Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
1935 Egemen Bayrakdar 3 Eğitim Amaçlı Robot Kolu Modellemesi, Analizi ve Uygulaması İzle
1804 Azmi Tufan 4 Gençlerde servikal intradural tümör rezeksiyonu sonrası kifotik deformite: 2 olgu üzerinden inceleme ve öneriler İzle
1779 AHMET ACIPAYAM 5 spontan hemopnömotoraks İzle
1936 Lale Türkmen 7 Pandemi Tarihi: Geçmiş Salgınlardan Çıkarılan Dersler COVID 19 ile Mücadelede Yardımcı Olabilir mi ? İzle
1832 MUNİSE YILDIZ 8 Myastenia Gravis Tanılı Hastaya Torakotomi Ağrısı İçin Yapılan Erektör Spina Alan Bloğu İzle
1920 Işıl Mengüç 9 Ticari Servis İthalatı (TSİ) Verilerinin İthalat Değer Endeksi (İDE) Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Uygulama İzle
1793 KEMAL CELIK 10 e-Belediyecilik Uygulamalarında Mezarlık Bilgi Sistemi İzle
1771 EREN POLAT 11 Köpeklerde Prostat Hastalıkları Sürecinin Yönetimi İzle
1782 Filiz Kazak 13 Rutin ratlarda metotreksata bağlı hepatik oksidatif stresi hafifletir İzle
1842 MEHMET OKAN DONBALOĞLU 14 SKLEROTERAPİ KOMPLİKASYONLARI İzle
2003 Abdurrahman Köseman 16 Tüketicilerin hayvan refahı algısı ve süt ve süt ürünleri tüketimine ilişkin görüşleri İzle
1770 Alibey Kudar 17 Finansal Yöneticiler İçin TOPSIS Yaklaşımıyla Tedarikçi Performans Değerlendirmesi: Sanayi Firmaları İçin Örnek Bir Uygulama İzle
1773 Soner Dogan 21 GÜVENE DAYALI OKUL ORTAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İzle
1774 Soner Dogan 22 SINIFTA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İzle
1929 Sedef Çevikalp 23 SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNE ETKİSİ: BRICS+T ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
1775 Soner Dogan 25 OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM TARZININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1781 Hamza YAKAR 26 İlköğretim Matematik Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilgiler Dersi Becerileriyle İlişkilendirilmesi İzle
1951 Burcin YALCIN OZKAN 27 %100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AYAKTA DURABİLEN POLİPROPİLEN AMBALAJ İzle
1783 Azad Hekimoğlu 28 Perkütan karaciğer kist hidatik tedavisi uygulanmış hastaların eozinofili varlığı ve indirekt hemaglütinasyon testi pozitifliği açısından değerlendirilmesi İzle
1808 Binnur Okan Bakır 29 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKDENİZ DİYETİ İLE DUYGU DURUM İLİŞKİSİ İzle
2005 Barış MERCİMEK 30 STEM ARAŞTIRMALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ: DENEYSEL ARAŞTIRMALARA BETİMSEL BAKIŞ İzle
1819 Işıl Savaşer 31 Plastik Sanatlarda İfade ve Üslup İzle
1776 Ramazan Güngör 32 TAŞINMAZ DEĞERLERLERİNİN MEKÂNSAL DAĞILIMININ CBS TABANLI İNCELENMESİ İzle
1820 Işıl Savaşer 33 Plastik Sanatlarda Biçim İzle
1794 OKAN LEVENT 34 Dut pestili formülasyonunda pirinç ununun tek faktör dizayn kullanılarak değerlendirilmesi İzle
1988 Beyza Cabir 35 KÂĞIT YÜZEYİNDE FLORESAN ÖZELLİK: FTALOSİYANİN BİLEŞİĞİNİN NANOTELLERLE ETKİLEŞİMİ İzle
1853 SEMA ALLI 36 Linoleik Asit İçeren Graft Kopolimerlerin “Klik” Kimyası ile Sentezi ve Karakterizasyonu İzle
