük Akarsu Akımlarının Analizi: Kale ve Sütlüce istasyonları örneği İzle
4774 Erhan Ergün 84 Düşük Aydınlatmalı Görüntülerin Parlak/Karanlık Kanal Öncelikli Yaklaşım İle İyileştirilmesinde Parça Boyutu Etkisinin İncelenmesi İzle
4765 ÖZGE ÖZDEMİR 85 GÖÇÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ İzle
4843 Mehmet TAŞAN 86 Anamur ve Bafra ilçeleri için saatlik toprak sıcaklıklarının tahmininde rastgele orman ve destek vektör makinesi algoritmalarının karşılaştırılması İzle
4862 Mert VATANSEVER 87 Banket Arabalarında Nemlendirme Rezistansı Seçimi İzle
5156 Mert VATANSEVER 87 Banket Arabalarında Nemlendirme Rezistansı Seçimi İzle
4864 Serkan Dora 88 Öteki’yi Saygınlaştıran Fotoğrafçı Diana Arbus’un İnsan Manzaraları İzle
4800 Batuhan Kemal Cansunar 89 Tek Bir Silindirli Dizel Motorda Etanol İlavesinin Silindir Basıncına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi İzle
4759 Fadile Aydın 90 Arapça Öğretmenliği Lisans Programlarında Yapılan Değişikliklere Yönelik Bir Değerlendirme İzle
4770 Emre Baysan 91 Web Tabanlı Etkileşimli Bir Eğitim Ortamının Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi İzle
4946 Özlem Ceren Günizi 92 Selenyumun Larinks Kanseri Hücrelerinde TRPM2 Kanal Aktivasyonunu ve Kalsiyum Aracılı Apoptotik Hücre Ölümünü Üzerine Etkileri İzle
4860 Fatoş Işıl BRITTEN 93 Çerçeve Hikâye Tekniği ve Üst-metinsellik Bağlamında Decameron, Canterbury Hikâyeleri ve Onların Türk Kuzeni Müsâmeretname İzle
4807 Yakubu ALI 94 GANA'DA ROMANTIK AŞKIN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI: ZONGO TOPLUMLARINDA BIR SORUŞTURMA İzle
4884 Erdem GÖKTEPE 96 Şehzade Mahmud Türbesindeki Tezyini Kûfi Duvar Yazıları İzle
4885 Selda ŞAN 97 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Politik Okuryazarlik İzle
4798 Şeyda Kara 98 Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Düzeyleri ile Okul Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki İzle
4879 Handan GÜLER İPLİKÇİ 99 Barbie İmgesi ve Popüler Kültürdeki Rolü: Eleştirel Söylem Analizi ile Reklamların İncelenmesi İzle
4886 Banu BOZOĞLU 100 HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN EBEVEYNLERİ VE HASTANE SINIFI ÖĞRETMENİNİN HASTANEDE EĞİTİM SIRASINDA SANAL LABORATUVAR KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İzle
4865 SELİM KARAHAN 101 Yonga Levha Üretiminde Fındık Zurufunun Kullanımı İzle
4866 SELİM KARAHAN 102 Yonga Levha Üretiminde Geven Otunun (Astragalus Membranaceus) Kullanımı İzle
4821 kral karakoç 103 YAP-SAT İNŞAAT MODELİNDE SÜRE VE MALİYETİ ARTIRAN FAKTÖRLER VE ÖNLEMLERİ İzle
4950 Hasan BAĞCI 104 Az Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri İzle
4944 Derya Akça Doğan 105 Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Hastalık Bakımı, Hastalık Öz Yönetimi ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki İzle
4859 Mustafa Burak GÜNAY 106 Şekil Değiştiren İHA'lar Morfolojik Uyumun ve Gelecek Trendlerin Keşfi İzle
4927 HAFİZE ÇELİK 107 Kaynaklı üçüncü nesil yüksek mukavemetli otomotiv çeliklerinin Erichsen Cup testleri İzle
4838 NERGİZ AYDIN 108 Mitral Balon Valvüloplastinin Sistemik İmmün İnflamasyon İndeks Ve Plazma Aterojenik İndeks Üzerindeki Etkisi İzle
