Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2998 Yusuf ALAYBEYOĞLU 1 İNDÜKSİYON FIRINLARINDA SERTLEŞTİRME PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE İNDÜKSİYON PROSES KONTROLÜ İÇİN METOT GELİŞTİRİLMESİ İzle
2968 Fatma Pınar GÖKSAL 2 COVID-19 ve ULAŞIM TÜRLERİYLE BULAŞ RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2978 Hacer Özge BAYDAR ARICAN 3 Sporda Zihinsel Dayanıklılık: Tenis Sporcularında Bir Değerlendirme İzle
2911 gözde peköz 4 YÖRESEL YEMEKLER İLE İLGİLİ BİR İNCELEME: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ İzle
2923 Mustafa BAL 5 Tripodal Bir Bileşiğin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karşılaştırılabilir Metal İyon Sensörü Özelliklerinin İncelenmesi İzle
2941 EMRAH SITKI YILMAZ 6 Sponsorlu Trend Topic ve Sponsorlu Tweet Özelliklerinin Twitter Kullanıcıları Üzerindeki Etkinliğinin Ölçümlenmesi İzle
2918 Busra Beser 7 Sella Tursika Köprüleşmesi, Pontikulus Postikus ve Atlas Posterior Ark Yetersizliğinin Konjenital Lateral Eksikliği ile İlişkisinin İncelenmesi İzle
2894 Arif ÖZSARI 9 Duygusal Okuryazarlık ve Sosyal Zekâ İlişkisi (Aday Milli Sporcular Araştırması) İzle
2952 Hülya Kalyoncu 10 BİZANS’IN 4. VE 7. YÜZYILLARINA TEKABÜL EDEN DÖNEMİNDE MÜCEVHER SANATI VE MÜCEVHERLERİN İKONOGRAFİK NİTELİKLERİ İzle
2895 Esra KAYA 11 Bezelye Bitkisinde (Pisum sativum L.) Farklı Organik Gübrelerin Kullanımının Toprak ve Yapraktaki Makro Besin Elementi Üzerine Etkisi İzle
3299 Esra KAYA 11 Bezelye Bitkisinde (Pisum sativum L.) Farklı Organik Gübrelerin Kullanımının Toprak ve Yapraktaki Makro Besin Elementi Üzerine Etkisi İzle
2982 Bekir Taştan 12 Çoklu Afet Risk Analizlerinde Kullanılan CBS Yazılımları ve İnternet CBS Platformları İzle
2987 Funda Kılıç 13 Pandemi Sonrası Çalışanların Tekno Gelişim ve Tekno Güvensizliklerindeki Değişim İzle
2921 Banu ÖZKAN 15 2017-2021 YILLARI ARASINDA YAPILAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVLARININ (ÖABT) İNCELENMESİ İzle
2919 seda duman öztürk 16 MEME KANSERLİ HASTALARDA NÜKLEER PLEOMORFİZMİN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ İzle
2897 ÜZEYİR PALA 17 Türkiye’de Elektrikli Otomobillerin Yeni Bir Teknoloji Olarak Kullanıcılar Nezdinde Kabulü Üzerine Bir Araştırma İzle
2905 Özlem Bilgili 18 Peletleme basıncı ve tekrar peletlemenin (Bi, Pb)-2223 süperiletkenlerin yapısal ve manyetik özellikleri üzerine etkileri İzle
2930 Çetin AKA 19 İğnesiz Çoklu Konik Duvar Düzeli Merkezkaç-Elektrospinning Sisteminin Tasarımı İzle
2903 HASAN GÜLERYÜZ 20 Robotik Kodlama ve 3D Yazıcı Uygulamalarıyla Görme Engelliler İçin Engel Algılayıcı Sensör Yapımı İzle
2904 HASAN GÜLERYÜZ 21 Covid-19 Salgın ile Mücadele Kapsamında Yapılan 3D Yazıcı Uygulamaları İzle
2915 Çiğdem Öztürk 22 Meme kanserlerinde neoadjuvan tedavi öncesi hastalara ait iğne biyopsilerdeki tümörün stroma özelliklerinin tedaviye patolojik yanıt ile ilişkisi İzle
2928 Aslıhan KORUYUCU 23 %100 Pamuk Süprem Kumaşlarda Pigment Baskı Sonrası Sürtme Haslıklarının Geliştirilmesi İzle
2924 ASİYE ZUHAL BALTACI 24 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkileri Aynı Anda Dikkate Alan Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Modeli İzle
2910 Hayrettin Pınar 25 SERDÂR-I EKREM ÖMER PAŞA VE BİR BORÇ DAVASI İzle
2926 Zahide KESKİN 26 Hanefî Mezhebine Göre Fasit Bey‘ (Satım) Akdinin Feshinin Gerekliliği ve Fesadın Giderilmesi Üzerine Bir İnceleme İzle
2959 Z.Gönül Balkır 27 Afet Risk Yönetişiminde Kırılgan Grupların yaşadığı Açmazlar İzle
2960 Z.Gönül Balkır 28 Cinsiyetçilik Kavramının Değişimi: Çalışma İlişkilerinde Gizli ve Örtük Cinsiyetçilik İzle
2916 Gökçe Aşkan 29 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’ NDE GÖRÜLEN AKCİĞER KANSER TİPLERİ İLE YAŞ, CİNSİYET VE TÜMÖR LOKALİZASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: 8 YILLIK ANALİZ İzle
