Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Prof.Dr. Arif Ersoy Günümüzde Karşılaşılan Ekonomik Krizler ve İ̇slam İ̇ktisadının Vadettiği Çözümler1.Gün - 1.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Prof.Dr. Şaban H. Çalış Sınırları Tahkim Etmek: Çin Seddinden Meksika Sınırına Güvenlik ve Özgürlük Arayışı1.Gün - 1.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Doç.Dr. Necmettin Çalışkan Tari̇h Boyunca Peygamberleri̇n Yöneti̇m ve Si̇yasetle İ̇li̇şki̇leri̇1.Gün - 1.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Prof.Dr. Murat Çemrek Bir Olasılık ve İ̇mkân Olarak Uluslararası Sistem ve Küreselleşme Bağlamında İ̇slam Birliği1.Gün - 1.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Prof.Dr. Recai Aydın - Dr. Öğretim Üyesi Khondker Aktaruzzaman Döviz Kuru Çıpası Olarak Cari Denge: Başarılı Olabilir Mi'1.Gün - 2.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Prof.Dr. Kenan Peker Ekonomi Biliminin Yatay ve Dikey Gelişim Matrisi1.Gün - 2.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Prof.Dr. Yeter Demi̇r Uslu - Fatma Azi̇zoğlu Aile Sağlığı Merkezi Uygulaması; Türkiye ve Almanya İ̇çin Karşılaştırmalı Bir Analiz1.Gün - 2.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Prof.Dr. İ̇brahim Halil Sugözü Kırsal Kentsel Nüfus, Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Cumhuriyetten Günümüze Göçü Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar ve Uygulamalar1.Gün - 2.Oturum - Şehr-i Nuh Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ismail Zerrouga The Challenges of Building Modern Arab Countries1.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Nureddin Felak اللاتكافؤ الاقتصادي الدولي وانعكاساته على تحقيق الأمن البيئي العالمي 1.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. Mohammed Jamoos Economics in Jerusalem-Prospects and Challenges1.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. Mohammad Rachid Aldershawi İktisatta İ̇slami Vakfın Önemi ve Vakıf Hakkında Oluşturan Şüphelere Reddiye1.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Sami Rm Musallam Intervening the Existence of Risk Management On Relationship of Audit Committee With Firm Performance 1.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Faramarz Taghilou The General Situation of Islamic World: Iranian Perspective1.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ayman Hayajneh Why Did the Arab Spring Fail, İs İt the Citizen, Or the Regimes'1.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Md Moynul Ahsan Role of Urban Governance in New Urban Politics: Turkey Case1.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Okşar - Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Aydın İnanç-Davranış İ̇li̇şki̇si̇ Açısından Müslümanların Tüketi̇m Kültürü Sorunu1.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Savaş Erdoğan - Çiğdem Ayhan 1980 Sonrası Türkiye'de Cari İ̇şlemler Dengesinin Analizi1.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Arş.Gör. Can Verberi Türki̇ye’de Bi̇reysel Emekli̇li̇k Si̇stemi̇ni̇n Tasarruflar ve Sermaye Pi̇yasaları Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇1.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Esra Peker - Esra Gözde Eren Türki̇ye’de Bi̇reysel Kredi̇leri̇n Ekonomi̇k Büyümeye Etki̇si̇1.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bi̇ngül Türki̇ye’de Fosi̇l Enerji̇ Bağımlılığının Neden Olduğu Ekonomi̇k ve Çevresel Mali̇yetler1.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Osman Özdemir Marka Yaşam Döngüsü ve Sosyal Medya İ̇lişkisi1.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi İ̇rfan Erteki̇n Kurum Kültürü Açısından Kurumsal İ̇ti̇bar ve Yöneti̇mi̇1.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
İ̇dris Ürek - Burak Çekin Uluslararası İ̇şletmeci̇li̇kte Markalaşma Süreci̇: Gıda Sektöründe Al-Şeri̇f Marka Örneği̇1.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Gülçin Çeti̇nkaya Özdemi̇r - Hümeyra Nur Hati̇poğlu Li̇sans ve Yüksek Li̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Eti̇k Algıları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma1.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Semra Ögel Sözleşmeli Olarak İ̇stihdam Edilen Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları: Şırnak İ̇li Örneği1.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Servet Demi̇rhan 2000 Sonrası Türki̇ye’de Geli̇şen Kri̇zleri̇n Makroekonomi̇k Deği̇şkenler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇1.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga - Erkan Çıbık - Arş.Gör. Hatice Can Öziç Perakende Ti̇caret Sektöründe Faali̇yet Gösteren Fi̇rmaların Fi̇nansal Performans Ölçümleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇: Topsıs ve Moora Uygulama1.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Uğurlu Türki̇ye’de Loji̇sti̇k Merkezleri̇n Önemi̇ ve Şırnak İ̇li̇ni̇n Loji̇sti̇k Merkez Olma Potansi̇yeli̇ni̇n Swot Anali̇zi̇ Yöntemi̇ İ̇le Değerlendi̇ri̇lmesi̇1.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör. Serdar Yaman - Dr. Tuğba Nur Topaloğlu Sistematik Riskin Firma İ̇çi Belirleyicileri: Bi̇st 100 Endeksi Firmaları Üzerinde Bir Panel Veri Analizi1.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Tuğba Nur Topaloğlu - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ergi̇n Ünal Dövi̇z Kuru Geti̇ri̇ Volati̇li̇tesi̇ni̇n Modellenmesi̇: Dolar ve Euro Seri̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama1.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Oğrak - Dr. Öğretim Üyesi R.Vedat Sönmez - Roni Kemaloğlu Personel Güçlendi̇rme ve Çalışanların İ̇ş Tatmi̇ni̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇1.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Aydın - Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Okşar Kent Muhafazakârlığı Bağlamında Bir Batı-Doğu Karşılaştırması1.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Yıldırım Yerel Yöneti̇mlerde Personel Si̇stemi̇nde Yeni̇ Dönüşümler1.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Doç.Dr. Bedrettin Kesgin - Dr. Öğretim Üyesi Sami Kalaycı Beledi̇ye Başkanlığı İ̇le Beledi̇ye Mecli̇sleri̇ Arasında İ̇dari̇ İ̇li̇şki̇ler ve Vesayet Deneti̇mi̇ Geri̇li̇mi̇ 1.