5124 Ayşe Şahin 109 Kahve Deneyimini Etkileyen Unsurlara Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme İzle
4911 Ayşe Şahin 109 Kahve Deneyimini Etkileyen Unsurlara Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme İzle
4913 Erdem Köymen 110 A Numerical-Based Model Proposal for Calculating Fullness-Emptiness Ratios in Architectural Composition in the Context of Symmetry İzle
4785 Gürhan Çopur 111 Ali Teoman’ın “Öykü Uçları”nda Kendine Yabancılaşan Özneler İzle
4786 selim doğan 112 Helikobakter Pilori durumunun safra kesesi taşı üzerine etkisi İzle
4805 elif yücesoy 113 Peryavşan(Teucrium capitatum) Otu Ekstraktının Antioksidan, Antimikrobiyal ve Bazı Metabolik Enzimler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması İzle
4904 Can İşcan 115 Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) ile Sahtekarlık Tespitindeki Temel Özellikleri Anlamak İzle
4921 Ahmet Rıdvan Topkara 116 Türkiye'deki Ada Topraklarından İzole Edilen Bazı Aktinobakterilerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Filogenetik Analizleri İzle
5150 ADEM VAROL 117 Kültürel Miras Aktarım Aracı Olarak İç Mekan: DOCOMOMO Konferanslarında Ele Alınan Mekanlar Üzerinden Değerlendirme İzle
4894 ADEM VAROL 117 Kültürel Miras Aktarım Aracı Olarak İç Mekan: DOCOMOMO Konferanslarında Ele Alınan Mekanlar Üzerinden Değerlendirme İzle
4783 Sıla İskeçeli 118 Bursevî’nin Hitabet Sanatına Dair Rûhu’l-beyân’daki Görüşleri İzle
4828 Özge TURHAN 119 Duygusal Zekâ Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Etkiler: Bir Araştırma ve Örgütlere Öneriler İzle
4825 Hurem Dutal 120 Arazi Kullanım Değişimi ve NDVI (Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi) Üzerindeki Etkileri: Espiye İlçesi Örneği, Türkiye İzle
4803 Murad KUCUR 121 İnsan Şah Damarındaki Hız Eğrisinin Makine Öğrenmesi ile Elde Edilmesi ve Kan Akışının Sayısal Analizi İzle
4929 Cem Yalçınkaya 122 Türkiye'deki Bir Eğitim Araştırma Hastanesindeki Stajyer Hemşirelerin Human Papilloma Virüsü (HPV) ve HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Aşılanma Hakkındaki Görüşleri İzle
4882 Anıl ERTÜRK 123 Ablasyo Plasenta Vakalarının Retrospektif Analizi: Tersiyer Merkez Deneyimi İzle
4784 AHMET TANYERİ 124 Malign Biliyer Tıkanıklıkta Uygulanan Perkütan Biliyer Drenaj Sonrası Serum Bilirubin Seviyelerinin Seyri ve İlişkili Etmenler İzle
4829 Teymur Erol 125 Yenileşme Dönemi Anı Türü Eserlerine Yansıyan Öğrenme Ortamları İzle
4887 Neslihan Ünlüol Ünal 126 Türkiye'de Birlikte Öğretim Uygulamaları: Bir Literatür İncelemesi İzle
4901 Paşa Mustafa Özyurt 127 Destinasyonların İnovasyon Performansı İle Ortalama Ziyaretçi Harcaması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
4799 Şeyda Kara 128 YETİŞKİN BİREYLERİN ÜÇÜNCÜ EL SİGARA DUMANINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI İLE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
4808 Cihangir BOZTEPE 129 Esnek Yapılı PVA/CMC/PPy Hidrojellerinin Sentezlenmesi ve Şişme Derecesinin Elektriksel İletkenlik Davranışına Etkisi İzle