1772 UFUK ÜNLÜ 37 LİDERLİK VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İzle
1888 Özkan BİLGİN 38 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Mobil Ekipler İzle
1887 Özkan BİLGİN 39 Sosyal Hizmette Sosyal Yardım Alanı: Vak’a Sunumları İle Bir Değerlendirme İzle
1826 Zeynep GÜNAY UÇMAK 40 Hayvanlarda Gebelikte İlaç Kullanımı İzle
1864 Yasemin seven 41 Kurumsal Yapıların Özel Okuldaki ve Devlet Okulundaki Öğretmenlerin Dokümantal Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin 7.sınıf Kazanımlar Doğrultusunda İncelenmesi İzle
1975 gulsen Filazoglu cokluk 42 Özel Gereksinime Muhtaç Çocukları Olan BabalardaTravma Sonrası Büyüme ve Yaşam Kalitesi İzle
1795 Soner Dogan 43 Covid-19 Salgını Döneminde Öğretmenlerin Stres Yönetimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme İzle
2510 Soner Dogan 43 Covid-19 Salgını Döneminde Öğretmenlerin Stres Yönetimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme İzle
2010 Burcu Seher Çalıkoğlu 44 Özel Eğitim Bölümüne Yeni Gelen Öğrencilerin Alanın Felsefi Temellerine Yönelik Epistemolojik İnançları İzle
1796 Soner Dogan 46 YÜZ YÜZE EĞİTİM ve ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SÜREÇLERİNİN SINIF DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI İzle
1797 Soner Dogan 47 VELİLERİN OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İzle
1848 Huseyin GUMUS 48 12 HAFTALIK KARDİO TENİS AKTİVİTELERİNİN SEÇİLMİŞ PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
1860 zeynep çolak 50 Seçilmiş İki Ülke İçin Makro Ekonomik Parametrelerin Analizi İzle
1837 Eren Görgülü 51 REKLAM FOTOĞRAFLARINDA MANİPÜLASYON ve PHOTOSHOP İzle
1800 Damla AMUTKAN MUTLU 52 Nimf Conocephalus (Xiphidion) fuscus fuscus (Fabricius, 1793) (Orthoptera, Tettigoniidae)'ta Kursak Yapısı İzle
1780 DİRLİK 53 Mahlep’te (Prunus mahaleb) Morfolojik Fidan Özellikleri İzle
1898 Fatih Kağan Durmaz 55 SENTETİK AÇIKLIKLI RADARLARIN GÖRÜNTÜLEME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MODELLENMESİ İzle
1911 Bengi Sermet SAYIN KORKMAZ 56 ROMA HUKUKU'NDA ESER SÖZLEŞMESİNİN (LOCATIO CONDUCTIO OPERIS) ÖZELLİKLERİ İzle
1967 Zeynep KÖSE 57 SAĞLIK HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ İzle
2476 Zeynep KÖSE 57 SAĞLIK HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ İzle
1984 Beyza Cabir 58 FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİ KULLANILARAK SIK KULLANILAN POLİESTER KUMAŞLARIN BOYANMASI, RENK KOORDİNATLARI VE HASLIK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İzle
2099 Süleyman ERTEN 59 ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR İÇİN ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TASARIM İzle
2098 Süleyman ERTEN 60 ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİK ENDEKS DEĞERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK BİR İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI İzle
1843 Eser SÖZEN 62 Ahşap Malzemenin Eğilme Direncinde Oluşan Deformasyonların Karar Ağacı Algoritması ve Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi İzle