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Hasan Açar Sosyal Devlet Anlayışında Beledi̇yeci̇li̇k: Şırnak Beledi̇yesi̇ Örneği̇1.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi İ̇hsan Çetin Sağlıklı Toplum İçin Yerel Yönetimlerce Önemsenmesi Gereken Bir Risk Faktörü: Dezenfeksiyon Yan Ürünleri1.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Doç.Dr. Yılmaz Demirhan - Uzman Mümtaz Korkutan - Öğr. Gör. Dr Mehmet Emin Kurt Hastanelerde E-Devlet Uygulamalarının Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İ̇nceleme: Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Memorial Diyarbakır Hastaneleri Örneği1.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Prof.Dr. Mehmet Emin Erkan - Öğr.Gör. Talha Bayır - Dr. Ferhat Uğurlu - Dr. Mehmet Haskul - Dr. Asaf Tolga Ulgen Türki̇ye ve Güneydoğu Anadolu Tto/tgb’leri̇n Mi̇lli̇ Ekonomi̇ye ve Sanayi̇ye Sağladığı Katkılar1.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Prof.Dr. Cengiz Yılmaz - Doç.Dr. Tuncer Özdi̇l - Araştırmacı Beyza Betül Şen Küreselleşen Dünyaya Bölgesel Ekonomi̇leri̇n Uyumu: Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ Açısından Bi̇r Değerlendi̇rme1.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dağ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan Vergi̇ Deneti̇mi̇nde Etki̇nli̇ği̇n Sağlanması Açısından Temel Fi̇nansal Tablolar Anali̇zi̇ni̇n Rolü ve Önemi̇1.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Semih Serkant Aktuğ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan İşci̇ Kıdem Tazmi̇natında Özelli̇kli̇ Durumlar ve Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇ 1.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Doç.Dr. Yeşim Aliefendioğlu - Neslihan Peker Gayrimenkul Değerleme Firmalarında Kalite Yönetim Sistemi 1.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Öğr.Gör. فرهاد ميكائيل طاهر 1. Ferhad Mikail Tahir تقييم الأداء المالي للمصارف الاسلامية دراسة تحليلية لعينة من المصارف الاسلامية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة من (2008 - 2017) İ̇slamî Bankaların Finansal Performans Açısından Değerlendirilmesi -(2008 - 2017) Yıllarında Irak Borsası Örneği-1.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. Raid Casim Mecid مدى توافق المعالجات المحاسبية مع الاحكام الشريعة الاسلامية دراسة استطلاعية لعينة (Muhasebe İşlemlerinin İslamî Hükümlere Uygunluğu –örnek Bir Anket-)1.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Doç.Dr. Mohammed Al İ̇brahi̇m - Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özdemi̇r الموارد المالية إداراتها وتنميتها في ضوء الكتاب والسنة1.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mudhaffar M. Noori دور رأس المال البشري في تحقيق أهداف مناهج مستقبل الصناعة المصرفية (دراسة تحليلية لعينة من العاملين في مصارف كوردستان العراق)1.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Prof.Dr. Zabiraş Adilbekova Türkistan Bölgesindeki Tarihi Eserlerden Biri “gauhar Ana” Türbesi1.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Prof.Dr. Gülnar Nurbetova Güney Kazakistan'ın İ̇ncisi - "Kutsal Beyaz Cami"1.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Sevil Piriyeva Karaman Kazakistan’la Türkiye Arasındaki İ̇şbirliği1.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Öğr.Gör. Hüseyin Fatih Atlı - Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kürşat Türkan Türk Dünyasında Nevruz Bayramı ve Türki̇ye’de Nevruz Bayramının Sosyal ve Kültürel Özelli̇kleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ ( Hatay Örneği̇ )1.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Keleş Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ İ̇le Türk Cumhuri̇yetleri̇ Arasında Di̇l, Di̇n, Kültür ve Eği̇ti̇m Alanındaki̇ İ̇li̇şki̇ler1.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Asaf Tolga Ulgen - Doç.Dr. Gurcan Yıldırım - Prof.Dr. Ömer Özyurt - Doç Dr. Yusuf Zalaoğlu Modern Dünyadaki Temel Küresel Sorunların Üstesinden Gelmek İçin Süperiletken Malzemelerin Yeri1.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Doç.Dr. Coşkun Karaca - Uzman Alaattin Bi̇ngül Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ne Yapılacak İ̇lave Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Yatırımlarının Bölgeye Sağlayacağı Ekonomi̇k Kazançlar1.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Asaf Tolga Ulgen - Doç.Dr. Gurcan Yıldırım - Prof.Dr. Ömer Özyurt - Doç.Dr. Yusuf Zalaoğlu Endüstriyel ve Sansitif Uygulamalarda Neden Süper İ̇letken Malzemeler Kullanmamız Gerekiyor'1.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Arş.Gör. Mehmet Akif Yerlikaya - Doç.Dr. Feyzan Arıkan Si̇pari̇ş Toplama Si̇stemleri̇nde Topsi̇s Yöntemi̇ne Dayalı Sınıf Oluşturma ve Atama Modeli̇1.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Araştırmacı Gamze Gizem Gündoğdu Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi ve Bir İ̇şletmede Uygulaması1.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Uğur Erman İslam’da Ti̇caret ve İ̇kti̇sat Ahlakının Oluşmasında Hadi̇sleri̇n Rolü1.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sait Uzundağ İlgi̇li̇ Ri̇vayetler Bağlamında İ̇slam İ̇kti̇sadı ve İ̇slam İ̇kti̇sadının Temel İ̇lkeleri̇1.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Yasin Zararsız - Prof.Dr. İ̇brahim Halil Sugözü İslam Ekonomi̇si̇ Perspekti̇fi̇nde Adi̇l Ekonomi̇k Düzeni̇n Vergi̇lendi̇rme Esasları1.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Nurullah Agitoğlu Dünya Hayatını Değerlendi̇rme Bağlamında Ti̇careti̇n Önemi̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Bazı Hadi̇sler Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme1.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Prof.Dr. Mustafa Uçar - Araştırmacı Mustafa Alptuğ Yürük Katılım Bankalarındaki̇ Cari̇ Hesapların Dayanağı Olan Bi̇r Fi̇nansman Tekni̇ği̇ Olarak Wadıah1.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Prof.Dr. Mustafa Uçar - Araştırmacı Yunus Emre Yıldız Mortgage Kri̇zi̇ni̇n İ̇slam Ekonomi̇si̇ Perspekti̇fi̇nden Değerlendi̇ri̇lmesi̇1.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Doç.Dr. Muhammet Düşükcan - Dr. Eray Ekin Sezgin - Enes Kaya Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İ̇stasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İ̇ş Streslerinin İ̇şten Ayrılma Niyetine Etkisi1.