5248 Cihangir BOZTEPE 129 Esnek Yapılı PVA/CMC/PPy Hidrojellerinin Sentezlenmesi ve Şişme Derecesinin Elektriksel İletkenlik Davranışına Etkisi İzle
4849 Dilan DEMİRTAŞ KARAOBA 130 FARKLI ALANLARDA ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN ÇALIŞMA POSTÜRÜNÜN AĞRI VE VÜCUT FARKINDALIK DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
4856 Murat 131 Forging Types and Comparison of Hot Forging & Cold Forging İzle
4931 Turgut Emre Akyazı 135 Dijital İşletmeler Çağında Örgütsel Bağlılığın Yeniden Tanımlanması Üzerine Bir Araştırma İzle
4789 Murat GÜLBETEKİN 136 BİR SÜREÇ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK PERFORMANS GÖREVLERİNİN COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KULLANILMASI İzle
4874 Ayşe İlgün Kamanlı 137 Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi: 6 Şubat depremi üzerine Perakende Sektöründe Sosyal Medya Analizi İzle
4819 Dönüş Şengür 139 Eğitimde Otantik Liderlik: Bibliyometrik Analiz İzle
4881 Mehmet Güven 140 Otomobil ve Hafif Ticari Araçlardaki Bagaj Kapısı Mimarileri İzle
4863 Ömer Emre Arslan 141 ÖZEL BANKALARDA ÇALIŞAN ÖN HAT İŞGÖRENLERİNİN SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ İzle
4912 KEREM BURAN 142 Yeni beta karbolin tüevlerinin tasarım, sentez ve docking çalışmaları İzle
4903 Fatih 143 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Ortamlarında Eğitsel Oyun Kullanımı İle İlgili Yaklaşımları İzle
4869 Semiha Seda ANNİKA 147 Alev Geciktirici Katkılı Kauçuk Hamurlarda Farklı Tip Silanların Kauçuk Hamurunun Fiziksel Özelliklerine Etkisi İzle
4817 HÜLYA BAŞEĞMEZ 148 Meme Kanseri için Kısıtlı Boltzmann Makineleri Kullanarak Öznitelik Çıkarımı Uygulaması İzle
4925 hülya öztürk tel 149 Sıcak ve kuru iklime sahip şehirlerde kentsel tasarım İzle
4939 Sinem BALTACI 150 Aleksitimi ile Kişilik İnançları Arasındaki İlişki İzle
4942 Tuğba ELGÜN 151 Metabolik Sendromlu Bireylerde IL-37 Seviyesinin Araştırılması İzle
4833 Muhammed Kazez 152 Halluks rijitus nedeniyle artrozdez yapılan hastalarda çapraz vidalar ile augmentasyon implant yetmezliği riskini azaltır İzle
4801 Ramazan Kandemir Enser 154 Ses Sese Yansır: Aldous Huxley’nin Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarındaki Etkisi İzle
4948 ZAHİDE ŞAHİN 155 EL HALILARININ KORUNMASI VE RESTORASYONU İzle
5151 Yusuf Özgül 156 MÜZİK EĞİTİMİ YAZILIMLARINDA UNITY OYUN MOTORU İzle
4936 Yusuf Özgül 156 MÜZİK EĞİTİMİ YAZILIMLARINDA UNITY OYUN MOTORU İzle
4935 AKGÜN YEŞİLTEPE 158 AN EVALUATION OF SOCIETAL PERCEPTION OF MONKEYPOX IN TERMS OF DISEASE ANXIETY AND STRESS LEVELS: A TURKISH SAMPLE İzle
4818 EBRU SARIBAŞ 159 Diş eti gülümsemesi etiyolojisi ve tedavisi İzle
4891 Hasan Ulusal 160 SHSY-5Y Hücre Hattında Bromelainin Anti-kanser Özelliklerinin Araştırılması İzle
4872 Tolga UYANIK 161 Tavuk eti sızıntı sıvılarında karbapenem dirençli Enterobacterales ve Pseudomonas spp. varlığının araştırılması İzle
4898 Tunahan FİLİZ 162 İlkokul Matematik Dersinde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Kullanılmasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi İzle