1873 Yeşim EROĞLU 63 Ani İşitme Kayıplı Hastaların Temporal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları İzle
1787 HASAN GÜLERYÜZ 65 Fen Bilimleri Öğretmen Adayların 3D Yazıcı ile Yaptıkları Bir STEM Uygulaması İzle
1791 HASAN GÜLERYÜZ 66 Türkiye’de Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Konuların Öğretiminde STEM Eğitiminin Yeri ve Önemi İzle
1788 HASAN GÜLERYÜZ 67 Fen Bilimleri Öğretmen Adayların Robotik Kodlama ile Yaptıkları Bir STEM Uygulaması İzle
1915 YAŞAR ÖZTÜRK 68 GEORGE GERBNER’İN EKME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇİZGİ FİLMLERDEKİ ŞİDDET OLGUSUNUN İNCELENMESİ İzle
1790 HASAN GÜLERYÜZ 70 STEM Eğitimi Kapsamında Kullanılan Üç Boyutlu Tasarım ve Modelleme Programı ile Fen Bilimleri Konularının Öğretilmesi İzle
1926 KÜBRA ÇOBAN 71 Tekrarlayan burun kanaması olan çocuklarda vitamin D3 düzeylerinin belirlenmesi İzle
1901 Zeynep Arslan 72 Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcunun Borç ve Yükümlülükleri İzle
1919 FATİH BALCI 73 Doğu Türkistan’dan Göç Ederek Kayseri’ye Yerleşen Uygur Türklerinin Özel Gün ve Gecelerdeki Yeme-İçme Adetleri Üzerine İzle
1872 Gökhan Akkurt 74 Sakrokoksigeal Yerleşimli Pilonidal Sinüs Hastalığının Tedavisinde Kristalize Fenol Uygulaması ve Karydakis Flep Tekniğinin Karşılaştırılması İzle
1798 GÖKHUN ARICAN 75 Aşil Tendon Rüptürü Tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Teknik İzle
2008 Erdal Güngör 76 Femur Boyun Kırığı Sebebiyle Parsiyel Kalça Protezi Yapılan Hastalarda Mortalite ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması İzle
1952 Saadet KOÇ GÜLER 77 COVID-19 Pandemisi Sürecinin Tıbbi ve Aromatik Bitki ya da Ürünlerinin Kullanımına Etkilerinin Değerlendirilmesi İzle
1882 Funda Özbek 78 TÜRKİYE’DEKİ SIEBERA J.GAY (ASTERACEAE) CİNSİNİN POLEN MORFOLOJİSİ İzle
1846 Hatice TUNCA 79 Chlorella vulgaris Metanol Ekstraktının Sitotoksik, Genotoksik ve Antigenotoksik Etkilerinin Araştırılması İzle
1786 Hilal TOZLU ÇELİK 80 Küresel Isınma ve Keçi Yetiştiriciliği İzle
2537 Hilal TOZLU ÇELİK 80 Küresel Isınma ve Keçi Yetiştiriciliği İzle
2006 İlker İnce 81 Literatür Eşliğinde Aterektomi Cihazları, Püf Noktaları ve Uygulama Tekniği İzle
1943 Canan Tiftik 82 ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI İzle
1785 AHMET ACIPAYAM 83 COVİD-19 TEDAVİSİ SIRASINDA CPAP UYGULANAN HASTALAR İLE PNÖMOTORAKS İLİŞKİSİ İzle
1861 Ayşe Yılmaz Virlan 84 Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Covid-19 Salgını Döneminde Çevrimiçi Eğitim Algılarının İncelenmesi: Artılar ve Eksiler İzle
1803 Mehtap Demirtürk 85 Eski Trajedinin Bir Örneği Olarak Aeschylus’ın Seven Against Thebes Eserine Dair Bir İnceleme İzle
2472 Mehtap Demirtürk 85 Eski Trajedinin Bir Örneği Olarak Aeschylus’ın Seven Against Thebes Eserine Dair Bir İnceleme İzle
1874 Akgül Arıcı 86 Kist Hidatik Olgularının Klinik ve Histopatolojik Retrospektif Analizi; 11 Yıllık Deneyim İzle
1859 saliha okur gümrükçüoğlu 87 Osmanlı Devleti’nde Devşirme Usulünün İşleyişi İzle