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör.Dr. Gazal Cengiz - Öğr.Gör. Dicle Özcan Elçi̇ Sağlık Hi̇zmetleri̇ni̇n Ortodoks Pazarlama ve Sosyal Pazarlama Anlayışı Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇1.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Fuat Korkmazer Onkoloji̇ Hastalarının Sağlık Çalışanları İ̇le İ̇leti̇şi̇mi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma1.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Arş.Gör. Mustafa Yıldız Ehliyet ve Liyakat Sahiplerinin İ̇ktisadi ve İ̇dari Görev Talebi: Hz. Yusuf Örneği1.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Süreyya Ece İşgören Kadınlara İ̇şgörmez Sistemin Mükâfatı: Cam Tavan ve Cam Uçurum Olgularına Yönelik Bir Araştırma1.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Fuat Korkmazer Sağlık Alanında Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Akademi̇k Moti̇vasyon Algılarının İ̇ncelenmesi̇: Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇1.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Hüseyni̇ Türkiye ve Dünyada Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişimi1.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Prof.Dr. Arzdar Kiracı - Emrullah Dilmaç The Role of Siirt University in Regional Development1.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Doç.Dr. Şerife Özşahi̇n - Doç.Dr. Gülbahar Üçler Göçmen Gönderi̇leri̇ni̇n Fi̇nansal Geli̇şmeye Etki̇si̇: Geli̇şmekte Olan Ülkeler Üzeri̇ne Di̇nami̇k Panel Veri̇ Anali̇zi̇1.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Zahid Yaşar Kayıt Dışı Ekonomi̇ni̇n Makro Deği̇şkenler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Türki̇ye Örneği̇1.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Şahin Çeti̇nkaya Dünya da E-Ticaret ve E-Ticaret Üzerine Bir Swot Analizi1.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Şahin Çeti̇nkaya Asimetrik Bilgi ve Piyasalar Üzerindeki Etkileri1.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Maruf Ağırlık Kısıtlı Bulanık Veri Zarflama Analizi1.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Özcan Demir - Gözde Özmen - Zülküf Narlıkaya Muhasebe Meslek Mensuplarının Staj Yapan Meslek Adaylarından Beklenti Analizi: Elazığ-Malatya Örneği1.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Öğr.Gör. İsa Kılıç Dünyada ve Ülkemi̇zde Adli̇ Muhasebe/muhasebeci̇li̇k1.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Özcan Demir - Enes Polat Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklenti̇leri̇ni̇n Anali̇zi̇: Elazığ ve Malatya İ̇lleri̇ Uygulaması1.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Uğurlu - Öğr.Gör. Sümeyra Ceyhan Öğretmenleri̇n Psi̇koloji̇k Sermaye Algıları İ̇le Mesleki̇ Moti̇vasyonları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇: Şırnak İ̇li̇nde Bi̇r Araştırma1.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Efe Türki̇ye’de 1996-2019 Yıllarında Endüstri̇ Mühendi̇sli̇ği̇ Programında Loji̇sti̇k Üzeri̇ne Yapılan Li̇sansüstü Tezleri̇n Profi̇li̇2.Gün - 1.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Prof.Dr. M. Tahir Nalbantçılar Şırnak’ın Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Ekonomik Değeri2.Gün - 1.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Arş.Gör.Dr. Burak Efe - Prof.Dr. Mustafa Kurt Bina Yapımında Demir İşleriyle İlgili Risk Değerlendirme2.Gün - 1.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Efe Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattının Ahp ile Değerlendirilmesi ve Lojistik Önemi Using Analytic Hierarchy Process for Evaluation of Ankara-İzmir High Speed Rail Line and the İmportance of Logistics2.Gün - 1.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. H.Yusuf Güngör - Dr. Öğretim Üyesi M.recep Armutlu Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Kullanımının İ̇şletmelerin Aktif Karlılıkları Üzerine Etkisi: Bi̇st Maden Sektörüne Yönelik Bir Uygulama2.Gün - 1.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Doç.Dr. Tuncer Özdi̇l - Araştırmacı Beyza Betül Şen Mani̇sa Toplu Taşımacılık İ̇şletmesi̇ni̇n Ulaşım Etki̇nli̇ği̇ni̇n Veri̇ Zarflama Anali̇zi̇yle Ölçülmesi̇2.Gün - 1.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Öğr.Gör.Dr. Gulden Gök Meslek Yüksekokullarında Okutulan Ekonomi̇ Dersleri̇ni̇n Uygulamada Kullanılma Düzeyi̇ İ̇le Ekonomi̇ Bi̇lgi̇ Düzeyi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma2.Gün - 1.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Keleş Sanayi Devriminin Osmanlı Ekonomisi Üzerindeki Etkileri ve Cumhuriyet Dönemine Yansımaları(1876-1938)2.Gün - 1.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Prof.Dr. Ali Yılmaz Gündüz Bölgesel Kalkınmada Rol Oynayabi̇lecek Etki̇n Faktörler: Şırnak Üni̇versi̇tesi̇2.Gün - 1.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kan - Dr. Öğretim Üyesi Arzu Kan - Dr. Öğretim Üyesi Önder Volkan Bayraktar Avrupa Birliği Kırsal Alan Sınıflamasına Göre Türkiye'nin Bazı Tarımsal Göstergelerindeki Değişimin Analizi2.Gün - 1.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Cafrı - Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Şi̇ri̇n Sökmen - Dr. Öğretim Üyesi Yunus Açcı Teknoloji̇k Yayılmanın Sosyal ve Ekonomi̇k Etki̇leri̇: Oecd Ülkeleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme2.Gün - 1.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Prof.Dr. Semra Günay Aktaş - Öğr.Gör. Nevin Yavuz - Arş.Gör. Önder Yayla - Arş.Gör. Muhammed Kavak Asya Kıtası Havali̇manlarına İ̇li̇şki̇n Memnuni̇yet Hari̇taları2.Gün - 1.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Öğr. Gör. Dr. Şeyda Karagöz Turi̇sti̇k Desti̇nasyonların Tanıtılmasında Gastronomi̇k Ürünleri̇n Önemi̇: Zi̇le Kömesi̇2.Gün - 1.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Sedat Çeli̇k Turi̇zm Alanında Li̇derli̇k Konusu İ̇le İ̇lgi̇li̇ Hazırlanmış Tezlere Yöneli̇k Bi̇bli̇yometri̇k Bi̇r Anali̇z2.Gün - 1.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Öğr.Gör.Dr. Şeyda Karagöz Türk Mutfak Kültüründe Meyve Özleri̇nden Yapılan Şekerlemeleri̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aksoy - Öğr.Gör. Şaban Kargi̇gli̇oğlu Yerli Turistlerin Dini Bayramlarda Destinasyon Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: Rodos Örneği2.Gün - 1.