Title Author Category Kabul Mektubu Kabul Mektubu
Sosyal Koruma Poli̇ti̇kaları Kapsamında Çocuk İ̇şçi̇li̇ği̇ni̇n Önlenmesi̇ Sevgi Işık Erol Çalışma Ekonomisi
Kayıtdışı İ̇sti̇hdam ve Sosyal Koruma Poli̇ti̇kaları Sevgi Işık Erol Çalışma Ekonomisi
Evrensel Sosyal Koruma Eği̇li̇mleri̇ (2017 - 19 Dünya Sosyal Koruma Raporu Perspektifinden) Sevgi Işık Erol Çalışma Ekonomisi
Oecd ve Brıcs Üyesi̇ Ülkeleri̇n Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynaklarına Göre Kümeleme Anali̇zi̇ İ̇le Sınıflandırılması Nurettin Menteş Ekonometri
Lineer Olmayan Dinamik Sistemlerde Lyapunov Üstellerinin Hesaplanması Fatih Özkaynak-Yılmaz Aydın Ekonometri
Si̇pari̇ş Toplama Si̇stemleri̇nde Topsi̇s Yöntemi̇ne Dayalı Sınıf Oluşturma ve Atama Modeli̇ Mehmet Akif Yerlikaya-Feyzan Arıkan Endüstri Mühendisliği
Türki̇ye’de 1996-2019 Yıllarında Endüstri̇ Mühendi̇sli̇ği̇ Programında Loji̇sti̇k Üzeri̇ne Yapılan Li̇sansüstü Tezleri̇n Profi̇li̇ Ömer Faruk Efe Endüstri Mühendisliği
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattının Ahp ile Değerlendirilmesi ve Lojistik Önemi Using Analytic Hierarchy Process For Evaluation Of Ankara-İzmir High Speed Rail Line And The İmportance Of Logistics Ömer Faruk Efe Endüstri Mühendisliği
Physical Workload Capacity Based Assembly Line Balancing Problem Burak Efe Endüstri Mühendisliği
Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi ve Bir İ̇şletmede Uygulaması Gamze Gizem Gündoğdu Endüstri Mühendisliği
A Decision Support System For The Portfolio Optimization Of Cryptoinvestments Ali Kök-Furkan Barut-Seden Karadirek-Mert Yağlı-Ahmet Yücekaya Endüstri Mühendisliği
Modern Dünyadaki Temel Küresel Sorunların Üstesinden Gelmek İçin Süperiletken Malzemelerin Yeri Asaf Tolga Ulgen-Gurcan Yıldırım-Ömer Özyurt-Yusuf Zalaoğlu Endüstri Mühendisliği
Bina Yapımında Demir İşleriyle İlgili Risk Değerlendirme Burak Efe-Mustafa Kurt Endüstri Mühendisliği
Bulanık Ahp ve Bulanık Topsıs Temelli Risk Değerlendirme Burak Efe Endüstri Mühendisliği
Aynı Amaca Hizmet Eden İ̇ki Müessesenin Karşılaştırılması: İ̇flas Erteleme ve Konkordato Hasan Kasımoğlu-Murat Karahan Finans
Reklam ve Tanıtım Harcamaları Fi̇rma Karlılık İ̇li̇şki̇si̇: Borsa İ̇stanbul’da İ̇şlem Gören Fi̇rmalar Üzeri̇ne Bi̇r Anali̇z Reşat Sakur Finans
Katılım Bankalarındaki̇ Cari̇ Hesapların Dayanağı Olan Bi̇r Fi̇nansman Tekni̇ği̇ Olarak Wadıah Mustafa Uçar-Mustafa Alptuğ Yürük Finans
Mortgage Kri̇zi̇ni̇n İ̇slam Ekonomi̇si̇ Perspekti̇fi̇nden Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Mustafa Uçar-Yunus Emre Yıldız Finans
Sistematik Riskin Firma İ̇çi Belirleyicileri: Bi̇st 100 Endeksi Firmaları Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Serdar Yaman-Tuğba Nur Topaloğlu Finans
Borsa İ̇stanbul’da İ̇şlem Gören Bankaların Camels Anali̇zi̇ İ̇le Performanslarının Değerlendi̇ri̇lmes Umut Tolga Gümüş-Hatice Can Öziç-Erkan Çıbık Finans
Beklenmedi̇k Poli̇ti̇k Olayların Hi̇sse Senedi̇ Geti̇ri̇leri̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇: Bi̇r Olay Çalışması Örneği̇ Yunus Yılmaz Finans
Perakende Ti̇caret Sektöründe Faali̇yet Gösteren Fi̇rmaların Fi̇nansal Performans Ölçümleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇: Topsıs ve Moora Uygulama Umut Tolga-Erkan Çıbık-Hatice Can Öziç Finans
Türki̇ye’de Gerçekleşen Savaş Hareketleri̇ İ̇le İ̇li̇şki̇li̇ Olayların Bıst-100 Endeks Geti̇ri̇si̇ne Etki̇leri̇ Yunus Yılmaz Finans
Does The Form Of Ownershıp Affect Fırm Performance? Evıdence From Banks In Turkey Ramazan Yanık-Almabrok Ahmid Finans
Bi̇st Sektör Endekslerinin Volatilitelerinin Simetrik ve Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Tahmini Serdar Yaman-Sevda Meti̇n Finans
Fi̇rma Büyüklüğünün Beli̇rleyi̇ci̇leri̇: Metal Ana Sanayi̇ Fi̇rmaları Üzeri̇ne Panel Veri̇ Anali̇zi̇ Emre Esat Topaloğlu-Zekiye Akgüç-Leyla Ar Finans
Dövi̇z Kuru Geti̇ri̇ Volati̇li̇tesi̇ni̇n Modellenmesi̇: Dolar ve Euro Seri̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama Tuğba Nur Topaloğlu-Ayşe Ergi̇n Ünal Finans
Fi̇nansal Ki̇ralama Sektörü İ̇le Ekonomi̇k Büyüme Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n Anali̇zi̇: Türki̇ye Örneği̇ Burçay Yaşar Akçalı-Serdar Murat Köse Finans
Pay Pi̇yasalarında Fi̇nansal Kaldıraç Etki̇si̇ni̇n Test Edi̇lmesi̇: Genelleşti̇ri̇lmi̇ş Otoregresi̇f Koşullu Deği̇şen Varyans Modelleri̇ İ̇le Bıst 30 Endeksi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama Emre Esat Topaloğlu-Özlem Altun-Büşra Görgel Finans
Ti̇caret - Ahlak İ̇li̇şki̇si̇ Bağlamında Hz. Peygamber Tarafından Yasaklanan Bazı Alış Veri̇ş Türleri̇ Ahmet Özdemi̇r İktisat
Uluslararası Ti̇caret Örgütleri̇ ve Entegrasyonlar Abdullah Deni̇z İktisat
Osmanlı Devleti̇’nde Korular ve Yöneti̇mi̇ Neşe Yavuz İktisat
2000 Sonrası Türki̇ye’de Geli̇şen Kri̇zleri̇n Makroekonomi̇k Deği̇şkenler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ Servet Demi̇rhan İktisat