1817 Erdem Birgi 88 NATİV ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL DİSFONKSİYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ, TEK MERKEZ DENEYİMİ İzle
1839 Aydın Kızılaslan 89 Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Kütle, Hacim, Özkütle Kavramlarının Öğretimine Yönelik Bir Etkinlik Tasarımı İzle
1889 Esra Aydin Sunbul 90 Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Depresyon, Anksiyete ve Somatizasyon İzle
1840 Aydın Kızılaslan 91 Yardımcı Teknolojiler Kullanılarak Geliştirilen Fen Etkinliklerine İlişkin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Değerlendirmeleri İzle
1799 Selin Yağlıdere 92 Türkiye'de Leonardit ve Kullanım Alanları İzle
1809 Büşra Harmancı 93 PAGANİZM VE TÜRK SANATINA YANSIMALARI İzle
1854 Hediye AYDIN 94 Mekanokimyasal Sentezlenmiş Al2O3-TiB2 Nanokompozit Tozun Özellikleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi İzle
1833 Serap UZUN 95 1-4-dihidro-1-metil-4-(2,3,3-trisiyanoaliliden) kinolin Üzerine Kuantum Kimyasal Hesaplama Çalışmaları İzle
1849 Mehmet Arslan 97 ARK ROYAL ‘‘BİR İNGİLİZ UÇAK GEMİSİ’’ İzle
1894 Gulsah Karabulut 98 Ultrases uygulaması ile kenevir tohum protein izolat çözünürlüğünün yanıt yüzey yöntemi ile optimize edilmesi İzle
1910 Rukiyye Bulut 99 İkinci Basamak Bir Hastanedeki Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi İzle
1922 Mustafa Yüksel Erdoğdu 100 LİSE ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
1892 Terman Gümüş 101 Incidence and Potential Significance of Internal Mammary Lymphadenopathy on Computed Tomography İzle
2490 Terman Gümüş 101 Incidence and Potential Significance of Internal Mammary Lymphadenopathy on Computed Tomography İzle
1801 GİZEM AYAN 102 AŞIRI MADDE KAYBI OLAN ANTERİOR DİŞLERİN DİREKT KOMPOZİT REZİNLERLE RESTORASYONU İzle
1802 GİZEM AYAN 103 MAKSİLLER ANTERİOR İNSİZAL KIRIKLARIN KOMPOZİT REZİNLERLE RESTORASYONU: 2 OLGU SUNUMU İzle
1851 SİMGE 104 Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyi ve Sağlık Algı Düzeylerinin Değerlendirilmesi İzle
1821 Mehmet Gazi ASLAN 105 GÖRME ENGELLİLER OKULUNDA ÇALIŞAN FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERS KİTAPLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ İzle
1891 COŞKUN ÖZÇELİK 106 Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Entegre Batarya Sistemi İzle
1930 Gürcan GÜL 107 Alev Geciktirici Özellikli Kauçuk Hamur Bileşimleri İzle
1863 Deniz çelik 108 COVID-19 pnömonisi sonrasında uzamış pulmoner semptomları olan hipoksik solunum yetmezlikli hastaların klinik özellikleri ve mortalite oranları: retrospektif analiz İzle
1989 Mehmet Arif KAYA 110 POLİÜRETAN ESASLI KAPLAMALARIN YANMA DAYANIMININ GELİŞTİRİLMESİ İzle
1834 Murat GÜLBETEKİN 111 MÜZELERİN COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KULLANILMASI İzle
1822 Abidin Müslüm BAYSAL 112 PİCASSO’NUN KÜBİST DÖNEM FİGÜR YORUMLAMALARI İzle
1823 Abidin Müslüm BAYSAL 113 EL GRECO’NUN FİGÜR ANLAYIŞININ RESİM SANATI İÇİN ÖNEMİ İzle