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Özge Özgen Çi̇ğdemli̇ - Ayberk Güçlü Kamu Sektörü Tarafından Gerçekleşti̇ri̇len Turi̇zm Yatırımlarının Trc 3 Bölgesi̇ Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 1.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Aysen Ercan İ̇şti̇n Çalışan Sessi̇zli̇ği̇ Açısından Demografi̇k ve Mesleki̇ Özelli̇kleri̇n İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 1.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Ertaş - Arş.Gör. Gökhan Kadırhan Yi̇yecek-İçecek İ̇şletmeleri̇nde Çalışanların Sorunları: Şırnak’ta Bi̇r Araştırma2.Gün - 1.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Sedat Çeli̇k Halkın Turizm Algısı: Şırnak İ̇li Örneği2.Gün - 1.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Prof.Dr. Sezgin Özden Kültür Rotalarının ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Kullanılabilme Olanakları2.Gün - 1.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Yıldırım İyi Yönetişim İ̇lkeleri ve Türk Kamu Yönetiminde İ̇yi Yönetişim Uygulamaları2.Gün - 1.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Prof.Dr. Ferit İ̇zci - Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Atmaca - Arş.Gör. Didem Geylani İnsan Haklarını İ̇nceleme Komisyonu Doğrultusunda Türkiye’deki Göçmenler ve Uyum Politikalarına Yönelik Bir Değerlendirme2.Gün - 1.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bal Çok Parti̇li̇ Hayata Geçi̇ş Süreci̇nde Devletçi̇li̇k Tartışmaları2.Gün - 1.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Hasan Mahmut Kalkışım Neo-Liberal Çağda Sosyal Politikalar: Oecd Ülkeleri Üzerinden Bir Değerlendirme2.Gün - 1.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör. Yakup Anıt Cbs Tabanlı Analti̇k Hi̇yerarşi̇ Yöntemi̇yle Şırnak İ̇li̇’ni̇n Kentsel Büyüme Potansi̇yeli̇2.Gün - 1.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Prof.Dr. Ersin Erkan Yeni̇ Medya, Si̇yasal Toplumsallaşma ve Si̇yasal Kültürün Dönüşümü2.Gün - 1.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Arş.Gör. Turgay Ovalı - Arş.Gör. Haluk Kurtuluş Çi̇n Felsefe ve Düşüncesi̇ni̇n Anti̇k Kentleri̇ne Yansımaları 2.Gün - 1.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Arş.Gör. Ahmet Vedat Koçal - Hakan Güzelsoy Kapi̇tali̇zmi̇n Mekânsal Üreti̇mi̇ Bağlamında Boş Zamanın İ̇marı: Di̇yarbakır’da Şehi̇r Parkları Örneği̇2.Gün - 1.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi İ̇hsan Çetin Kentleşme Sürecinde Meydana Gelen Nöropsikiyatrik Değişimler2.Gün - 1.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Arş.Gör. Haluk Kurtuluş Afet Yöneti̇mi̇ni̇n Zarar Azaltma Faali̇yetleri̇ Kapsamında Eği̇ti̇mi̇n Rolü2.Gün - 1.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Öğr.Gör.Dr. Mehmet Serkan Şahi̇n 1960 Darbesi Sonrasında Yapılan İ̇lk Genel Seçim Sonuçlarına Göre Şırnak'ın Siyasi Durumu2.Gün - 1.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Emre Esat Topaloğlu - Zekiye Akgüç - Leyla Ar Fi̇rma Büyüklüğünün Beli̇rleyi̇ci̇leri̇: Metal Ana Sanayi̇ Fi̇rmaları Üzeri̇ne Panel Veri̇ Anali̇zi̇2.Gün - 1.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Osman Özdemir Müşteri Değer Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Otomobil Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma2.Gün - 1.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş - Arş.Gör. Hatice Can Öziç - Erkan Çıbık Borsa İ̇stanbul’da İ̇şlem Gören Bankaların Camels Anali̇zi̇ İ̇le Performanslarının Değerlendi̇ri̇lmes2.Gün - 1.Oturum - Habur Salonu
Öğr.Gör. Serdar Yaman - Sevda Meti̇n Bi̇st Sektör Endekslerinin Volatilitelerinin Simetrik ve Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Tahmini2.Gün - 1.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Emre Esat Topaloğlu - Özlem Altun - Büşra Görgel Pay Pi̇yasalarında Fi̇nansal Kaldıraç Etki̇si̇ni̇n Test Edi̇lmesi̇: Genelleşti̇ri̇lmi̇ş Otoregresi̇f Koşullu Deği̇şen Varyans Modelleri̇ İ̇le Bıst 30 Endeksi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama2.Gün - 1.Oturum - Habur Salonu
Öğr.Gör. Şaban Kargi̇gli̇oğlu - Dr. Öğretim Üyesi Gül Erkol Bayram - Yavuz Çeti̇n Ziyaretçi Beklentileriyle Sorumlu Turizm: Hamsilos Tabiat Parkı Örneği2.Gün - 2.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör.Dr. Selin Ögel Aydın - Arş.Gör. Serhat Aydın Ai̇rbnb Kullanıcı Yorumları: Eski̇şehi̇r Örneği̇2.Gün - 2.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör.Dr. Şeyda Karagöz - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü Çukurova Yöresi̇nde Üreti̇len Şalgam Suyunun Turi̇sti̇k Desti̇nasyon Pazarlamasında Geleneksel Gastronomi̇k Ürün Olarak Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 2.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Nuran Altuner Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Doğu Anadolu Şehirleri2.Gün - 2.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Julide Gül Erdem - Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Altunok Türkiye’de Modern Hukuk Eğitiminin Kurumsallaşması2.Gün - 2.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. Mehmet Latif Bakış Medeni̇yet Kurucu Temel Di̇nami̇kler Ekseni̇nde Bi̇r Si̇yaset Felsefesi̇ Geli̇şti̇rmek2.Gün - 2.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Bekir Halhalli Batı Avrupa'daki Aşırı Sağ Partilerin İdeolojik Yapısı2.Gün - 2.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Işıl Arpacı İdeoloji̇k Bi̇r Konumlandırma “problemi̇” Olarak Mi̇lli̇ Görüş2.Gün - 2.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Ceyhan Erener 28 Şubat Sürecinin Ardından, Dini Grupların Tasfiye Edilerek Ortaya Çıkan Boşluğun Fetö Tarafından Doldurulmaya Çalışılması.2.Gün - 2.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Arslan Hi̇bri̇t Savaş Unsurlarının Erken Kullanımı: Sıradışı Bi̇r Terör Örgütü Fetö Vakası (Early Usage of Hybrid War Elements: An Unusual Terror Group Feto Case)2.Gün - 2.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Rıdvan Batur Hollanda Hastalığı2.Gün - 2.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Mevlüt Paksu Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgeleri̇n Türki̇ye Ekonomi̇si̇ne Katkısı 2.Gün - 2.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Abdullah Deni̇z Uluslararası Ti̇caret Örgütleri̇ ve Entegrasyonlar2.Gün - 2.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Evin Bayar - Doç.Dr. Mete Cüneyt Okyar Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı2.Gün - 2.