Dünya Hayatını Değerlendi̇rme Bağlamında Ti̇careti̇n Önemi̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Bazı Hadi̇sler Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Nurullah Agitoğlu İktisat
The Role Of Siirt University İn Regional Development Arzdar Kiracı-Emrullah Dilmaç İktisat
Yeni Bir Yaklaşım: Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Bakımdan Yetim Kavramı Haluk Yergin-Şenay Özar İktisat
İ̇slam Ekonomi̇si̇ Perspekti̇fi̇nde Adi̇l Ekonomi̇k Düzeni̇n Vergi̇lendi̇rme Esasları Yasin Zararsız-İ̇brahim Halil Sugözü İktisat
İ̇leri Üretim Teknolojileri ve Andon Uyarı Sistemleri A. Sacid Aksoy İktisat
Kur’ân ve Sünnet’e Göre Alım Satımda Şeffaflık İ̇lkesi ve Bu İ̇lkeyi Zedeleyen Şartların Yasaklanması Mehmet Bağış İktisat
İ̇lgi̇li̇ Ri̇vayetler Bağlamında İ̇slam İ̇kti̇sadı ve İ̇slam İ̇kti̇sadının Temel İ̇lkeleri̇ Mehmet Sait Uzundağ İktisat
Gurbetçiler ve Suriyeli Mülteciler Temelinde Karşılaştırmalı Ekonomik Bir Yaklaşımla Göç Sorunu Hasan Alpago İktisat
Vergi̇ Yükünün Ekonomi̇k Büyüme Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ Bahar İnceören İktisat
Sözleşmeli Olarak İ̇stihdam Edilen Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları: Şırnak İ̇li Örneği Semra Ögel İktisat
Bi̇ri̇nci̇ Dünya Savaşı’nın Fi̇nansmanında Osmanlı Devleti̇’ne Yapılan Yardımlar Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Aylin Doğan İktisat
Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgeleri̇n Türki̇ye Ekonomi̇si̇ne Katkısı Mevlüt Paksu İktisat
Sürdürülebilir Kalkınmada Turizmin Rolü : Trc 3 Bölgesi Örnegi Aylin Uğur İktisat
İ̇slam Ekonomi̇si̇nde Si̇gortacılık Kavramına Teori̇k Bi̇r Bakış Esra Gözde Eren İktisat
Dünya da E-Ticaret ve E-Ticaret Üzerine Bir Swot Analizi Şahin Çeti̇nkaya İktisat
Kırsal Kentsel Nüfus, Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Cumhuriyetten Günümüze Göçü Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar ve Uygulamalar İ̇brahim Halil Sugözü İktisat
Asimetrik Bilgi ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri Şahin Çeti̇nkaya İktisat
Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Önemi: Türkiye'nin Dünyadaki Konumu Hakan Erkan İktisat
Türki̇ye’de Sosyal Beledi̇yeci̇li̇k ve Sosyal Bütçe Uygulamaları: Van Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Örneği̇ Berivan Gürbüz-İ̇brahim Halil Sugözü İktisat
Teknolojinin Kent Yaşamına Yansıması: Akıllı Kentler Bağlamında Değerlendirme Erhan Örselli-Erdal Bayrakcı-Berfin Göksoy İktisat
Türki̇ye de Sektörler Arasındaki̇ Dengesi̇zli̇k ve İ̇sti̇hdam Mehmet Şulan İktisat
Ekonomi̇k Büyüme ve Enflasyon İ̇li̇şki̇si̇; Türki̇ye Örneği̇ Özge Tekbaş İktisat
Şırnak İlinde Hayvancılık Sektörü ve Sektörde Devletin Rolü:Şırnak İli Örneği İhsan Demir İktisat
İ̇slam’da Ti̇caret ve İ̇kti̇sat Ahlakının Oluşmasında Hadi̇sleri̇n Rolü Uğur Erman İktisat
Tari̇h Boyunca Peygamberleri̇n Yöneti̇m ve Si̇yasetle İ̇li̇şki̇leri̇ Necmettin Çalışkan İktisat
Kent Muhafazakârlığı Bağlamında Bir Batı-Doğu Karşılaştırması Abdullah Aydın-Yusuf Okşar İktisat
İ̇nanç-Davranış İ̇li̇şki̇si̇ Açısından Müslümanların Tüketi̇m Kültürü Sorunu Yusuf Okşar-Abdullah Aydın İktisat
Güney Doğu Anadolu Bölgesi̇ndeki̇ İ̇kli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ne Bağlı Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Potansi̇yeli̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Recep Yurt İktisat
Oecd Ülkeleri̇ Merkez Bankaları Para Poli̇ti̇kası: Altın Stokları Bağlamında Bi̇r Değerlendi̇rme Halit Yürük İktisat
Kültür Rotalarının ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Kullanılabilme Olanakları Sezgin Özden İktisat
Türkiye’de Fıstıkçamı Yetiştiriciliği ve Sorunları Sezgin Özden İktisat
الرّبا وأضراره Ahmad Saıd Al-Husseın İktisat
Yoksulluk ve Çevresel Bozulma Arasındaki̇ Etki̇leşi̇m: Batman Örneği̇ Zehra Vildan Seri̇n-Hasan Dursun-Osman Kavak İktisat
Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Kesimlerinde Yeni Kurulan Üniversitelerin Bölge Halkının Okuryazarlık ve Yüksek Öğrenime Devam Oranları Üzerine Bir İ̇nceleme Müjgan Deni̇z İktisat
مدى توافق المعالجات المحاسبية مع الاحكام الشريعة الاسلامية دراسة استطلاعية لعينة (Muhasebe İşlemlerinin İslamî Hükümlere Uygunluğu –örnek Bir Anket-) Raid Casim Mecid İktisat
تقييم الأداء المالي للمصارف الاسلامية دراسة تحليلية لعينة من المصارف الاسلامية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة من (2008 - 2017) İ̇slamî Bankaların Finansal Performans Açısından Değerlendirilmesi -(2008 - 2017) Yıllarında Irak Borsası Örneği- فرهاد ميكائيل طاهر 1. Ferhad Mikail Tahir İktisat
Türki̇ye’de Bi̇reysel Kredi̇leri̇n Ekonomi̇k Büyümeye Etki̇si̇ Ayşe Esra Peker-Esra Gözde Eren İktisat
Ekonomi̇k Şi̇ddeti̇n Kadın İ̇sti̇hdamı Üzeri̇ne Etki̇si̇ Şırnak İ̇li̇ Örneği̇ Ayşe Esra Peker-Özge Tekbaş İktisat
Madenî ve Kâğıt Paralarla İ̇lgili Bir Risalenin Tanıtımı ve İ̇slam İ̇ktisadı Açısından Değerlendirilmesi Fatih Karataş İktisat
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Doğu Anadolu Şehirleri Nuran Altuner İktisat