1883 Şule Darıcan 114 ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ İzle
2567 Hakan Alıcı 115 Nötr pH ve Düşük pH'ta Amiloid Betanın Konformasyonel Geçiş Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi Kullanılarak Araştırılması İzle
1829 Zeynep Demircioğlu 116 Metil (E)-3-(2-klorofenil)-2-({2-[(E)-2-nitrovinil]fenoksi}metil)akrilat Molekülünün Yoğunluk Fonksiyonel Kuramı İle Kimyasal Aktivite Hesaplamaları İzle
1938 Üzeyir ÇAĞLAR 117 Stratiomyidae Familyasının Bazı Cinslerinin Habitat Tercihleri ve Konukçu Bitkileri İzle
1806 Eray Aktepe 118 YEREL YÖNETİMLERDE KARAR ALMA SÜRECİ: ADANA KENTSEL OTOBÜS ULAŞIM HİZMETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
1807 Eray Aktepe 119 YERELDE SOSYAL HİZMET SUNUMU VE ÇOKLU AKTÖR YAPISININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ İzle
1907 Refik ÖZŞAHİN 120 Meyve Üreticilerinin Zirai İlaç Kullanım Bilinçleri İzle
1960 Gülşen Arslan 123 LÖSEMİ TEDAVİSİNDE LİPİTLER HÜCRELERİ NASIL ETKİLER? İzle
1949 HÜMEYRA BOLAKAR TOSUN 124 Türkiyedeki Otomobil Sahipliğinin Mekansal Analizi İzle
1958 TAYFUN VURAL 126 Preterm Doğum Tehlikesi Olan Gebelerin Maternal ve Neonatal Sonuçlarının Retrospektif Analizi İzle
1942 Sinem Akyol 127 Kızılötesi ışınları ileten serin kaplamaların geliştirilmesi İzle
1928 Nuri TOHUMCU 128 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE CEZAİ, HUKUKİ, İDARİ VE MALİ MÜEYYİDELER İLE KARŞILAŞMAMALARI İÇİN ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ İzle
1939 Ceylan Şahin 129 DAVRANIŞ DEĞİŞTİRİCİ ÜRÜN TASARIMI: TÜRKİYE’DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARI İzle
1862 Deniz sarp Beyazpinar 130 Sol ventrikül destek cihazı olan hastada endovasküler tedavi ile çıkım yolu greftindeki darlığının giderilmesi İzle
1946 Şahin KAYMAK 131 Ağır Tonajlı Metal Levha İstifleme Sistem, Problem Analizleri İzle
1947 Mukaddes KAYA 132 Bitüm Taşıma Tanklarında Hareket Kaynaklı İvmelenmelerin Oluşturduğu Çalkalanmaların Sebep Olduğu Olumsuzlukların Analizi İzle
1876 İbrahim Saylan 133 Ortanın Solu: CHP’de İdeolojik Yenilenme Girişimi İzle
1909 Rukiyye Bulut 134 COVID-19 Pnömonisi Tedavisi Esnasında Hidroksiklorokin ve Piperasilin/tazobaktam ile İndüklenen Derin Trombositopeni: Olgu Sunumu İzle
1899 M. Taylan YAVUZER 135 Türkiye’de Bütçe Açığı Cari Açığın Nedeni mi? Ekonometrik Bir Analiz İzle
1902 M. Taylan YAVUZER 136 Bütçe Açıkları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği İzle
1890 MESUT ÖTERKUŞ 137 Covit 19 Psikozu Tetikler mi?: Olgu Sunumu İzle
1816 Osman Emre 138 SÜREKLİ MIKNATISLI MOTORLARDA VEKTÖR KONTROLÜ İzle
2002 Resul ADANUR 139 YAZILIMSAL TANIMLI RADYOLAR İLE RF İŞARET KAYNAĞI KONUMLANDIRMASI İzle
1838 CEM AŞIR 141 Kadın Öğretmenlerin İş Yaşam Dengesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi İzle
1962 Seyit C OŞKUN 142 Sosyal Bilimler Yöntemi Olarak Fenomenoloji İzle
1923 ELİF AKÇAY 144 Kraniofaringioma Olgularımızın Klinikopatolojik Retrospektif Analizi İzle
1847 Emre Deniz YALÇIN 145 Nikel Katkılı ZA40 Alaşımının Aşınma Davranışlarının ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi İzle