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Abdullah Demi̇r Seçim Ekonomisi ve Etkileri2.Gün - 2.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Osman Özdemir Sosyal Yardım Programları Bağlamında İ̇şletmelerin Toplumsal Pazarlama Uygulamaları ve Kurumsal İ̇tibarlarına Etkisi2.Gün - 2.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Berivan Gürbüz Türki̇ye’deki̇ Hasta Hakları Bağlamında Sosyal Hi̇zmeti̇n Rolü2.Gün - 2.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Öğr.Gör. Elmas Alver Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Alkol İ̇sti̇smarının Depresyon Düzeyleri̇ İ̇le İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme2.Gün - 2.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Sami Kalaycı - Zeynep Aytıs Kırsal Alanda Kadın Yoksulluğu İ̇le Mücadelede Si̇vi̇l Toplum Örgütleri̇ni̇n Yeri̇: Şırnak Örneği̇ 2.Gün - 2.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi İ̇hsan Çetin Sosyal Hizmet Çalışanlarında Gözlenen Duyarsızlaşmanın Nörobiyokimyasal Mekanizması2.Gün - 2.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Doç.Dr. Sevgi Işık Erol Sosyal Koruma Poli̇ti̇kaları Kapsamında Çocuk İ̇şçi̇li̇ği̇ni̇n Önlenmesi̇2.Gün - 2.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz - Dr. Öğretim Üyesi Demet Akarçay Ulutaş - Arş.Gör. Ayşe Nur Boz Hayal Kuramayan Çocuklar: Sosyal Hi̇zmet Bakış Açısıyla Erken Yaşta Evli̇li̇k Sorunu2.Gün - 2.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Doç.Dr. Sevgi Işık Erol Kayıtdışı İ̇sti̇hdam ve Sosyal Koruma Poli̇ti̇kaları2.Gün - 2.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Doç.Dr. Ali Erbaşı - Gülsüm Akdeniz Yeşi̇l Çalışan Kavramı ve Dünyadaki̇ ve Türki̇ye’deki̇ Genel Durum2.Gün - 2.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Bayer - Öğr.Gör. Mehmet Cengi̇z Üniversite Öğrencilerinin Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma2.Gün - 2.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sancak Türkiye-Suriye İ̇lişkilerinde Hatay Meselesi ve Hatay’ın Jeopolitik Önemi2.Gün - 2.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Doç.Dr. Şerife Özşahi̇n - Dr. Öğretim Üyesi M. Cüneyt Özşahi̇n Kuzey Afri̇ka Ülkeleri̇nde Si̇yasal Ri̇sk-Dış Yatırım İ̇li̇şki̇si̇2.Gün - 2.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Arş.Gör. Ammar Sevgi̇li̇ Avrupada Bütünleşme Çabaları, Ortak Kimlik Meselesi ve Bunların Sonucu Olarak Schengen2.Gün - 2.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Başar Baysal Kolombiya Devleti ve Farc Arasındaki Barış Süreci: Bir Güvenlik-Dışılaştırma Analizi2.Gün - 2.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Arş.Gör. Muhammet Cemal Şahi̇noğlu Beşinci Cephenin Yükselişi: Siber Savaş2.Gün - 2.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özen Örgüt Kültürünün Mobbing Davranışı Üzerindeki Etkisi2.Gün - 2.Oturum - Habur Salonu
Sedat Yakacı - Mehmet Fatih Artuç Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Etki̇leri̇: Şırnak İ̇li̇ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üzeri̇ne İ̇nceleme2.Gün - 2.Oturum - Habur Salonu
Amara Keıta Okul Çağındaki̇ Kızlarda Gebeli̇k Sorunu: Fi̇ldi̇şi̇ Sahi̇li̇ Örneği̇2.Gün - 2.Oturum - Habur Salonu
Öğr.Gör.Dr. Sibel Gök Türki̇ye’de Yeni̇ Sağlık Si̇stemi̇: Yöneti̇m ve Örgütlenme Bağlamında Bi̇r Değerlendi̇rme2.Gün - 2.Oturum - Habur Salonu
Hakan Erkan Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Önemi: Türkiye'nin Dünyadaki Konumu2.Gün - 2.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Vedat Sönmez Ürün ve Süreç İ̇novasyonunu Etki̇leyen Bi̇r Faktör Olarak Destekleyi̇ci̇ Li̇derli̇k ve Bi̇r Araştırma2.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Doç.Dr. Ali Erbaşı Çevreni̇n Sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇ne Örgütsel Davranış Yazınının Yaratıcı Katkısı: Yeşi̇l Örgütsel Davranış2.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Doç.Dr. Nesrin Gökben Beceren - Dr. Öğretim Üyesi Ertan Beceren Türkiye Hastanelerinin Profesyonel Yönetime Geçişinde Başhekimlik ve Hastane Yönetiminin Reorganizasyonu2.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Metin Işık - Dr. Öğretim Üyesi Berat Çi̇çek - Dr. Yusuf Emre Karakaş Sosyal Sermaye Üniversite Yaşamından Tatmini Nasıl Etkiler'2.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Selda Fındıklı - Dr. Mohammed Abbas - Emine Pınar Saygın Sosyal Medyada Ölçüm2.Gün - 3.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Gülay İ̇rak - Mürüvet Acar Karaboğa Plasti̇k Sektöründe Tersi̇ne Loji̇sti̇k Mali̇yetleri̇ni̇n Faali̇yet Tabanlı Mali̇yetleme Yöntemi̇ İ̇le Hesaplanması2.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Öğr.Gör. İ̇smai̇l Güçlü - Öğr.Gör. Şemsetti̇n Uluçam E_tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ne Yöneli̇k İ̇şletmeleri̇n Algı ve Beklenti̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma2.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kan - Dr. Öğretim Üyesi Önder Volkan Bayraktar - Dr. Öğretim Üyesi Arzu Kan Türkiye’de Coğrafi İ̇şaret Sistemindeki Gelişmelerin Yansımaları2.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Prof.Dr. Sezgin Özden Türkiye’de Fıstıkçamı Yetiştiriciliği ve Sorunları2.Gün - 3.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Doç.Dr. Erhan Örselli - Öğr.Gör. Zekeriya Bilici - Dr. Öğretim Üyesi Erdal Bayrakcı Türki̇ye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Si̇stemi̇ni̇n Yansımaları2.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Yalçın Doğan Çok Parti̇li̇ Hayata Geçi̇şte Si̇i̇rt Mi̇lletveki̇lleri̇ ve Faali̇yetleri̇ (1946-1950)2.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Murat Yıldız Demokrat Parti̇ni̇n İ̇ç Muhalefeti̇ Karşısında Saroli̇st Formül2.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Öğr.Gör.Dr. Yusuf Yıldırım Türk Si̇yasi̇ Hayatında Tek Parti̇li̇ Dönem ve Meslek Odaları Si̇yaset İ̇li̇şki̇si̇ (1923-1950)2.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Öğr.Gör.Dr. Yusuf Yıldırım Türk Si̇yasi̇ Hayatında Çok Parti̇li̇ Dönem ve Meslek Odaları Si̇yaset İ̇li̇şki̇si̇ (1950-1954)2.Gün - 3.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gül Tevbe Suresi Özelinde Kur’an’ın Diplomatik Dili ve Bunun Hayata Yansımaları2.