Bölgesel Kalkınmada Rol Oynayabi̇lecek Etki̇n Faktörler: Şırnak Üni̇versi̇tesi̇ Ali Yılmaz Gündüz İktisat
‘’zekat Vergi̇ Mi̇di̇r?’’ ve ‘’zekat Vergi̇ Yeri̇ne Geçer Mi̇?’’ Sorularına İ̇slam Ekonomi̇si̇nden Bi̇r Bakış Yasin Zararsız-Berivan Gürbüz İktisat
İ̇nsan Haklarını İ̇nceleme Komisyonu Doğrultusunda Türkiye’deki Göçmenler ve Uyum Politikalarına Yönelik Bir Değerlendirme Ferit İ̇zci-Yıldız Atmaca-Didem Geylani İktisat
Seçim Ekonomisi ve Etkileri Abdullah Demi̇r İktisat
Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı Evin Bayar-Mete Cüneyt Okyar İktisat
Osmanlı Ekonomisinde İ̇ktisadi Kontrol Aracı Olarak Narh Uygulaması Abdulcebbar Güleç İktisat
Sanayi Devriminin Osmanlı Ekonomisi Üzerindeki Etkileri ve Cumhuriyet Dönemine Yansımaları(1876-1938) Bahattin Keleş İktisat
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Analizlerinin Bölge Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi Bedran Kaya-Mete Cüneyt Okyar İktisat
Vergi̇ Erozyonunun Türki̇ye'de Geli̇r Üzeri̇nden Alınan Vergi̇ler Kapsamında Etki̇leri̇ Hacı Acar İktisat
Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ İ̇le Türk Cumhuri̇yetleri̇ Arasında Di̇l, Di̇n, Kültür ve Eği̇ti̇m Alanındaki̇ İ̇li̇şki̇ler Bahattin Keleş İktisat
Mani̇sa Toplu Taşımacılık İ̇şletmesi̇ni̇n Ulaşım Etki̇nli̇ği̇ni̇n Veri̇ Zarflama Anali̇zi̇yle Ölçülmesi̇ Tuncer Özdi̇l-Beyza Betül Şen İktisat
1980 Sonrası Türkiye'de Cari İ̇şlemler Dengesinin Analizi Savaş Erdoğan-Çiğdem Ayhan İktisat
Teknoloji̇k Yayılmanın Sosyal ve Ekonomi̇k Etki̇leri̇: Oecd Ülkeleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Reyhan Cafrı-Ferhat Şi̇ri̇n Sökmen-Yunus Açcı İktisat
Hollanda Hastalığı Rıdvan Batur İktisat
Endüstri̇ 4.0 Bağlamında; Sendi̇kaların Geleceği̇ "Sendi̇ka 4.0" Hasan Uzun İktisat
Çok Parti̇li̇ Hayata Geçi̇ş Süreci̇nde Devletçi̇li̇k Tartışmaları Bülent Bal İktisat
Devlete Duyulan Güven Azalması Neyi̇n Haberci̇si̇? Erhan Örselli-Erdal Bayrakcı-Zekeriya Bilici İktisat
1. Dünya Savaşı’nda Mısır’da Türk-Alman Faaliyetleri ve Cihad-I Ekber Yusuf Aydın İktisat
Meslek Yüksekokullarında Okutulan Ekonomi̇ Dersleri̇ni̇n Uygulamada Kullanılma Düzeyi̇ İ̇le Ekonomi̇ Bi̇lgi̇ Düzeyi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Gulden Gök İktisat
Perakendecilerin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları A. Sacid Aksoy İktisat
Avrupa’da Feodali̇zmi̇n Yıkılmasıyla Kapi̇tali̇st Sanayi̇ni̇n Ortaya Çıkışı Seher Birgin İktisat
Küreselleşen Dünyaya Bölgesel Ekonomi̇leri̇n Uyumu: Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ Açısından Bi̇r Değerlendi̇rme Cengiz Yılmaz-Tuncer Özdi̇l-Beyza Betül Şen İktisat
Günümüzde Karşılaşılan Ekonomik Krizler ve İ̇slam İ̇ktisadının Vadettiği Çözümler Arif Ersoy İktisat
Economics İn Jerusalem-Prospects And Challenges Mohammed Jamoos İktisat
Bazı Futbol Kulüpleri̇ni̇n Yıllara Göre Geli̇r Kaynaklarının İ̇ncelenmesi̇ Ali Keleş İktisat
الموارد المالية إداراتها وتنميتها في ضوء الكتاب والسنة Mohammed Al İ̇brahi̇m-Ahmet Özdemi̇r İktisat
اللاتكافؤ الاقتصادي الدولي وانعكاساته على تحقيق الأمن البيئي العالمي Nureddin Felak İktisat
Alevî Ni̇telemeli̇ Gruplarda Zekât ve Lokma Anlayışı Fevzi Rençber İktisat
Ekonomi Biliminin Yatay ve Dikey Gelişim Matrisi Kenan Peker İktisat
İ̇ktisatta İ̇slami Vakfın Önemi ve Vakıf Hakkında Oluşturan Şüphelere Reddiye Mohammad Rachid Aldershawi İktisat
Şırnak İ̇linin Sağlık Göstergelerinin Trc3 Bölgesi ve Türkiye Geneli ile Karşılaştırmalı Analizi İ̇brahim Hüseyni̇-Celile Altay İktisat
Tevbe Suresi Özelinde Kur’an’ın Diplomatik Dili ve Bunun Hayata Yansımaları Ahmet Gül İktisat
Şırnak Tarım Sektörü ve Türki̇ye Karşılaştırması Ebru Oğuz-Esra Oğuz İktisat
Gelecek, Yeni Değerler ve Kavramlar Haluk Yergin İktisat
Parasal Durum Endeksi̇: 2008 Kri̇zi̇ Sonrası Türki̇ye’de Para Poli̇ti̇kası Duruşu Sidar Yürük İktisat
Kriz Algısı ve İ̇ktisadi Bahanelerin Yansıması Ertan Beceren-Sevgi Aydın İktisat
Olası Dövi̇z Kuru Deği̇şi̇mi̇ni̇n Enflasyon Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Türki̇ye Örneği̇ Zahid Yaşar İktisat
Türki̇ye’de Bi̇reysel Emekli̇li̇k Si̇stemi̇ni̇n Tasarruflar ve Sermaye Pi̇yasaları Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ Can Verberi İktisat
Türkiye ve Dünyada Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişimi İ̇brahim Hüseyni̇ İktisat
Malatya Sancağı Bostancı Mahallesi̇ni̇n İ̇kti̇sadi̇ ve İ̇çti̇mai̇ Yapısı (1842-1843) Kazım Kartal-Derya Ağcadağ İktisat
Elektroni̇k Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Tüketi̇ci̇ Satın Alma Ni̇yeti̇ne Etki̇si̇: Elektroni̇k Eşya Sektörü Örneği̇ Tabriz Abdulmanafov-Mustafa Yılmaz İktisat
Küreselleşme Süreci̇nde Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde Sanayi̇si̇zleşme ve Pi̇yasalaşma Hatice Aztimur İktisat
Avrupa Birliği Kırsal Alan Sınıflamasına Göre Türkiye'nin Bazı Tarımsal Göstergelerindeki Değişimin Analizi Mustafa Kan-Arzu Kan-Önder Volkan Bayraktar İktisat