1893 Serhat HAKAN 146 KARBON FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİTTE ÇİZİLME TESTLERİNE BAĞLI OLUŞAN YÜZEY HASARLARI İzle
2542 EMEL ÇOKOĞULLAR 147 2002-2012 DÖNEMİ'NDE TÜRKİYE'DE SİYASAL ALAN, DİN VE ÖZGÜRLÜK İzle
1896 mualla yıldız 148 Hibiscus sabdariffa L. özütü katkılı nişasta filmlerin fiziksel ve in vitro antibakteriyel özellikleri İzle
1970 Hasan ÖZBEK 149 Tüm Vücut Vibrasyon Tedavisinin Non-Spesifik Bel Ağrısı Üzerine Etkileri İzle
1827 Murat Kara 150 TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE TÜRKÇEYE GİREN YENİ KELİMELER VE ŞİİR DİLİ İzle
2506 Murat Kara 150 TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE TÜRKÇEYE GİREN YENİ KELİMELER VE ŞİİR DİLİ İzle
1953 Yeter ŞAHAN 151 OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA EKRAN BAĞIMLILIĞI VE BESLENME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ İzle
1845 Mehmet Çağlayan ÖZKURT 152 Taksim Meydanından Günümüze Ulaşmayan Bir Estetik Dokunuş: Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü Lojmanı Ön Cephesindeki Cumba İzle
1814 DİLARA ARICAN 153 Kronik Lateral Epikondilitli Hastalarda Kortikosteroid ve Proloterapi Uygulamasının Erken Dönem Ağrı, Fonksiyon ve Kavrama Kuvveti Açısından Karşılaştırılması İzle
1813 Semih SALMAN 154 Dijitalleşen Medyada İnteraktif Belgesel: You vs. Wild Örneği Üzerinden Bir İnceleme İzle
1931 Sonnur KÜÇÜK KILIÇ 155 Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarında Beş Faktör Kişilik Özelliği, Başarı Yönelimi ve Akademik Öz-Yeterlik İlişkisi İzle
1818 Jeffry Roy Chauchat 156 Akut Anaerobik bir Egzersizin Sedander Bireylerin Serum UCP-1 ve Oksidatif Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi İzle
1835 Mehmet TUNAZ 157 İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin, Dil Öğretiminde Alternatif Ölçme Yöntemleri Kullanımı Hakkındaki Görüşleri İzle
1944 ömer 158 FARKLI DOKUMA KONSEPTLERİ İÇİN LABORATUVAR ÖLÇEKLİ DOKUMA MAKİNESİ İzle
2009 ömer 159 ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN KİMYASAL KARIŞTIRICI İzle
1831 Esin AKYÜZ 160 Determining total prooxidant activity of green tea and black tea using gold nanocluster biosensor İzle
1857 Emine Pınar PAKSUZ 161 Yarasalarda Sindirim Kanalının Uçmaya Olan Adaptasyonu İzle
1830 Murat Kara 162 “DİRİLİŞ” DÜŞÜNCESİ ETRAFINDA “KAR ŞİİRİ”Nİ YENİDEN OKUMAK İzle
1966 Merve Buldur 163 Mahalle Kültürünün Özünü Teşkil Eden Sosyal Bireyden Sosyal Devlete Dönüşüm İzle
1900 mahmut onur karaytuğ 164 Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Pandemi Sürecinde Başvuran Hastaların Bazı Değişkenler Açısından Pandemi Öncesi Dönemle Karşılaştırılması İzle
1904 Şüheda CEYLAN HORLAR 165 OKUNABİLİRLİK DÜZEYİ “KOLAY” OLAN BİR METİNDE ANLAMI BİLİNMEYEN SÖZCÜKLER: OKLAND ADASI ÖRNEĞİ İzle
1850 MESUT GÜZEL 166 Ordu İlindeki Mahalle Adlarının Doğal ve Kültürel Peyzaj Ögeleri Bağlamında Değerlendirilmesi İzle
1903 Yunus emre Yavuz 167 SİSTEMİK İMMÜN İNFLAMATUAR İNDEKS’İNİN İZOLE KORONER EKTAZİ HASTALARI İLE NORMAL KORONER ANATOMİYE SAHİP HASTALAR ARASINDAKİ İLİŞKİSİ İzle