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Doç.Dr. Haluk Yergin - Şenay Özar Yeni Bir Yaklaşım: Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Bakımdan Yetim Kavramı 2.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Yasin Zararsız - Berivan Gürbüz ‘’zekat Vergi̇ Mi̇di̇r'’’ ve ‘’zekat Vergi̇ Yeri̇ne Geçer Mi̇'’’ Sorularına İ̇slam Ekonomi̇si̇nden Bi̇r Bakış2.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Doç.Dr. Haluk Yergin Gelecek, Yeni Değerler ve Kavramlar 2.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Hüseyni̇ - Celile Altay Şırnak İ̇linin Sağlık Göstergelerinin Trc3 Bölgesi ve Türkiye Geneli ile Karşılaştırmalı Analizi2.Gün - 3.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Doç.Dr. Ramazan Yanık - Almabrok Ahmid Does the Form of Ownershıp Affect Fırm Performance' Evıdence From Banks in Turkey2.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Doç.Dr. Ramazan Yanık - Prof.Dr. Uğur Yavuz - Ali Al Housaın Al Eıd Mali̇ Deneti̇mde Bulut Bi̇li̇şi̇m Uygulamaları Lübnan Ülkesi̇ndeki̇ Trablüs İ̇li̇nde Deneti̇mci̇ler İ̇le Örneği̇2.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör.Dr. Abdurrahman Gümrah - Doç.Dr. Ahmet Tanç Türki̇ye’de Bağımsız Deneti̇m Kuruluşları Tarafından 2013–2018 Yılları Arasında Yayınlanan Şeffaflık Raporlarının Karşılaştırmalı Anali̇zi̇2.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Reşat Sakur Reklam ve Tanıtım Harcamaları Fi̇rma Karlılık İ̇li̇şki̇si̇: Borsa İ̇stanbul’da İ̇şlem Gören Fi̇rmalar Üzeri̇ne Bi̇r Anali̇z2.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Doç.Dr. Erol Demi̇r Bir Hesabın Anatomisi: 103.Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Hesabı Örneği2.Gün - 3.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör. Hüseyin Fatih Atlı Demi̇r Çeli̇k Sektörünün Mevut Durumu, Uluslararası Pazarlamada Yeri̇ ve Önemi̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ne İ̇li̇şki̇n Araştırma2.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Arş.Gör.Dr. Burak Efe Bulanık Ahp ve Bulanık Topsıs Temelli Risk Değerlendirme2.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Arş.Gör. A. Sacid Aksoy Perakendecilerin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları2.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Özcan Demir - Enes Peker - Gözde Özmen Muhasebe Alanında Teknoloji̇ Kullanımının Öğrenci̇ler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇2.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Engin Çakır - Öğr.Gör. Erhan Koca Ege Bölgesi İ̇ncir İ̇şletmelerinin İ̇hracat Problemlerinin Belirlenmesi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi2.Gün - 3.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Polat - Ayşe Yılmaz Uluslararası Uyum Kuramları ve Türki̇ye’de Çok Kültürlülük2.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Abdulnasır Yiner Aşiretler Arasındaki Mücadele ve Hamidiye Alayları2.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Doç.Dr. Sevgi Işık Erol Evrensel Sosyal Koruma Eği̇li̇mleri̇ (2017 - 19 Dünya Sosyal Koruma Raporu Perspektifinden)2.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Arş.Gör. Erol Özdemi̇r Sosyal İ̇nşacılık Kuramı Bağlamında Iraklı Kürt Sığınmacılar Kri̇zi̇ (1991) İ̇le Suri̇yeli̇ Mülteci̇ler Kri̇zi̇ni̇n (2011) Karşılaştırılması2.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Arş.Gör. Haluk Kurtuluş Uluslararası Çevre Reji̇mleri̇nde Yaptırım Mekani̇zması ve Çevre Konusundaki̇ Uluslararası Hukuki̇ Sorumluluk Sözleşmeleri̇2.Gün - 3.Oturum - Habur Salonu
Hasan Kasımoğlu - Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan Aynı Amaca Hizmet Eden İ̇ki Müessesenin Karşılaştırılması: İ̇flas Erteleme ve Konkordato2.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Engin Çakır Bi̇st’te İ̇şlem Gören İ̇malat Sektöründeki̇ İ̇şletmeleri̇n Fi̇nansal Performanslarının Crıtıc – Codas Yöntemi̇ İ̇le Beli̇rlenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Arş.Gör.Dr. Burak Efe Physical Workload Capacity Based Assembly Line Balancing Problem2.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. Hüseyin Fatih Atlı - Doç.Dr. Murat Toksarı Gençleri̇n Fast Food Tüketi̇m Alışkanlıklarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne İ̇li̇şki̇n Bi̇r Çalışma2.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. Öznur Sevme Yerel Kalkınma Süreci̇nde Kadın Gi̇ri̇şi̇mci̇leri̇n Rolü ve Etki̇nli̇ği̇2.Gün - 4.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Arş.Gör.Dr. Nurettin Menteş Oecd ve Brıcs Üyesi̇ Ülkeleri̇n Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynaklarına Göre Kümeleme Anali̇zi̇ İ̇le Sınıflandırılması2.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Doç.Dr. Ramazan Yanık - Arş.Gör. Serpil Sumer 2008-2018 Yılları Arasında Tms İ̇le İ̇lgi̇li̇ Öneri̇ Şekli̇nde Yazılan Makaleleri̇n Kronoloji̇k Çalışması2.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Öğr.Gör. Seyhun Tutgun Türkiye Bilgi Ekonomisine Geçişte Ne Ölçüde Başarılı Olmuştur'2.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Hasan Uzun Endüstri̇ 4.0 Bağlamında; Sendi̇kaların Geleceği̇ "Sendi̇ka 4.0"2.Gün - 4.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Öğr.Gör. Ali Keleş Bazı Futbol Kulüpleri̇ni̇n Yıllara Göre Geli̇r Kaynaklarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ertan Beceren - Sevgi Aydın Kriz Algısı ve İ̇ktisadi Bahanelerin Yansıması2.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Hatice Altunok - Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Altunok Yerel Yöneti̇mlerde Sosyal Hi̇zmetleri̇n Örgütlenmesi̇2.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Abdulcebbar Güleç Osmanlı Ekonomisinde İ̇ktisadi Kontrol Aracı Olarak Narh Uygulaması2.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Berivan Gürbüz - Prof.Dr. İ̇brahim Halil Sugözü Türki̇ye’de Sosyal Beledi̇yeci̇li̇k ve Sosyal Bütçe Uygulamaları: Van Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Örneği̇2.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Aylin Doğan Bi̇ri̇nci̇ Dünya Savaşı’nın Fi̇nansmanında Osmanlı Devleti̇’ne Yapılan Yardımlar Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme2.Gün - 4.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Prof.Dr. Sezgin Özden Türki̇ye’de Ormancılık Örgütünün Yapısı Nasıl Olmalı'2.