Ehliyet ve Liyakat Sahiplerinin İ̇ktisadi ve İ̇dari Görev Talebi: Hz. Yusuf Örneği Mustafa Yıldız İktisat
Göçmen Gönderi̇leri̇ni̇n Fi̇nansal Geli̇şmeye Etki̇si̇: Geli̇şmekte Olan Ülkeler Üzeri̇ne Di̇nami̇k Panel Veri̇ Anali̇zi̇ Şerife Özşahi̇n-Gülbahar Üçler İktisat
Türkiye Bilgi Ekonomisine Geçişte Ne Ölçüde Başarılı Olmuştur? Seyhun Tutgun İktisat
Kamu Personelleri̇ni̇n Tüketi̇ci̇ Karar Verme Tarzlarına Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenemesi̇ (Şırnak İ̇li̇ Örneği̇) Uğur Dayanan İktisat
Kayıt Dışı Ekonomi̇ni̇n Makro Deği̇şkenler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Türki̇ye Örneği̇ Zahid Yaşar İktisat
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Etki̇leri̇: Şırnak İ̇li̇ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üzeri̇ne İ̇nceleme Sedat Yakacı - Mehmet Fatih Artuç İktisat
Döviz Kuru Çıpası Olarak Cari Denge: Başarılı Olabilir mi? Recai Aydın-Khondker Aktaruzzaman İktisat
Kuzey Afri̇ka Ülkeleri̇nde Si̇yasal Ri̇sk-Dış Yatırım İ̇li̇şki̇si̇ Şerife Özşahi̇n-M. Cüneyt Özşahi̇n İktisat
Vergi̇ Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi̇nde Türki̇ye’de Görev Yapan Muhasebe Meslek Mensuplarının Görev ve Sorumlulukları Erkan Uzun İşletme
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kadın İ̇stihdamının Özel Politika Gerektiren Hususlar Çerçevesinde Karşılaştırılması Öznur Sevme-Mi̇lena Ki̇chekova İşletme
2008-2018 Yılları Arasında Tms İ̇le İ̇lgi̇li̇ Öneri̇ Şekli̇nde Yazılan Makaleleri̇n Kronoloji̇k Çalışması Ramazan Yanık-Serpil Sumer İşletme
Reklam İ̇çeri̇kleri̇ni̇n Çocuklar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ni̇n Eti̇k Açıdan Değerlendi̇ri̇lmesi̇ H. İ̇brahim Şengün-Nurettin Menteş İşletme
Ağırlık Kısıtlı Bulanık Veri Zarflama Analizi Muhammed Maruf İşletme
Mali̇ Deneti̇mde Bulut Bi̇li̇şi̇m Uygulamaları Lübnan Ülkesi̇ndeki̇ Trablüs İ̇li̇nde Deneti̇mci̇ler İ̇le Örneği̇ Ramazan Yanık-Uğur Yavuz-Ali Al Housaın Al Eıd İşletme
Muhasebe Alanında Teknoloji̇ Kullanımının Öğrenci̇ler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ Özcan Demir-Enes Peker-Gözde Özmen İşletme
Farklı Üni̇versi̇telerde Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Erol Kılıçlı İşletme
Yeni Ürünlerde Paylaşım Davranışının Kişisel İ̇novasyon ve Algılanan Sosyal Fayda Üzerindeki Etkileri Anıl Değermen Erenkol-Halim Kazan-Çiğdem Uludağ Güler İşletme
Özel Sağlık Kuruluşlarının Stok ve Hasılatlarının Uluslararası Muhasebe Standartlarınca Raporlanması İ̇brahim Çemberli̇taş İşletme
Türkiye Hastanelerinin Profesyonel Yönetime Geçişinde Başhekimlik ve Hastane Yönetiminin Reorganizasyonu Nesrin Gökben Beceren-Ertan Beceren İşletme
Çalışma Hayatında Eti̇ği̇n Önemi̇ Münir Zeyrek İşletme
Gençleri̇n Fast Food Tüketi̇m Alışkanlıklarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne İ̇li̇şki̇n Bi̇r Çalışma Hüseyin Fatih Atlı-Murat Toksarı İşletme
Demi̇r Çeli̇k Sektörünün Mevut Durumu, Uluslararası Pazarlamada Yeri̇ ve Önemi̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ne İ̇li̇şki̇n Araştırma Hüseyin Fatih Atlı İşletme
Türk Dünyasında Nevruz Bayramı ve Türki̇ye’de Nevruz Bayramının Sosyal ve Kültürel Özelli̇kleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ ( Hatay Örneği̇ ) Hüseyin Fatih Atlı-Hüseyin Kürşat Türkan İşletme
Sosyal Sermaye Üniversite Yaşamından Tatmini Nasıl Etkiler? Metin Işık-Berat Çi̇çek-Yusuf Emre Karakaş İşletme
Muhasebe Meslek Mensuplarının Staj Yapan Meslek Adaylarından Beklenti Analizi: Elazığ-Malatya Örneği Özcan Demir-Gözde Özmen-Zülküf Narlıkaya İşletme
Üniversite İ̇kliminin Girişimcilik Eğilimine Etkisi Metin Işık İşletme
Kent Ekonomisini Etkileyen Bir Unsur Olarak Üniversite Öğrencilerinin Harcamaları ve Bir Araştırma: Şırnak İ̇li Örneği Burak Çekin-İ̇dris Ürek İşletme
Örgüt Kültürünün Mobbing Davranışı Üzerindeki Etkisi Özlem Özen İşletme
Duygusal Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İ̇şten Ayrılma Niyeti Arasındaki İ̇lişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Kemalettin Eryeşil-Mehtap Öztürk-S. Hikmet Gezici İşletme
Örgütsel Adaletinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü Mehtap Öztürk-Kemalettin Eryeşil-S. Hikmet Gezici İşletme
Dünyada ve Ülkemi̇zde Adli̇ Muhasebe/muhasebeci̇li̇k İsa Kılıç İşletme
İ̇şgören Kadınlara İ̇şgörmez Sistemin Mükâfatı: Cam Tavan ve Cam Uçurum Olgularına Yönelik Bir Araştırma Süreyya Ece İşletme
Kurum Kültürü Açısından Kurumsal İ̇ti̇bar ve Yöneti̇mi̇ İ̇rfan Erteki̇n İşletme
Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklenti̇leri̇ni̇n Anali̇zi̇: Elazığ ve Malatya İ̇lleri̇ Uygulaması Özcan Demir-Enes Polat İşletme
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ni̇n Demografi̇k Özelli̇kleri̇ Bakımından İ̇ncelenmesi̇: Batman Üni̇versi̇tesi̇ Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma. Osman Yılmaz-Yusuf Aydemi̇r İşletme
Mi̇sti̇k Öğeleri̇n Pazarlamada Kullanımı Baran Arslan İşletme
Finansal Krizlerin Reel Sektöre ve Bankacılığa Etkisi. Türkiye Örneği Osman Yılmaz-İ̇lknur Çi̇ftçi̇ İşletme