1844 Mustafa Evren BERK 168 KORKU FİLM MEKANLARININ FREUD VE LACAN DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNDEN OKUNMASI İzle
2627 Mustafa Evren BERK 168 KORKU FİLM MEKANLARININ FREUD VE LACAN DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNDEN OKUNMASI İzle
1825 Ahmet Kızılkaya 169 Muhalif Düşüncenin Tasfiyesine Yönelik Bir Araç Olarak Takrir-İ Sükûn Kanunu ve İktidar-Basın İlişkilerinin Dönemsel Analizi İzle
1884 Ali Rıza Aşkun 171 Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferensiyel Denklemlere Tümdengelimli Yaklaşım İzle
1871 Fatih Tiryaki 172 Alternatif Turizm Çeşitleri Kapsamında Alışveriş Turizminin Değerlendirilmesi İzle
1986 Oğuzhan KOÇER 173 Hypericum perforatum L. Bitkisinden Elde Edilen Kantaron Yağı Bileşenlerinin Belirlenmesi İzle
1983 Oğuzhan KOÇER 174 Osmaniye Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Defne (Laurus nobilis L.) Bitkisinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İzle
1917 Yağmur Karaman 175 18-65 Yaş Arasındaki Bireylerin Pandemi Sürecinde Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Değişkenlerinin Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi İzle
1867 Emre BİRİNCİ 176 AHŞAP EN BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÜRETİLEN KÖKNAR NUMUNELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İzle
1866 Fatih GÜMÜŞ 177 Türkiye Florası İçin Yeni Moleküler Kayıt, Makro Epifit Colaconema Dasyae (Collins) Stegenga, I.Mol, Prud'homme & Lokhorst ‘nin Moleküler Filogenisi İzle
2011 Murat Soyseven 178 Sildenafilin Ayrışma Sabitinin RP-HPLC Yöntemi Kullanarak Belirlenmesi İzle
1961 Sıla Satı Şimşek 179 SCC (Spinning Cone Column) Teknolojisi İle Çay Esans Üretiminde Proses Optimizasyonu İzle
1878 Mehmet Recai Durgut 180 Çevre Kirliliği Açısından Traktör Egzoz Emisyon Test Yöntemlerinin Önemi İzle
1886 Selen Kaya 182 Bioremediation of Bacteria and Some Heavy Metals Isolated from Nickel Containing Soils İzle
1881 Selahattin Ahmed Ataşoğlu 183 IMDB’deki Film Yorumları Üzerinde Makine Öğrenmesi Tabanlı Duygu Analizi İzle
1875 Ertan Cömertpay 184 Sık Tekrarlayan Kendine Zarar Verme Davranışı: Olgu Sunumu İzle
1937 Mehmet UNCU 185 Gaziantep, Şehitkamil İlçesinde Bulunan 3 Adet Çok Amaçlı Salonun Akustik Analizi ve Değerlendirilmesi İzle
1879 Serbülent Paksuz 186 Rüzgar Enerji Santrallerinin Yarasalara Etkileri, Kırklareli Örneği İzle
1977 sedef ziyanok Demirtaş 187 Diyabette Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Hibiscus syriacus’ un Paraoksonaz Üzerine Etkisi İzle
1868 Ayşin Çetin 188 TEK VE TEKRARLI ÇİZİLME TESTLERİNİN PMMA (POLİMETİL METAKRİLAT) YÜZEY HASARLARINA ETKİLERİ İzle
1969 Mecit Emre Duman 189 Stokhos için Python Arayüzleri Sağlayan, Genelleştirilmiş Polinomik Kaos Tabanlı Belirsizlik Kestirimi Odaklı bir Araç Kutusu İzle
1965 mehtap karacil 190 Öğretmen Adaylarının Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Kavramına ilişkin Görüşlerinin İncelenmesi İzle