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Osman Yılmaz - Yusuf Aydemi̇r Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ni̇n Demografi̇k Özelli̇kleri̇ Bakımından İ̇ncelenmesi̇: Batman Üni̇versi̇tesi̇ Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma.2.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Metin Işık Üniversite İ̇kliminin Girişimcilik Eğilimine Etkisi2.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Berat Çiçek Dönüşümcü Liderlik Tarzının Örgütsel Çift Yönlülük Üzerindeki Etkisi2.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Öğr.Gör. Mehmet Cengi̇z - Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Bayer Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Hastanelerin Kurumsal İ̇maj Algılarını Etkileyen Faktörlerin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Myo Örneği2.Gün - 4.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Doç.Dr. Erhan Örselli - Dr. Öğretim Üyesi Erdal Bayrakcı - Öğr.Gör. Zekeriya Bilici Devlete Duyulan Güven Azalması Neyi̇n Haberci̇si̇'2.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Bekir Gündoğmuş - Ayşe Gayırnal Toplumsal Kabul ve Uyum Süreci Bağlamında Suriyeli Göçmenler2.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Hasan Açar Feodali̇zmi̇n Kapi̇tali̇zme Evri̇lmesi̇ Çerçevesi̇nde Jacqueri̇e Ayaklanması İ̇le Sarı Yelekli̇ler Ayaklanmasının Karşılaştırılması2.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Murat Yıldız Osman Bölükbaşı’nın Demokrat Parti̇ İ̇kti̇darına Yöneli̇k Eleşti̇ri̇leri̇2.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Hasan Alpago Gurbetçiler ve Suriyeli Mülteciler Temelinde Karşılaştırmalı Ekonomik Bir Yaklaşımla Göç Sorunu2.Gün - 4.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Deni̇z Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Kesimlerinde Yeni Kurulan Üniversitelerin Bölge Halkının Okuryazarlık ve Yüksek Öğrenime Devam Oranları Üzerine Bir İ̇nceleme2.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Avcı - Mustafa Yücel Veli̇leri̇n Eği̇ti̇m Kavramına İ̇li̇şki̇n Algıları: Bi̇r Metafori̇k Çalışma2.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Sıddık Acet - Dr. Öğretim Üyesi Rasim Tösten - Doç.Dr. Hacı İ̇smail Arslantaş Türki̇ye’de Okul İ̇kli̇mi̇ Üzeri̇ne Yapılan Araştırmaların İ̇ncelenmesi̇: Bi̇r Meta-Sentez Çalışması2.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Araştırmacı Erkan Keleş - Dr. Öğretim Üyesi Rasim Tösten Fırsat Eşi̇tli̇ği̇ Bağlamında Kırsalda Okuyan Öğrenci̇leri̇n Avantajları2.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Emrullah Pala - Doç.Dr. Hacı İ̇smail Arslantaş - Arş.Gör. Bünyamin Han Türkiye’de Okul Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması2.Gün - 4.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Sami Kalaycı - Aziz Akın Sosyal ve Ekonomi̇k Kalkınmada Yerel Kaynakların Rolü: Cudi̇ Dağı Örneği̇ 2.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Prof.Dr. Zehra Vildan Seri̇n - Öğr.Gör. Hasan Dursun - Öğr.Gör. Osman Kavak Yoksulluk ve Çevresel Bozulma Arasındaki̇ Etki̇leşi̇m: Batman Örneği̇2.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Nurettin Bi̇lgi̇ Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Ortak Tarım Poli̇ti̇kasının Türki̇ye Tarımına Etki̇si̇2.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Hatice Aztimur Küreselleşme Süreci̇nde Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde Sanayi̇si̇zleşme ve Pi̇yasalaşma 2.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Öğr.Gör. Erol Kılıçlı Farklı Üni̇versi̇telerde Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma2.Gün - 4.Oturum - Habur Salonu
Dr. Ahmet Ateş - Arş.Gör. Muhammet Cemal Şahi̇noğlu - Mesut Çakan Uyuşmazlıkların Çözümünde Değişim Teorisi2.Gün - 5.Oturum - Belkısana Salonu
Arş.Gör. Mehmet Nazım Uygur Seçmen Terci̇hleri̇ni̇n Şeki̇llenmesi̇nde Askeri̇ Müdahaleleri̇n Etki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme2.Gün - 5.Oturum - Belkısana Salonu
Arş.Gör. Hüseyi̇n Aksu Nedenleri̇ ve Sonuçlarıyla Seçi̇m İ̇tti̇fakları2.Gün - 5.Oturum - Belkısana Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Salahaddin Gezi̇ci̇ Belediyelerde Örgüt Kültürü2.Gün - 5.Oturum - Belkısana Salonu
Doç.Dr. Fatih Arslan - Öğr.Gör. İ̇lker İ̇şler Toplum, Si̇yaset ve Roman: “yılan Hi̇kâyesi̇” Romanında “köylü”nün Umudu: Demokrat Parti̇2.Gün - 5.Oturum - Belkısana Salonu
Arş.Gör. Mehmet Nazım Uygur - Arş.Gör. Hüseyin Aksu Bölgesel Güç Mücadelesi̇ Bağlamında Katar Di̇plomati̇k Kri̇zi̇ ve Türki̇ye’ni̇n Denge Poli̇ti̇kası2.Gün - 5.Oturum - Belkısana Salonu
Doç.Dr. Baran Arslan Mi̇sti̇k Öğeleri̇n Pazarlamada Kullanımı2.Gün - 5.Oturum - Uzaktan Oturum
Burcu Tugay Uluslararası Sistemin Geleceğini Yapay Zeka Üzerinden Analiz Etmek2.Gün - 5.Oturum - Uzaktan Oturum
Hicran Hanım Halaç - Enes Emre Alemdar Bolu Yukarı Taşhan’ı Yeni̇den İ̇şlevlendi̇rme2.Gün - 5.Oturum - Uzaktan Oturum
Burcu Tugay Etnik Çatışma Sonrası Toplumsal Bellek: Bosna Hersek Örneği2.Gün - 5.Oturum - Uzaktan Oturum
Dr. Öğretim Üyesi Osman Yılmaz - İ̇lknur Çi̇ftçi̇ Finansal Krizlerin Reel Sektöre ve Bankacılığa Etkisi. Türkiye Örneği2.Gün - 5.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör.Dr. Abdurrahman Gümrah Sürdürülebi̇li̇rli̇k Raporlamasının Türki̇ye’deki̇ Geli̇şi̇mi̇: Yayınlanmış Sürdürülebi̇li̇rli̇k Raporları Üzeri̇nde Bi̇r Araştırma2.Gün - 5.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Engin Çakır Performansa Dayalı Olarak Personel Maaş Artış Oranının Copras Yöntemi ile Belirlenmesi2.Gün - 5.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. İ̇smai̇l Güçlü - Dr. Emre Karakaş Kobi̇lerde Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yöneti̇mde Strateji̇k Bi̇li̇nç Düzeyi̇ ve Performans İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma2.Gün - 5.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Öğr.Gör. Öznur Sevme - Doç.Dr. Mi̇lena Ki̇chekova Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kadın İ̇stihdamının Özel Politika Gerektiren Hususlar Çerçevesinde Karşılaştırılması2.Gün - 5.Oturum - İsmail Ebul-iz El Cezeri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Esra Peker - Özge Tekbaş Ekonomi̇k Şi̇ddeti̇n Kadın İ̇sti̇hdamı Üzeri̇ne Etki̇si̇ Şırnak İ̇li̇ Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Ebru Oğuz - Esra Oğuz Şırnak Tarım Sektörü ve Türki̇ye Karşılaştırması2.Gün - 5.