2898 Mehmet Hakan Bilgin 30 İKİ DOZ AŞILI COVİD-19 HASTASININ KLİNİK SEYRİ İzle
2908 Sevgi Kutlusoy 31 Ektopik Gebelik Operasyonu Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi Olgusu İzle
2986 Elif Özdilek 32 Is the European Union losing its brand value? What are the brand promises that were not carried out? İzle
2977 Fayzaz ABDALLAH 34 Madagaskar Konumunda Tipik Bir Evin Elektrik Enerjisi İhtiyacının FV-Rüzgâr Hibrit Sistem İle Karşılanması İzle
2927 Oğuzhan Okcu 35 İnvaziv meme karsinomlarında tümör stroma tipinin klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi ve prognostik önemi İzle
2992 Fatih Özkul 36 1982 Anayasasından Günümüze, Çağdaş ve Sivil Anayasa Arayışları Üzerine Bir Değerlendirme İzle
2995 Erçim 37 Mimarlıkta "İkonik" Kelimesin Değişim ve Gelişim Süreci İzle
2902 Esin AKYÜZ 38 Farklı ekstraksiyon tekniklerinin hünnap meyvelerinin antioksidan kapasitesi üzerine etkisi İzle
2929 TÜLİN ÖZTÜRK 39 GENÇ ERİŞKİN OBEZ HASTALARDA X-RAY GRAFİ İLE KARDİOTORASİK ORANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2944 TÜLİN ÖZTÜRK 40 Duodenal divertikülün insidental tanısında MRG'nin rolü İzle
2989 Mukaddes KAYA 41 Farklı Doluluk Oranları İçin Hızlanma ve Yavaşlama Esnasında Asfalt Distribütör Tankına Etki Eden Çalkalanma Yüklerinin ve Dalga Kıranda Meydana Gelen Gerilmelerin Hesaplanması İzle
2973 NURCAN VARDAR YEL 42 Migroalgal Lipidin İnsan Sağlığına Faydalı Etkileri İzle
2913 ENES AKBAL 43 Serbest ve Ankastre Bağlı Kazıklı Radye Temellerde Kazık-Zemin-Radye Arasındaki Yük Aktarım Mekanizması İzle
2949 BURAK TÜRK 44 Derin Kazı Sistemlerinde Gözlenen Köşe Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Modellerle Analizi İzle
2966 Enes Ahmet Güven 45 İkinci Kez Covid19 Geçirenlerin Tanımlayıcı Özellikleri İzle
3249 ceng aygün 46 TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNDEKİ EMİSYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ İzle
2917 Ezgi Yazgan 47 Türkiye'de ve Dünyada Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Tıbbi Tanı Alma Süreci ve Çocuk Gelişimcilerin Rolü İzle
2933 ABDULSAMET KARAAĞAÇ 48 KAYISI AĞAÇLARINDA YAZICI BÖCEK (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) TÜRLERİ İLE FARKLI TUZAKLARDAKİ POPÜLASYON GELİŞİMİ İzle
2957 şengül 51 COVID-19 Salgın Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Davranışlarının İncelenmesi İzle
3256 şengül 51 COVID-19 Salgın Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Davranışlarının İncelenmesi İzle
3257 şengül 51 COVID-19 Salgın Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Davranışlarının İncelenmesi İzle
2958 şengül 52 Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Düzeylerinin İncelenmesi: COVID-19 Salgın Krizi Süreci İzle
2974 Mazlum Yavaş 53 Meckel Divertikülü Torsiyonuna Bağlı İnternal Herniasyonun Laparoskopik Tedavisi: Nadir Bir İleus Olgusu İzle
2936 Buse HÖKELEKLİ 55 İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN OTOMATİK DÜŞÜNCE SIKLIKLARI VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ) İzle
2940 Şeyma Aydın 56 Ergenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
2980 Pelin Altınışık 57 Bulanık Görüntü İyileştirme Yöntemi Kullanarak Yüksek Karşıtlıklı Görüntü Elde Edilmesi İzle
2967 ceng aygün 58 TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNDEKİ EMİSYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ İzle
2939 Aykut Yağlıkara 59 Küreselleşmenin Farklı Boyutlarının Üst-Orta Gelir Grubu Ülkelerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme Analizi İzle
3279 Aykut Yağlıkara 59 Küreselleşmenin Farklı Boyutlarının Üst-Orta Gelir Grubu Ülkelerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme Analizi İzle