1945 mehtap karacil 191 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının Özgüven ve Benlik Saygılarına İlişkin Görüşleri İzle
1964 mehtap karacil 191 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının Özgüven ve Benlik Saygılarına İlişkin Görüşleri İzle
1974 Helin Şahintürk 192 SANTRAL VENÖZ KATATERİN İSTENMEYEN KOMPLİKASYONU: HAVA EMBOLİSİ İzle
1980 Şule Berk Ergun 193 Blefaroplasti, kozmetik sorunla başvuran hastalarda fonksiyonel kazanç sağlayabilir mi? İzle
1999 Onur Demirkol 196 Otel İşletmelerinin Oda Satışında Online Rezervasyon Kanallarının Etkisi Üzerine Değerlendirme İzle
1992 Mahmut Eren ASLAN 197 Sıfıra Yakın Enerji Tüketen Binaların Tasarımı İzle
1997 Ekrem Yücel 198 Hz. Peygamberin Kullandığı Bir Türk İmgesi: Türk Çadırı İzle
1957 Şeyma Halaç 199 İstanbul’un Bir İlçesindeki Eczanelerde COVİD-19 Pandemisine Yönelik Alınan Tedbirlerin Değerlendirilmesi ve Eczane Çalışanlarının Bilgi ve Tutumları İzle
1905 Niyazi Ercan 200 Beşinci Metatars Avülsiyon Kırıklarında Konservatif ve Cerrahi Tedavinin Karşılaştırılması İzle
1908 Ercan Tomakin 201 YERLİ VE YABANCI HİKÂYE KARAKTERLERİNİ KULLANARAK YENİ HİKÂYELER YAZMAK: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI İzle
1996 eda dineri 202 TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI YAKLAŞIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATEMİ- J ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İzle
1954 Serap KARAKAYA ÇALKAYA 203 Uluslararası Faaliyetleri Olan Sivil Toplum Kuruluşlarında Sosyal inovasyon İzle
1855 Şehnaz Bakır Yiğitbaş 204 Stagflasyon ve Para Politikası İzle
1972 Atiye Pınar ATEŞ 206 TÜRKİYE VE DÜNYADA KADIN İSTİHDAMININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ İzle
1973 Atiye Pınar ATEŞ 207 SÖMÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KAYNAK YÖNETİMİ SORUNSALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1897 GÜLŞAH KOÇ 208 Çinkonun Antioksidan ve Antiproliferatif Potansiyelinin Meme Kanseri Hücrelerinde Değerlendirilmesi İzle
1990 Elif YILDIZ 209 Phenolic Acid composition of The strawberry tree (Arbutus unedo L.) from Bursa, Turkey İzle
1971 Arda Kazım Demirkan 212 Patolojik Kumar Oynama Tedavisi Sırasında Tanı Konulan Bipolar Bozukluk Tip-2 Olgusu İzle
1940 MEHMET REŞİT SEVİNÇ 213 Tarımsal Pazarlamada Aşiret Örgütlenme Yapısının İç Dinamiklerinin Kullanılması Üzerine Bir Tartışma: Şanlıurfa İli Örneği İzle
2004 Sirel CANPOLAT 214 Türkiye’de Yoncada Fusarium Solgunluğuna Neden Olan Fusarium oxysporum f.sp. medicaginis’in İlk Tespiti İzle
1982 Sinan Girgin 215 REKREAKTİF ETKİNLİK OLARAK KUAFÖR SALONLARINDAN HİZMET ALAN KADINLARIN SALON TASARIMINA İLİŞKİN GENEL BEKLENTİSİ İzle
1924 ELİF HASRET KUMCU 216 DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VE UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ İzle
1932 Büşra Yaprak Bayrak 217 Pulmoner karsinoid tümörlerde tiroid transkripsiyon faktör-1 boyanma paterni İzle
1998 Ahmet Bozdağ 218 İki Farklı Lokalizasyonda Laparoskopik Tedavi Edilen Castleman Hastalığı İzle