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Zahid Yaşar Olası Dövi̇z Kuru Deği̇şi̇mi̇ni̇n Enflasyon Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Türki̇ye Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Özge Tekbaş Ekonomi̇k Büyüme ve Enflasyon İ̇li̇şki̇si̇; Türki̇ye Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Esra Gözde Eren İslam Ekonomi̇si̇nde Si̇gortacılık Kavramına Teori̇k Bi̇r Bakış2.Gün - 5.Oturum - Prof. Dr. Fuat SEZGİN Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Rençber Alevî Ni̇telemeli̇ Gruplarda Zekât ve Lokma Anlayışı2.Gün - 5.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Karataş Madenî ve Kâğıt Paralarla İ̇lgili Bir Risalenin Tanıtımı ve İ̇slam İ̇ktisadı Açısından Değerlendirilmesi2.Gün - 5.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bağış Kur’ân ve Sünnet’e Göre Alım Satımda Şeffaflık İ̇lkesi ve Bu İ̇lkeyi Zedeleyen Şartların Yasaklanması2.Gün - 5.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özdemi̇r Ti̇caret - Ahlak İ̇li̇şki̇si̇ Bağlamında Hz. Peygamber Tarafından Yasaklanan Bazı Alış Veri̇ş Türleri̇2.Gün - 5.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Öğr.Gör. Filiz İ̇ti̇k 1969’dan 12 Eylül 1980’e Türki̇ye – İ̇slam Konferansı Teşki̇latı İ̇li̇şki̇leri̇2.Gün - 5.Oturum - Molla Ahmedi Ciziri Salonu
Prof.Dr. Ferit İzci Yöneti̇mde Otori̇te ve Takdi̇r Yetki̇si̇ni̇n Anayasal Meşrui̇yeti̇2.Gün - 5.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Doç.Dr. Erhan Örselli - Dr. Öğretim Üyesi Erdal Bayrakcı - Arş.Gör. Berfin Göksoy Teknolojinin Kent Yaşamına Yansıması: Akıllı Kentler Bağlamında Değerlendirme2.Gün - 5.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Prof.Dr. Ferit İzci - Dr. Öğretim Üyesi Vedat Yılmaz Yerel Yöneti̇mler Poli̇ti̇ka Kurulunun Yapısal ve İ̇şlevsel Boyutlarının İ̇ncelenmesi̇2.Gün - 5.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Arş.Gör. Ahmet Gülenç Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Sürecinde Yapılan İ̇dari Reformların Taşrada Uygulanması: Şırnak Kazası Örneği (1850-1914)2.Gün - 5.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Altunok Osmanlı’dan Cumhuriyete Üst Düzey Yönetici Eğitimi 2.Gün - 5.Oturum - Mem-u Zin Salonu
Arş.Gör. İ̇brahim Çemberli̇taş Özel Sağlık Kuruluşlarının Stok ve Hasılatlarının Uluslararası Muhasebe Standartlarınca Raporlanması2.Gün - 5.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Dr. Öğretim Üyesi H. İ̇brahim Şengün - Arş.Gör.Dr. Nurettin Menteş Reklam İ̇çeri̇kleri̇ni̇n Çocuklar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ni̇n Eti̇k Açıdan Değerlendi̇ri̇lmesi̇2.Gün - 5.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör.Dr. Yunus Yılmaz Türki̇ye’de Gerçekleşen Savaş Hareketleri̇ İ̇le İ̇li̇şki̇li̇ Olayların Bıst-100 Endeks Geti̇ri̇si̇ne Etki̇leri̇2.Gün - 5.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör. Erkan Uzun Vergi̇ Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi̇nde Türki̇ye’de Görev Yapan Muhasebe Meslek Mensuplarının Görev ve Sorumlulukları2.Gün - 5.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör.Dr. Yunus Yılmaz Beklenmedi̇k Poli̇ti̇k Olayların Hi̇sse Senedi̇ Geti̇ri̇leri̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇: Bi̇r Olay Çalışması Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Kırmızı Medrese Salonu
Öğr.Gör.Dr. Sibel Gök Türki̇ye Kamu Hastaneleri̇ Kurumu ve İ̇l Kamu Hastaneleri̇ Bi̇rli̇kleri̇ İ̇le Geli̇şen ve Sona Eren Sağlık Si̇stemi̇2.Gün - 5.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Sidar Yürük Parasal Durum Endeksi̇: 2008 Kri̇zi̇ Sonrası Türki̇ye’de Para Poli̇ti̇kası Duruşu2.Gün - 5.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Mahmut Mete - Dr. Öğretim Üyesi Bekir Gündoğmuş Göç, Suç ve Güvenli̇k Üçgeni̇nde Irkçılık ve Zenofobi̇2.Gün - 5.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Bahar İnceören Vergi̇ Yükünün Ekonomi̇k Büyüme Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇2.Gün - 5.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Uğur Dayanan Kamu Personelleri̇ni̇n Tüketi̇ci̇ Karar Verme Tarzlarına Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenemesi̇ (Şırnak İ̇li̇ Örneği̇)2.Gün - 5.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Ramazan Yılmaz Türki̇ye’de Özelleşti̇rme Süreci̇ ve Mücadele Örnekleri̇: Şeker Fabri̇kaları Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Cudi Dağı Sefine Tepesi Salonu
Bedran Kaya - Doç.Dr. Mete Cüneyt Okyar Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Analizlerinin Bölge Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi2.Gün - 5.Oturum - Habur Salonu
Halit Yürük Oecd Ülkeleri̇ Merkez Bankaları Para Poli̇ti̇kası: Altın Stokları Bağlamında Bi̇r Değerlendi̇rme2.Gün - 5.Oturum - Habur Salonu
Aylin Uğur Sürdürülebilir Kalkınmada Turizmin Rolü : Trc 3 Bölgesi Örnegi2.Gün - 5.Oturum - Habur Salonu
İhsan Demir Şırnak İlinde Hayvancılık Sektörü ve Sektörde Devletin Rolü:Şırnak İli Örneği2.Gün - 5.Oturum - Habur Salonu
Hacı Acar Vergi̇ Erozyonunun Türki̇ye'de Geli̇r Üzeri̇nden Alınan Vergi̇ler Kapsamında Etki̇leri̇2.Gün - 5.Oturum - Habur Salonu
Arş.Gör. Hüseyin Aksu - Arş.Gör. Mehmet Nazım Uygur Türki̇ye’ni̇n Reakti̇f Dış Poli̇ti̇ka’dan Proakti̇f Dış Poli̇ti̇kaya Geçi̇ş Çabaları: Arap Baharı Süreci̇ Örneği̇2.Gün - 5.Oturum - Habur Salonu
Dr. Mehtap Öztürk - Dr. Öğretim Üyesi Kemalettin Eryeşil - Dr. Öğretim Üyesi S. Hikmet Gezici Örgütsel Adaletinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü2.Gün - 5.Oturum - Molla Hüseyin Batevi Salonu
Arş.Gör. A. Sacid Aksoy İleri Üretim Teknolojileri ve Andon Uyarı Sistemleri2.Gün - 5.Oturum - Molla Hüseyin Batevi Salonu
Dr. Öğretim Üyesi Kemalettin Eryeşil - Dr. Mehtap Öztürk - Dr. Öğretim Üyesi S. Hikmet Gezici Duygusal Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İ̇şten Ayrılma Niyeti Arasındaki İ̇lişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma2.Gün - 5.Oturum - Molla Hüseyin Batevi Salonu
Münir Zeyrek Çalışma Hayatında Eti̇ği̇n Önemi̇2.Gün - 5.Oturum - Molla Hüseyin Batevi Salonu
Burak Çekin - İ̇dris Ürek Kent Ekonomisini Etkileyen Bir Unsur Olarak Üniversite Öğrencilerinin Harcamaları ve Bir Araştırma: Şırnak İ̇li Örneği2.Gün - 5.Oturum - Molla Hüseyin Batevi Salonu