Kobi̇lerde Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yöneti̇mde Strateji̇k Bi̇li̇nç Düzeyi̇ ve Performans İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma İ̇smai̇l Güçlü-Emre Karakaş İşletme
Bi̇st’te İ̇şlem Gören İ̇malat Sektöründeki̇ İ̇şletmeleri̇n Fi̇nansal Performanslarının Crıtıc – Codas Yöntemi̇ İ̇le Beli̇rlenmesi̇ Engin Çakır İşletme
Sürdürülebi̇li̇rli̇k Raporlamasının Türki̇ye’deki̇ Geli̇şi̇mi̇: Yayınlanmış Sürdürülebi̇li̇rli̇k Raporları Üzeri̇nde Bi̇r Araştırma Abdurrahman Gümrah İşletme
Uluslararası İ̇şletmeci̇li̇kte Markalaşma Süreci̇: Gıda Sektöründe Al-Şeri̇f Marka Örneği̇ İ̇dris Ürek-Burak Çekin İşletme
Dönüşümcü Liderlik Tarzının Örgütsel Çift Yönlülük Üzerindeki Etkisi Berat Çiçek İşletme
Ürün ve Süreç İ̇novasyonunu Etki̇leyen Bi̇r Faktör Olarak Destekleyi̇ci̇ Li̇derli̇k ve Bi̇r Araştırma Ramazan Vedat Sönmez İşletme
Yeşi̇l Çalışan Kavramı ve Dünyadaki̇ ve Türki̇ye’deki̇ Genel Durum Ali Erbaşı-Gülsüm Akdeniz İşletme
Çevreni̇n Sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇ne Örgütsel Davranış Yazınının Yaratıcı Katkısı: Yeşi̇l Örgütsel Davranış Ali Erbaşı İşletme
Sosyal Medyada Ölçüm Selda Fındıklı-Mohammed Abbas-Emine Pınar Saygın İşletme
Yerel Kalkınma Süreci̇nde Kadın Gi̇ri̇şi̇mci̇leri̇n Rolü ve Etki̇nli̇ği̇ Öznur Sevme İşletme
Duygusal Zekânın Karar Verme Tarzları Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇nde Beli̇rsi̇zli̇kten Kaçınmanın Moderatör Rolü Ayşe Demirhan-Habibe Aktay İşletme
Öğretmenleri̇n Psi̇koloji̇k Sermaye Algıları İ̇le Mesleki̇ Moti̇vasyonları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇: Şırnak İ̇li̇nde Bi̇r Araştırma Ferhat Uğurlu-Sümeyra Ceyhan İşletme
Türki̇ye’de Bağımsız Deneti̇m Kuruluşları Tarafından 2013–2018 Yılları Arasında Yayınlanan Şeffaflık Raporlarının Karşılaştırmalı Anali̇zi̇ Abdurrahman Gümrah-Ahmet Tanç İşletme
Li̇sans ve Yüksek Li̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Eti̇k Algıları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Gülçin Çeti̇nkaya Özdemi̇r-Hümeyra Nur Hati̇poğlu İşletme
Ege Bölgesi İ̇ncir İ̇şletmelerinin İ̇hracat Problemlerinin Belirlenmesi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi Engin Çakır-Erhan Koca İşletme
Marka Yaşam Döngüsü ve Sosyal Medya İ̇lişkisi Osman Özdemir İşletme
Müşteri Değer Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Otomobil Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Osman Özdemir İşletme
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Kullanımının İ̇şletmelerin Aktif Karlılıkları Üzerine Etkisi: Bi̇st Maden Sektörüne Yönelik Bir Uygulama H.Yusuf Güngör-M.Recep Armutlu İşletme
Performansa Dayalı Olarak Personel Maaş Artış Oranının Copras Yöntemi ile Belirlenmesi Engin Çakır İşletme
Bir Hesabın Anatomisi: 103.Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Hesabı Örneği Erol Demi̇r İşletme
Gayrimenkul Değerleme Firmalarında Kalite Yönetim Sistemi Yeşim Aliefendioğlu-Neslihan Peker İşletme
Intervening The Existence Of Risk Management On Relationship Of Audit Committee With Firm Performance Sami Rm Musallam İşletme
دور رأس المال البشري في تحقيق أهداف مناهج مستقبل الصناعة المصرفية (دراسة تحليلية لعينة من العاملين في مصارف كوردستان العراق) Mudhaffar M. Noori İşletme
Personel Güçlendi̇rme ve Çalışanların İ̇ş Tatmi̇ni̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Abdullah Oğrak-R.Vedat Sönmez-Roni Kemaloğlu İşletme
Sosyal ve Ekonomi̇k Kalkınmada Yerel Kaynakların Rolü: Cudi̇ Dağı Örneği̇ Sami Kalaycı-Aziz Akın Kamu Yönetimi
Türki̇ye’de Yeni̇ Sağlık Si̇stemi̇: Yöneti̇m ve Örgütlenme Bağlamında Bi̇r Değerlendi̇rme Sibel Gök Kamu Yönetimi
Türki̇ye Kamu Hastaneleri̇ Kurumu ve İ̇l Kamu Hastaneleri̇ Bi̇rli̇kleri̇ İ̇le Geli̇şen ve Sona Eren Sağlık Si̇stemi̇ Sibel Gök Kamu Yönetimi
Belediyelerde Örgüt Kültürü Hikmet Salahaddin Gezi̇ci̇ Kamu Yönetimi
Türki̇ye’de Göç İ̇daresi̇ Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal Kapasi̇tesi̇’ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Belgin Uçar Kocaoğlu-Selçuk Kahraman Kamu Yönetimi
Uluslararası Uyum Kuramları ve Türki̇ye’de Çok Kültürlülük Yeliz Polat-Ayşe Yılmaz Kamu Yönetimi
Veli̇leri̇n Eği̇ti̇m Kavramına İ̇li̇şki̇n Algıları: Bi̇r Metafori̇k Çalışma Yunus Emre Avcı-Mustafa Yücel Kamu Yönetimi
Türkiye’de Okul Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması Emrullah Pala-Hacı İ̇smail Arslantaş-Bünyamin Han Kamu Yönetimi
Türki̇ye’deki̇ Öğretmenleri̇n Moti̇vasyonu Üzeri̇ne Yapılmış Çalışmaların Anali̇zi̇: Meta Sentez Çalışması İ̇smail Gündüz-Hacı İ̇smail Arslantaş-Rasim Tösten Kamu Yönetimi
Türki̇ye’de Okul İ̇kli̇mi̇ Üzeri̇ne Yapılan Araştırmaların İ̇ncelenmesi̇: Bi̇r Meta-Sentez Çalışması Sıddık Acet-Rasim Tösten-Hacı İ̇smail Arslantaş Kamu Yönetimi
Fırsat Eşi̇tli̇ği̇ Bağlamında Kırsalda Okuyan Öğrenci̇leri̇n Avantajları Erkan Keleş-Rasim Tösten Kamu Yönetimi
Sosyal Devlet Anlayışında Beledi̇yeci̇li̇k: Şırnak Beledi̇yesi̇ Örneği̇ Hasan Açar Kamu Yönetimi