2937 Tuğçenur YILMAZ 60 Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Yaşam Becerileri ve Prososyal Davranışlarının İncelenmesi İzle
2920 Asiye Aslıhan Avan 61 Modifiye Yüzey Baskılı Elektrot Kullanılarak Krom (VI) ve Vanadyum (V)'un Eşzamanlı Elektrokimyasal Türlemesi ve Tayini İzle
2943 Firdevs Kulak Torun 62 Pandemi ve Stüdyo Eğitimi İzle
2961 KEZİBAN KILIÇ TOPAL 63 Elektrik Yükünün Yapay Sinir Ağları ile Tahmini ve Üstel Düzleştirme Yöntemleri ile Karşılaştırılması İzle
2962 Aydın Aslan 64 The Proficiency of the Turkish Graduates of Higher Education in Numeracy Skills İzle
2990 Mukaddes KAYA 66 Atık Durumdaki Asfalt Geri Dönüşüm Uygulamasının Önemi, Dünyada ve Türkiye’de Kullanımının Bir İncelemesi İzle
2938 Hilal Alkış 67 ABO/RH KAN GRUPLARI İLE AKCİĞER KANSERİ İLİŞKİSİ İzle
2994 İsmail KARATAŞ 68 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDAKİ TÜKETİCİ RİSK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ İzle
2996 İsmail KARATAŞ 68 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDAKİ TÜKETİCİ RİSK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ İzle
2984 DIDEM YESIL 69 Cebirsel yapılarda yarıasallık üzerine bir inceleme İzle
2956 ABDULKADİR HAN HASBAYRAM 70 Uluslararası denetim standardı olarak ''İlişkili Taraflar Standardı'' Üzerine Bir İnceleme İzle
2955 Murat Kalkan 71 Elek Altı Atıl Pomza Malzemesi İçeren Blokların Su Emme Özelliklerinin İncelenmesi İzle
2942 Abdullah Alper ERTEM 72 Sağlık Teknikeri Adaylarının COVID-19 Psikolojik Sıkıntı Düzeyleri İzle
2953 Mehmet BAYĞIN 74 Mobil Telefonlarda Otomatik Fiyat Sınıflandırması için Makine Öğrenmesi Tabanlı bir Yaklaşım İzle
2971 Elif Bali Kurtarır 75 Under Narendra Modi Administration, Indian New? National Identity and Strategic Culture İzle
2985 Ümit Ecer 76 Synthesis of cobalt (0)-deposited cross-linked polymer brushes for hydrogen generation via NaBH4 hydrolysis: Optimization and characterization İzle
2945 Gülay KILIÇ 77 Orta Karadeniz Bölgesinde Domates Yetiştirilen Alanlarda Solgunluk Etmeni Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici’nin Neden Olduğu Hastalığın Değerlendirilmesi İzle
2946 Gülay KILIÇ 78 Orta Karadeniz Bölgesinde Domates Yetiştirilen Alanlarda Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Etmeni Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici’nin Neden Olduğu Hastalığın Değerlendirilmesi İzle
2972 Sultan Ece 79 Bilecik Kent Dokusunda Aktif Yeşil Alanların Değerlendirilmesi İzle
2947 Mecit Emre Duman 80 GSL'in Benzetilmiş Tavlama Özelliği için bir Python/C++ Sarmalayıcı İzle
2981 SEDA GÜÇLÜ 81 Ti-esaslı külçe alaşımının mekanik, mikroyapısal ve termal özellikleri İzle
2948 Melda Gürel 82 Ceza Muhakemesinde Tanık İzle
2976 İbrahim ALTIN 83 ENJEKTÖR GÖVDESİ İMALATINDA YAKIT DELİĞİ TIKANIKLIĞININ TEMİZLENMESİNDE KULLANILACAK LÜLE TASARIMININ TAGUCHİ OPTİMİZASYON YÖNTEMİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLMESİ İzle
2970 Gizem ŞAHİN 84 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi İzle
3025 Gizem ŞAHİN 84 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi İzle
2965 Ayşe Yılmaz Virlan 85 Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Online Eğitim Sırasında Yürütücü İşlev Becerilerini Kullanmalarına İlişkin Bir Durum Çalışması İzle
2991 AysunYahşi 86 ÇOCUK HASTALARDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDA AİLE HEKİMLERİNİN BİLGİ VE TUTUMLARI İzle
3292 AysunYahşi 86 ÇOCUK HASTALARDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDA AİLE HEKİMLERİNİN BİLGİ VE TUTUMLARI İzle
2988 Müge ÜNAL ÇİLEK 87 Rönesans Dönemi Tarihi Bahçelerin Anlamsal Farklılaşım Yöntemi ile Değerlendirilmesi İzle