Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2906 Merve Örücü Atar 12 KRONİK YAYGIN KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRISI VE/VEYA YORGUNLUK YAKINMASI OLAN HASTALARDA MAJÖR OZON OTOHEMOTERAPİNİN AĞRI, YORGUNLUK VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ İzle
3032 Gülhan YILDIRIM 33 SİGARA İÇMENİN CAD/CAM VE GELENEKSEL PROTEZ KAİDE MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ İzle
3047 Mustafa ÇIBIK 35 Kronik Miyofasiyal Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Enstrüman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonu ve/veya Egzersizin Ağrı, Postural Denge, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri İzle
3050 Mustafa ÇIBIK 41 Hiperamonyemiye Bağlı Hepatik Ensefalopatik Bozukluklarda Sinerjik Kombinasyon Tedavilerin Etkinliği – Bir Olgu Sunumu İzle
2997 Dilek gün bilgiç 45 APP GENİNDEKİ I716F MUTASYONU ERKEN-BAŞLANGIÇLI ALZHEIMER HASTALIĞINA NEDEN OLMAKTADIR İzle
2934 Cihan Aydın 46 Relationship between the atherogenic index and collateral index in patients with coronary chronic total occlusion İzle
2935 Cihan Aydın 47 Inflammation Indexes in Predicting Mortality in Patients with COVID 19 Hospitalized in General Intensive Care Unit İzle
3000 ERCAN AYDIN 54 The relationship between myocardial perfusion SPECT and exercise tredmill test with fractional flow reserve İzle
3027 Sevda Akdeniz 57 GEÇ DÖNEMDE GELİŞEN VE HAYATI TEHDİT EDEN ANESTEZİK İLAÇLARA BAĞLI AKUT HİPERSENSİTİVE REAKSİYONU İzle
3016 Orhan Eroğlu 64 ACİL TIP ASİSTANI TARAFINDAN YAPILAN YATAKBAŞI ULTRASONOGRAFİNİN MEKANİK İNCE BARSAK TIKANIKLIĞINDAKİ ETKİNLİĞİ İzle
3026 Şeyma Gündoğdu 84 FARKLI İSKELETSEL MALOKLÜZYONLARDA YUMUŞAK DOKU KALINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3009 EJDER SAYLAV BORA 88 GENÇ HASTA' DA NADİR BİR SEREBROVASKÜLER OLAY: MOYA MOYA SENDROMU İzle
3033 BEGÜMHAN DEMİR GÜNDOĞAN 93 Nadir bir patojen,Chyrseobacterium Indologenes,Olgu Sunumu İzle
3002 BEGÜMHAN DEMİR GÜNDOĞAN 93 Nadir bir patojen,Chyrseobacterium Indologenes,Olgu Sunumu İzle
3022 alev çınar 116 Covid 19 Pandemi Sürecinde Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi Deneyimimiz İzle
3024 TÜLİN ÖZTÜRK 119 AKCİĞER KANSERİ İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN SENKRON TİROİD KANSERİNİN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3007 Işıl Kurultay 121 Kuru Göz Hastalığında İnflamasyonun Koroid Kalınlığına Etkisi İzle
3042 fatma öztürk keleş 125 GENÇ OBEZ HASTALARIN TORAKS BT GÖRÜNTÜLERİNDE DİYAFRAGMATİK EVANTRASYON VARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3010 Mehmet Hakan Bilgin 126 CORONAVAC AŞILI COVİD-19 HASTASININ RADYOLOJİK TAKİBİ: OLGU SUNUMU İzle
3046 Oya Altınok 172 OROFARİNGEAL KANSERİNDE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS DURUMUNUN İNVAZİV OLMAYAN YÖNTEMLERLE TAHMİNİ İzle
3021 AZİZ 134 GEBELİK DÖNEMİNDEKİ UYKU KALİTESİNİN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ İzle
3040 İlyas UÇAR 137 DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN ANATOMİ EĞİTİMİNİ SORDUK İzle
3048 Serpil Ağlamış 145 ERKEK MEME MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE TEK MERKEZ DENEYİMİ İzle