5236 Süleyman Serhat İYİGÜN 163 AKUT GASTROENTERİTİSLİ KEDİLERDE VENÖZ KAN GAZI PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4875 Süleyman Serhat İYİGÜN 163 AKUT GASTROENTERİTİSLİ KEDİLERDE VENÖZ KAN GAZI PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4835 Mehmet Hanefi GENDE 164 MASALLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ İzle
4793 MAHCEMAL SEYHAN 165 DİJİTAL GÖÇEBELERİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME İzle
4910 Şenay ŞEN 167 11-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ TAEKWONDOCULARDA SOSYAL ANKSİYETE VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İzle
4854 Ökkeş Başak 168 Tek doz Siklofosfomid/Doksarubisin kemoterapisi uygulaması sonucu gelişen akut, ciddi hiponatremi olgu sunumu İzle
4916 Mehmet Sait Değer 169 112. DHY KURASI MÜNHAL KADROLARININ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4905 Mustafa Ümit Gürbüz 170 TAM KAT VE PARSİYEL ROTATOR MANŞET TAMİRİ YAPILAN HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARININ MUKAYESELİ ANALİZİ İzle
4908 Ata 173 Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Uluslararası Ticarette Kullanımı İzle
4897 Ahmet Meydan 175 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Kullanımı (Arapça Örneği) İzle
4880 Elanur OZUN 176 İki Farklı Yapıştırıcının FRTPU/Alüminyum Yapıştırma Bağlantıları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi İzle
4941 Hüseyin VURAL 178 Uzamsal Transkriptomda Veri Analiz Yöntemleri İzle
4895 Gonca Özdemir Tarı 179 Theoretical studies of the compound N 4 iodophenyl quinoline 2 carboxamide compound İzle
4889 Elanur OZUN 180 Alüminyum Yapıştırma Bağlantılarında Farklı Örtüşme Uzunluğunun Etkilerinin İncelenmesi İzle
4893 Fatih Mutlu ÖZBİLEN 181 Öğretmenlerin Okullarında Algıladıkları Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi İzle
4900 Onur Emre Kocaöz 182 Gelişimsel Yetersizlik Riski Gösteren Çocuğa Sahip Ailelere Sunulan Desteklerin Değerlendirilmesi İzle
4940 yıldız yıldırım 183 ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMLARI, STRES KAYNAKLARI VE GERİ BİLDİRİM VERME SIKLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ : TALIS 2018 TÜRKİYE ÖRNEĞİ İzle
4937 Fatih Senturk 184 Ex Vivo Sığır Korneasına Riboflavin Penetrasyonunu Artırmaya Yönelik İyontoforez Protokolleri İzle
4932 Şerif Uzunaslan 186 SOSYAL SERMAYENİN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINA ETKİSİ İzle
4933 Şerif Uzunaslan 187 GENÇLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞININ ANLAŞILMASI VE AZALTILMASINDA OKUL SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ ÖNEMİ İzle
4896 Şeniz R. KUŞHAN AKIN 189 Comparison of Hydroxyapatite Deposition via Biomimetic Coating on Si3N4 and SiAlON Ceramics İzle
4914 veysel 190 On a Fourth Order Boundary Value Problem İzle
4883 ALİ TÜLÜ 191 ALLAME CÂRULLAH ZEMAHŞERÎ’NİN SARF İLMİNE KATKILARI İzle
4938 Muhammed Recai Gündüz 192 Mustafa Lutfî Menfelûtî’nin Şairliği İzle
4851 Savaş Pamuk 193 Çocukların Doğa ile İlgili Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi İzle
4918 Murad GÜRSES 194 Genom Düzenleme Tekniklerinin Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanımı İzle
5176 inayet burcu toprak 195 YENİ BİR TEKNOLOJİ METAL TOZU ATOMİZERİ ATO İzle