Yerel Yöneti̇mler Poli̇ti̇ka Kurulunun Yapısal ve İ̇şlevsel Boyutlarının İ̇ncelenmesi̇ Ferit İzci-Vedat Yılmaz Kamu Yönetimi
Osmanlı’dan Cumhuriyete Üst Düzey Yönetici Eğitimi Mustafa Altunok Kamu Yönetimi
Sakat, Özürlü, Engelli ve (Yeniden) Sakat: Türkiye’de Engelliliği Tanımlamak Adil Çamur Kamu Yönetimi
To Protect The Environment Within Possibilities And Limitations: International Environmental Law Elif Gözler Çamur Kamu Yönetimi
Türkiye’de 1960 ve 1980 Kurucu Meclisleri: Demokratik Nitelikleri Maşite Göç Kamu Yönetimi
Neo-Liberal Çağda Sosyal Politikalar: Oecd Ülkeleri Üzerinden Bir Değerlendirme Hasan Mahmut Kalkışım Kamu Yönetimi
Türki̇ye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Si̇stemi̇ni̇n Yansımaları Erhan Örselli-Zekeriya Bilici-Erdal Bayrakcı Kamu Yönetimi
İ̇yi Yönetişim İ̇lkeleri ve Türk Kamu Yönetiminde İ̇yi Yönetişim Uygulamaları Arzu Yıldırım Kamu Yönetimi
Yerel Yöneti̇mlerde Personel Si̇stemi̇nde Yeni̇ Dönüşümler Arzu Yıldırım Kamu Yönetimi
Türkiye’de Modern Hukuk Eğitiminin Kurumsallaşması Julide Gül Erdem-Mustafa Altunok Kamu Yönetimi
Türki̇ye’de Ormancılık Örgütünün Yapısı Nasıl Olmalı? Sezgin Özden Kamu Yönetimi
Yöneti̇mde Otori̇te ve Takdi̇r Yetki̇si̇ni̇n Anayasal Meşrui̇yeti̇ Ferit İzci Kamu Yönetimi
Uluslararası Çevre Reji̇mleri̇nde Yaptırım Mekani̇zması ve Çevre Konusundaki̇ Uluslararası Hukuki̇ Sorumluluk Sözleşmeleri̇ Haluk Kurtuluş Kamu Yönetimi
Şırnak İ̇linde Kentleşme Oranının 28 Yıldaki (1990-2018 Yılları Arasında) Değişimi Murat Yılmaz Kentleşme
Afet Yöneti̇mi̇ni̇n Zarar Azaltma Faali̇yetleri̇ Kapsamında Eği̇ti̇mi̇n Rolü Haluk Kurtuluş Kentleşme
Kentleşme Sürecinde Meydana Gelen Nöropsikiyatrik Değişimler İ̇hsan Çetin Kentleşme
Cbs Tabanlı Analti̇k Hi̇yerarşi̇ Yöntemi̇yle Şırnak İ̇li̇’ni̇n Kentsel Büyüme Potansi̇yeli̇ Yakup Anıt Kentleşme
Kapi̇tali̇zmi̇n Mekânsal Üreti̇mi̇ Bağlamında Boş Zamanın İ̇marı: Di̇yarbakır’da Şehi̇r Parkları Örneği̇ Ahmet Vedat Koçal-Hakan Güzelsoy Kentleşme
Plasti̇k Sektöründe Tersi̇ne Loji̇sti̇k Mali̇yetleri̇ni̇n Faali̇yet Tabanlı Mali̇yetleme Yöntemi̇ İ̇le Hesaplanması Gülay İ̇rak-Mürüvet Acar Karaboğa Lojistik
E_tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ne Yöneli̇k İ̇şletmeleri̇n Algı ve Beklenti̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma İ̇smai̇l Güçlü-Şemsetti̇n Uluçam Lojistik
Türki̇ye’de Loji̇sti̇k Merkezleri̇n Önemi̇ ve Şırnak İ̇li̇ni̇n Loji̇sti̇k Merkez Olma Potansi̇yeli̇ni̇n Swot Anali̇zi̇ Yöntemi̇ İ̇le Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ferhat Uğurlu Lojistik
Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ne Yapılacak İ̇lave Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Yatırımlarının Bölgeye Sağlayacağı Ekonomi̇k Kazançlar Coşkun Karaca-Alaattin Bi̇ngül Maliye
Türki̇ye’de Fosi̇l Enerji̇ Bağımlılığının Neden Olduğu Ekonomi̇k ve Çevresel Mali̇yetler Coşkun Karaca-Alaattin Bi̇ngül Maliye
Vergi̇ Deneti̇mi̇nde Etki̇nli̇ği̇n Sağlanması Açısından Temel Fi̇nansal Tablolar Anali̇zi̇ni̇n Rolü ve Önemi̇ Mehmet Dağ-Tunay Aslan Maliye
İ̇şci̇ Kıdem Tazmi̇natında Özelli̇kli̇ Durumlar ve Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇ Semih Serkant Aktuğ-Tunay Aslan Maliye
Şırnak’ın Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Ekonomik Değeri M. Tahir Nalbantçılar Mühendislik Ekonomisi
Haceti̇n Evri̇mi̇ Hicran Hanım Halaç-Halit Halaç Mühendislik Ekonomisi
Türki̇ye ve Güneydoğu Anadolu Tto/tgb’leri̇n Mi̇lli̇ Ekonomi̇ye ve Sanayi̇ye Sağladığı Katkılar Mehmet Emin Erkan-Talha Bayır-Ferhat Uğurlu-Mehmet Haskul-Asaf Tolga Ulgen Mühendislik Ekonomisi
Endüstriyel ve Sansitif Uygulamalarda Neden Süper İ̇letken Malzemeler Kullanmamız Gerekiyor? Asaf Tolga Ulgen-Gurcan Yıldırım-Ömer Özyurt -Yusuf Zalaoğlu Mühendislik Ekonomisi
Sağlık Alanında Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Akademi̇k Moti̇vasyon Algılarının İ̇ncelenmesi̇: Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇ Fuat Korkmazer Sağlık Yönetimi
Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İ̇stasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İ̇ş Streslerinin İ̇şten Ayrılma Niyetine Etkisi Muhammet Düşükcan-Eray Ekin Sezgin-Enes Kaya Sağlık Yönetimi
Aile Sağlığı Merkezi Uygulaması; Türkiye ve Almanya İ̇çin Karşılaştırmalı Bir Analiz Yeter Demi̇r Uslu-Fatma Azi̇zoğlu Sağlık Yönetimi
Hastanelerde E-Devlet Uygulamalarının Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İ̇nceleme: Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Memorial Diyarbakır Hastaneleri Örneği Yılmaz Demirhan-Mümtaz Korkutan-Mehmet Emin Kurt Sağlık Yönetimi
Sağlık Hi̇zmetleri̇ni̇n Ortodoks Pazarlama ve Sosyal Pazarlama Anlayışı Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Gazal Cengiz-Dicle Özcan Elçi̇ Sağlık Yönetimi
Onkoloji̇ Hastalarının Sağlık Çalışanları İ̇le İ̇leti̇şi̇mi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Fuat Korkmazer Sağlık Yönetimi
Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Hastanelerin Kurumsal İ̇maj Algılarını Etkileyen Faktörlerin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Myo Örneği Mehmet Cengi̇z-Ertuğrul Bayer Sağlık Yönetimi
Üniversite Öğrencilerinin Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma Ertuğrul Bayer-Mehmet Cengi̇z Sağlık Yönetimi
Nedenleri̇ ve Sonuçlarıyla Seçi̇m İ̇tti̇fakları Hüseyi̇n Aksu Siyaset Bilimi
Çi̇n Felsefe ve Düşüncesi̇ni̇n Anti̇k Kentleri̇ne Yansımaları Turgay Ovalı-Haluk Kurtuluş Siyaset Bilimi
Medeni̇yet Kurucu Temel Di̇nami̇kler Ekseni̇nde Bi̇r Si̇yaset Felsefesi̇ Geli̇şti̇rmek Mehmet Latif Bakış Siyaset Bilimi
Türk Si̇yasi̇ Hayatında Çok Parti̇li̇ Dönem ve Meslek Odaları Si̇yaset İ̇li̇şki̇si̇ (1950-1954) Yusuf Yıldırım Siyaset Bilimi
1960 Darbesi Sonrasında Yapılan İ̇lk Genel Seçim Sonuçlarına Göre Şırnak'ın Siyasi Durumu Mehmet Serkan Şahi̇n Siyaset Bilimi
İ̇deoloji̇k Bi̇r Konumlandırma “problemi̇” Olarak Mi̇lli̇ Görüş Işıl Arpacı Siyaset Bilimi
Toplum, Si̇yaset ve Roman: “yılan Hi̇kâyesi̇” Romanında “köylü”nün Umudu: Demokrat Parti̇ Fatih Arslan-İ̇lker İ̇şler Siyaset Bilimi
28 Şubat Sürecinin Ardından, Dini Grupların Tasfiye Edilerek Ortaya Çıkan Boşluğun Fetö Tarafından Doldurulmaya Çalışılması. Ceyhan Erener Siyaset Bilimi
Seçmen Terci̇hleri̇ni̇n Şeki̇llenmesi̇nde Askeri̇ Müdahaleleri̇n Etki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Mehmet Nazım Uygur Siyaset Bilimi
Demokrat Parti̇ni̇n İ̇ç Muhalefeti̇ Karşısında Saroli̇st Formül Murat Yıldız Siyaset Bilimi
Osman Bölükbaşı’nın Demokrat Parti̇ İ̇kti̇darına Yöneli̇k Eleşti̇ri̇leri̇ Murat Yıldız Siyaset Bilimi
Bölgesel Güç Mücadelesi̇ Bağlamında Katar Di̇plomati̇k Kri̇zi̇ ve Türki̇ye’ni̇n Denge Poli̇ti̇kası Mehmet Nazım Uygur-Hüseyin Aksu Siyaset Bilimi
Yeni̇ Medya, Si̇yasal Toplumsallaşma ve Si̇yasal Kültürün Dönüşümü Ersin Erkan Siyaset Bilimi
The Challenges Of Building Modern Arab Countries Ismail Zerrouga Siyaset Bilimi
The General Situation Of Islamic World: Iranian Perspective Faramarz Taghilou Siyaset Bilimi
Why Did The Arab Spring Fail, İs İt The Citizen, Or The Regimes? Ayman Hayajneh Siyaset Bilimi
Role Of Urban Governance İn New Urban Politics: Turkey Case Md Moynul Ahsan Siyaset Bilimi
Türki̇ye’ni̇n Reakti̇f Dış Poli̇ti̇ka’dan Proakti̇f Dış Poli̇ti̇kaya Geçi̇ş Çabaları: Arap Baharı Süreci̇ Örneği̇ Hüseyin Aksu-Mehmet Nazım Uygur Siyaset Bilimi
Hi̇bri̇t Savaş Unsurlarının Erken Kullanımı: Sıradışı Bi̇r Terör Örgütü Fetö Vakası (Early Usage Of Hybrid War Elements: An Unusual Terror Group Feto Case) Hüseyin Arslan Siyaset Bilimi
Toplumsal Kabul ve Uyum Süreci Bağlamında Suriyeli Göçmenler Bekir Gündoğmuş-Ayşe Gayırnal Siyaset Bilimi
Göç, Suç ve Güvenli̇k Üçgeni̇nde Irkçılık ve Zenofobi̇ Mahmut Mete-Bekir Gündoğmuş Siyaset Bilimi
Lozan’dan 1930’lara Türki̇ye ve Mısır Arasındaki̇ Tabi̇i̇yet Meselesi̇ Ali Haydar Soysüren Siyaset Bilimi
The Roles Of Civil Society Organizations İn Fighting Terrorism: A Comparative Analyses Between Nigeria And Tunisia. Yusuf Abubakar Wara Siyaset Bilimi
Çok Parti̇li̇ Hayata Geçi̇şte Si̇i̇rt Mi̇lletveki̇lleri̇ ve Faali̇yetleri̇ (1946-1950) Yalçın Doğan Siyaset Bilimi
S.F.Dale ve Ahmet Arslan Perspekti̇fi̇nden İ̇bn Haldun “i̇bn Haldun’un Yeni̇ Bi̇r Felsefi̇ Tari̇h Bi̇li̇mi̇ Kurma Konusuna Dai̇r Görüşleri̇” Eray Göç Siyaset Bilimi
Türk Si̇yasi̇ Hayatında Tek Parti̇li̇ Dönem ve Meslek Odaları Si̇yaset İ̇li̇şki̇si̇ (1923-1950) Yusuf Yıldırım Siyaset Bilimi
Ahmet Arslan ve Allen J. Fromherz’de Bedevi ve Hadarilik Üzerine Değerlendirmeler Eray Göç Siyaset Bilimi
Feodali̇zmi̇n Kapi̇tali̇zme Evri̇lmesi̇ Çerçevesi̇nde Jacqueri̇e Ayaklanması İ̇le Sarı Yelekli̇ler Ayaklanmasının Karşılaştırılması Hasan Açar Siyaset Bilimi
Türki̇ye’de Özelleşti̇rme Süreci̇ ve Mücadele Örnekleri̇: Şeker Fabri̇kaları Örneği̇ Ramazan Yılmaz Siyaset Bilimi
Kırsal Alanda Kadın Yoksulluğu İ̇le Mücadelede Si̇vi̇l Toplum Örgütleri̇ni̇n Yeri̇: Şırnak Örneği̇ Sami Kalaycı-Zeynep Aytıs Sosyal Hizmetler
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Alkol İ̇sti̇smarının Depresyon Düzeyleri̇ İ̇le İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Elmas Alver Sosyal Hizmetler
Okul Çağındaki̇ Kızlarda Gebeli̇k Sorunu: Fi̇ldi̇şi̇ Sahi̇li̇ Örneği̇ Amara Keıta Sosyal Hizmetler
Türki̇ye’deki̇ Hasta Hakları Bağlamında Sosyal Hi̇zmeti̇n Rolü Berivan Gürbüz Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmet Çalışanlarında Gözlenen Duyarsızlaşmanın Nörobiyokimyasal Mekanizması İ̇hsan Çetin Sosyal Hizmetler
Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hi̇zmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evli̇li̇k Sorunu Dilara Ustabaşı Gündüz-Demet Akarçay Ulutaş-Ayşe Nur Boz Sosyal Hizmetler
Sosyal Yardım Programları Bağlamında İ̇şletmelerin Toplumsal Pazarlama Uygulamaları ve Kurumsal İ̇tibarlarına Etkisi Osman Özdemir Sosyal Hizmetler
Türkiye’de Coğrafi İ̇şaret Sistemindeki Gelişmelerin Yansımaları Mustafa Kan-Önder Volkan Bayraktar-Arzu Kan Tarım Ekonomisi
Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Ortak Tarım Poli̇ti̇kasının Türki̇ye Tarımına Etki̇si̇ Nurettin Bi̇lgi̇ Tarım Ekonomisi
Role Of Halal Tourısm On Culture Of Sustaınable Tourısm Market Muhammad Naeem Mohsin Turizm
Asya Kıtası Havali̇manlarına İ̇li̇şki̇n Memnuni̇yet Hari̇taları Semra Günay Aktaş-Nevin Yavuz-Önder Yayla-Muhammed Kavak Turizm
Çalışan Sessi̇zli̇ği̇ Açısından Demografi̇k ve Mesleki̇ Özelli̇kleri̇n İ̇ncelenmesi̇ Aysen Ercan İ̇şti̇n Turizm
Türkistan Bölgesindeki Tarihi Eserlerden Biri “gauhar Ana” Türbesi Zabiraş Adilbekova Turizm
Bolu Yukarı Taşhan’ı Yeni̇den İ̇şlevlendi̇rme Hicran Hanım Halaç-Enes Emre Alemdar Turizm
İ̇şlevi̇ni̇ Kaybetmi̇ş Cezaevleri̇ni̇n Yeni̇den Kullanım Örnekleri̇ Hicran Hanım Halaç-Saadet Turan Turizm
Güney Kazakistan'ın İ̇ncisi - "Kutsal Beyaz Cami" Gülnar Nurbetova Turizm
Ai̇rbnb Kullanıcı Yorumları: Eski̇şehi̇r Örneği̇ Selin Ögel Aydın-Serhat Aydın Turizm
Yerli Turistlerin Dini Bayramlarda Destinasyon Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: Rodos Örneği Mustafa Aksoy-Şaban Kargi̇gli̇oğlu Turizm
Türk Mutfak Kültüründe Meyve Özleri̇nden Yapılan Şekerlemeleri̇n İ̇ncelenmesi̇ Mehmet Güllü-Şeyda Karagöz Turizm
Turi̇zm Alanında Li̇derli̇k Konusu İ̇le İ̇lgi̇li̇ Hazırlanmış Tezlere Yöneli̇k Bi̇bli̇yometri̇k Bi̇r Anali̇z Sedat Çeli̇k Turizm
Halkın Turizm Algısı: Şırnak İ̇li Örneği Sedat Çeli̇k Turizm
Turi̇sti̇k Desti̇nasyonların Tanıtılmasında Gastronomi̇k Ürünleri̇n Önemi̇: Zi̇le Kömesi̇ Mehmet Güllü-Şeyda Karagöz Turizm
Ziyaretçi Beklentileriyle Sorumlu Turizm: Hamsilos Tabiat Parkı Örneği Şaban Kargi̇gli̇oğlu-Gül Erkol Bayram-Yavuz Çeti̇n Turizm
Çukurova Yöresi̇nde Üreti̇len Şalgam Suyunun Turi̇sti̇k Desti̇nasyon Pazarlamasında Geleneksel Gastronomi̇k Ürün Olarak Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Şeyda Karagöz-Mehmet Güllü Turizm
Yi̇yecek-İçecek İ̇şletmeleri̇nde Çalışanların Sorunları: Şırnak’ta Bi̇r Araştırma Çağdaş Ertaş-Gökhan Kadırhan Turizm
Kamu Sektörü Tarafından Gerçekleşti̇ri̇len Turi̇zm Yatırımlarının Trc 3 Bölgesi̇ Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Aslı Özge Özgen Çi̇ğdemli̇-Ayberk Güçlü Turizm
Abdulaziz Buteflika İ̇ktidarı Sonrasında Cezayir’deki Politik Dönüşümün Geleceği Murat Cihangir Uluslararası İlişkiler
Etnik Çatışma Sonrası Toplumsal Bellek: Bosna Hersek Örneği Burcu Tugay Uluslararası İlişkiler
Batı Avrupa'daki Aşırı Sağ Partilerin İdeolojik Yapısı Bekir Halhalli Uluslararası İlişkiler
The Times Gazetesine Göre Hatay (Sancak) Sorunu (1937-1939) Ceyda Tuna Bozdoğan Uluslararası İlişkiler
Uyuşmazlıkların Çözümünde Değişim Teorisi Ahmet Ateş-Muhammet Cemal Şahi̇noğlu-Mesut Çakan Uluslararası İlişkiler
Authority Question Between The International Criminal Court And National Jurisdictions Şehmus Kurtuluş Uluslararası İlişkiler
Avrupada Bütünleşme Çabaları, Ortak Kimlik Meselesi ve Bunların Sonucu Olarak Schengen Ammar Sevgi̇li̇ Uluslararası İlişkiler
1969’dan 12 Eylül 1980’e Türki̇ye – İ̇slam Konferansı Teşki̇latı İ̇li̇şki̇leri̇ Filiz İ̇ti̇k Uluslararası İlişkiler
Sınırları Tahkim Etmek: Çin Seddinden Meksika Sınırına Güvenlik ve Özgürlük Arayışı Şaban H. Çalış Uluslararası İlişkiler
Beşinci Cephenin Yükselişi: Siber Savaş Muhammet Cemal Şahi̇noğlu Uluslararası İlişkiler
Sosyal İ̇nşacılık Kuramı Bağlamında Iraklı Kürt Sığınmacılar Kri̇zi̇ (1991) İ̇le Suri̇yeli̇ Mülteci̇ler Kri̇zi̇ni̇n (2011) Karşılaştırılması Erol Özdemi̇r Uluslararası İlişkiler
Aşiretler Arasındaki Mücadele ve Hamidiye Alayları Abdulnasır Yiner Uluslararası İlişkiler
Kazakistan’la Türkiye Arasındaki İ̇şbirliği Sevil Piriyeva Karaman Uluslararası İlişkiler
Bir Olasılık ve İ̇mkân Olarak Uluslararası Sistem ve Küreselleşme Bağlamında İ̇slam Birliği Murat Çemrek Uluslararası İlişkiler
Kolombiya Devleti ve Farc Arasındaki Barış Süreci: Bir Güvenlik-Dışılaştırma Analizi Başar Baysal Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Sistemin Geleceğini Yapay Zeka Üzerinden Analiz Etmek Burcu Tugay Uluslararası İlişkiler
Türkiye-Suriye İ̇lişkilerinde Hatay Meselesi ve Hatay’ın Jeopolitik Önemi Kadir Sancak Uluslararası İlişkiler
Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Sürecinde Yapılan İ̇dari Reformların Taşrada Uygulanması: Şırnak Kazası Örneği (1850-1914) Ahmet Gülenç Yerel Yönetimler
Mahalli İ̇darelerin Özerkliğinin Sınırları Hüseyin Arslan-Ömer Özkaya Yerel Yönetimler
Beytüşşebap İ̇lçesinin Cumhuriyet Dönemindeki (1927-2017) Nüfus Gelişimi ve Günümüzde İ̇lçe Nüfusunun Bazı Nitelikleri Murat Yılmaz Yerel Yönetimler
Yerel Yöneti̇mlerde Sosyal Hi̇zmetleri̇n Örgütlenmesi̇ Hatice Altunok-Mustafa Altunok Yerel Yönetimler
Sağlıklı Toplum İçin Yerel Yönetimlerce Önemsenmesi Gereken Bir Risk Faktörü: Dezenfeksiyon Yan Ürünleri İ̇hsan Çetin Yerel Yönetimler
Beledi̇ye Başkanlığı İ̇le Beledi̇ye Mecli̇sleri̇ Arasında İ̇dari̇ İ̇li̇şki̇ler ve Vesayet Deneti̇mi̇ Geri̇li̇mi̇ Bedrettin Kesgin-Sami Kalaycı Yerel Yönetimler