3023 alev çınar 146 Aşılama Sonrası Onkolojik Görüntülemede Yanlış Pozitiflik İzle
3008 Nurettin FİDAN 149 NON-OBEZ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ VE SERUM SİTOKİN SEVİYELERİ İzle
3035 Neslihan Pınar 153 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN HİPERTANSİYON HASTALARININ BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İzle
3003 Elif ERTÜRK 169 YENİ SENTEZ EDİLEN 1-(7-ETOKSİ-1-BENZOFURAN-2-İL)-5-(4-HİDROKSİ-3-METOKSİFENİL)PENTA-2,4-DİEN-1-ON MADDESİNİN İNSAN AKCİĞER VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİNDEKİ ANTİ-KANSER AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
3004 Elif ERTÜRK 170 YENİ SENTEZLENEN TERPİRİDİN ANALOĞU KOMPLEKSLERİNİN ANTİKANSER VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
3014 Can İbrahim Bulut 182 İNFERİOR MEZENTERİK ARTER TIKANIKLIĞINA BAĞLI İSKEMİK KOLİT OLGUSU VE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ İzle
3015 Can İbrahim Bulut 183 KRONİK ANAL FİSSÜRLÜ HASTALARDA AÇIK LATERAL İNTERNAL SFİNKTEROTOMİNİN ETKİNLİĞİNİN ANAL MANOMETRİK TETKİKLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE POSTOPERATİF KONTİNANSA ETKİSİ İzle
3029 Mehmet Murat BALA 192 MADELUNG’S DEFORMITY WITH OSTEOPOROSIS. A CASE REPORT İzle
3017 Emre Cesur 206 ORTODONTİK ŞEFFAF PLAKLARLA İLİŞKİLİ INSTAGRAM GÖNDERİLERİNİN KALİTE VE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3011 Cihan Aydın 208 Twelve-month Outcomes of Drug-eluting Balloon Angioplasty Alone in Treatment of Femoropopliteal Arteries İzle
3039 Mehmet Reşit Sönmez 232 PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLARINDA MORTALİTE, MORBİDİTE VE HASTANEDE KALIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ İzle
3019 AHMET AYDIN 233 SERVİKAL DİSKEKTOMİYE BAĞLI GELİŞEN POSTOPERATİF HAYATI TEHDİT EDİCİ HEMATOM İzle
3036 Nur Dizdar 250 ACİL SERVİSTE HASTA KAYNAKLI RADYASYONDAN KORUNMA İzle
3043 Şevki Yavuz YILMAZ 270 WAG/RIJ VE WİSTAR ERKEK RATLARDA ADOLESAN DÖNEMDE ALKOL TÜKETİMİ VE TERCİHLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI İzle
3044 Burcu Gültekin 278 SIÇANLARDA DENEYSEL KARACİĞER İSKEMİ-REPERFÜZYON MODELİNDE KARACİĞER HASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU HASARA MİTOTEMPO’NUN ETKİLERİ İzle
3037 Ayça Türer Cabbar 317 Perkütan koroner girişim sonrası ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsünde adiponektin ve kopeptin düzeyleri ile uzun süreli kardiyovasküler mortalite arasındaki ilişki İzle
3034 İBRAHİM NÜVİT TAHTALI 323 PENİS KALINLAŞTIRICI BİR YÖNTEM OLARAK DÜŞÜK YOĞUNLUKLU EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ KULLANILABİLİRMİ? İzle
3049 tuğba özdemir 434 18-30 YAŞ NORMAL İŞİTEN BİREYLERDE TÜRKÇE DİKOTİK MOBİL TARAMA TEST SONUÇLARININ CİNSİYET VE EL TERCİHİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI İzle
3045 aybars kıvrak 507 Türkiye’de büyük eklemlerin travmatik çıkıklarının epidemiyolojik özellikleri:Retrospektif çalışma İzle
3038 Fatih özcan 523 PSÖDOTÜMÖR ORBİTA(İDİYOPATİK ORBİTAL İNFLAMATUAR SENDROM) VAKASINDA RADYOTERANİN YERİ:OLGU SUNUMU İzle